1

Ballastvand

Hensigten med ballastvandkonventionen er at minimere spredningen af invasive arter i havet, og reglerne omhandler således vand og sedimenter i ballastvandstanke, der flyttes fra et område til et andet.

I ballastvandkonventionen er der beskrevet to metoder for minimering af spredning af invasive arter:

 • Udskiftning af ballastvand (D-1 standard).
 • Behandling af ballastvand (D-2 standard).

Reglerne i D-1 gælder, indtil krav om behandling efter D-2-reglerne træder i kraft for det pågældende skib (se uddybning nedenfor). Sedimenter må ikke udtømmes i havet.

Skibe, uanset størrelse, der anvender ballastvand og ikke er undtaget fra konventionen, skal fra den 8. september 2017 opfylde følgende:

 • De skal have en godkendt ballastvandplan, der beskriver, hvordan de vil udskifte vandet og håndtere
  sedimenterne.
 • De skal have en ballastvandjournal, i hvilken alle de ballastvandoperationer, der foretages, noteres.
 • De skal have et certifikat på, at de overholder konventionen, dog kun hvis de er over 400 BT.

Uanset skibets størrelse er godkendelse og udstedelse af planer og certifikater uddelegeret til de af Søfartsstyrelsen ”Anerkendte organisationer” (klassifikationsselskaber).

Fiskeskibe er omfattet af ballastvandkonventionen med de undtagelser, som fremgår af nedenstående.

Ballastvandkonventionen gælder ikke for:

 • Skibe, der ikke er designet eller bygget til at anvende ballastvand.
 • Skibe, der kun anvender permanent ballastvand i forseglede tanke, som ikke udtømmes.
 • Skibe, der kun sejler inden for dansk eksklusiv økonomisk zone (EEZ).
2

Krav om udskiftning af ballastvand for skibe, der ikke kan undtages fra konventionen

Generelt skal udskiftning af ballastvand så vidt muligt foretages i områder, der er mere end 200 sømil fra land og på større dybde end 200 m. Hvis dette ikke er muligt, kan udskiftning ske indtil 50 sømil fra land og ved mindst 200 meters dybde. I havområder, hvor ovenstående krav ikke kan opfyldes, kan havnestaten udpege særlige udskiftningsområder (Regel B-4).

MEPC 71 har godkendt cirkulære BWM.2/Cirk.63, der beskriver, hvordan skibe skal agere:

 • i områder, hvor der ikke er udpeget udskiftningsområder,
 • i områder udpeget som udskiftningsområder, og
 • i udskiftningsområder, hvor udskiftning af alle relevante tanke ikke er mulig.

I praksis betyder det at:

 • Skibe, der sejler ind i Nordsøen1 og Østersøen, kun må udlede udskiftet ballastvand, det vil sige
  behandlet efter D-1 standarden.
 • Skibe, der sejler internt i Nordsøen-Skagerrak, skal udskifte ballastvand i de områder, der er udpeget til
  udskiftning efter BWM.2/Circ.562, som også viser to norske udskiftningsområder. Hvis et skib fx ikke
  kan nå at afslutte en hel udskiftning, henvises der til BWM.2/Circ.633 som fastslår, at så mange tanke
  som muligt skal udskiftes.
 • Skibe, der sejler internt i Østersøen (inden for linjen Skagen-Gøteborg (5744 N)), hvor der ikke er
  udpeget udskiftningsområder, kan kun udlede ballastvand.
 • Er der tvivl, bør den relevante havnestat kontaktes.
3

Krav til behandling af ballastvand for skibe, der ikke kan undtages fra konventionen:

Behandling af ballastvand skal ske ved anvendelse af et godkendt behandlingsanlæg, som skal sikre, at det udtømte ballastvand ikke indeholder for mange organismer (D-2 standard). Krav til behandling af ballastvand sker i henhold til nedenstående overgangsordninger (Regel B-3):

 • Nybygninger: Skibe bygget (køllagt) den 8. september 2017 eller senere skal opfylde D-2-standarden ved
  levering.
 • Eksisterende skibe, der har deres første fornyelsessyn af IOPP-certifikatet mellem den 8. september
  2017 og den 8. september 2019, skal opfylde D-2-standarden ved andet fornyelsessyn af IOPPcertifikatet (altså op til 2 års udskydelse).
 • Eksisterende skibe med IOPP-fornyelse den 8. september 2019 eller senere skal opfylde D-2-standarden
  på datoen for IOPP-fornyelsessynet.
 • Eksisterende skibe under 400 BT skal opfylde D-2-standarden senest 8. september 2024

Fiskeskibe - RSW-fartøjer og rulledæmpningstanke

Fiskeskibe adskiller sig fra andre skibe ved, at flere har installeret RSW (Refrigerated Sea Water)/CSW (Chilled Sea Water) systemer i lasttankene til brug for køling af fangsten ved hjælp af cirkulerende havvand. Søfartsstyrelsen/Miljøstyrelsen anser ikke indholdet eller dele af indholdet som ballastvand.

Vand i rulledæmpningstankene defineres heller ikke som ballastvand, da disse tanke er placeret højt på fartøjet og anvendes til at minimere skibets rulninger.