1

Udvalgsstrukturen

For at sikre, at fiskerierhvervets synspunkter og erfaringer i størst mulige omfang bidrager til at udvikle sikkerheden og sundheden om bord i danske fiskeskibe og beskyttelsen af det ydre miljø, er der i regi af Skibstilsynsrådet nedsat udvalg, hvor erhvervets parter inddrages i udarbejdelse af forslag til nye og ændrede regler samt den praktiske håndtering heraf.

Skibstilsynsrådet har på sit møde den 19. april 2005 tiltrådt at videreføre Fiskeskibsudvalget.

Kommissorium

Udvalget skal behandle og fremkomme med indstilling til Søfartsstyrelsen om:

  • forslag til regler, fortolkninger eller spørgsmål af teknisk karakter, der vedrører fiskeskibe på områderne skibsbygning, maskineri- og el-systemer, radiokommunikation og nautisk udstyr, redningsmidler og opholdsrum.
  • forslag til regler, fortolkninger eller spørgsmål om arbejdsmiljø og sundhed, der vedrører fiskeskibe på områder relateret til generelle arbejdsmiljøforhold, hviletid samt arbejdsmedicinske undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin,
  • operationelle forhold,
  • spørgsmål vedrørende den synspraksis, der er tilknyttet de ovennævnte områder, samt
  • forslag om udvikling af nye eller ændrede uddannelser i fiskerierhvervet.

Udvalget skal desuden

  • sikre og udvikle samarbejde og netværk mellem aktører i fiskerierhvervet.

Udvalget refererer til Skibstilsynsrådet. Forhold forelægges kun for Skibstilsynsrådet, såfremt dette ønskes af et eller flere medlemmer af udvalget.

Organisation

Udvalget sammensættes af repræsentanter fra de organisationer, som er repræsenteret i Skibstilsynsrådet. Repræsentanter for andre myndigheder, organisationer, sammenslutninger eller foreninger kan deltage i Fiskeskibsudvalgets møder som observatører enten på permanent basis eller ad hoc. De nuværende observatører i Fiskeskibsudvalget forsætter uændret i Udvalget.

  • Udvalget etableres med formandskab, et antal medlemmer, samt et sekretariat.
  • For medlemmerne kan udpeges suppleanter, således at kontinuitet i arbejdet kan sikres.
  • Formandskab samt sekretariat forankres i Søfartsstyrelsen.
  • Al korrespondance mellem Søfartsstyrelsen, udvalget og sekretariatet vil foregå ved brug af E-mail.