1

Generelle betingelser

Autorisationsordningen

En autorisation giver en virksomhed eller enkeltperson i Danmark ret til at udføre opgaver på Søfartsstyrelsens vegne inden for et specificeret område. En forudsætning for at opnå en autorisation er, at betingelserne i Bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne samt i denne autorisationshåndbog er opfyldt.

Hvis en autoriseret virksomhed eller enkeltperson konstaterer forhold under udførelse af arbejde på Søfartsstyrelsens vegne om bord på skibe, hvor der er tvivl om skibets sødygtighed, skal Søfartsstyrelsen øjebikkeligt underrettes.

Virksomheder i EU/EØS kan tildeles autorisation inden for et i håndbogen nævnt område under forudsætning af, at tilsvarende autorisation er givet af virksomhedens nationale myndigheder.

For alle autorisationsområder gælder lov om sikkerhed til søs, med senere ændringer. Supplerende lovgrundlag er nævnt i denne autorisationshåndbog under de enkelte autorisationsområder.

Habilitetsforhold

Autorisationen omfatter ikke adgang til at udstede certifikater eller lignende vedrørende nye installationer eller større reparationer, som den autoriserede selv har udført.

Førstegangscertificering skal udføres af uvildige institutioner. (Det kan være klassifikationsselskaber, relevante prøvningsinstitutter eller andre autoriserede). Efterfølgende periodisk kontrol kan udføres af den autoriserede.

Generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen

 1. Den autoriserede virksomhed skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder procedurer eller vejledninger, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til Søfartsstyrelsens retningslinjer.
 2. Den autoriserede skal have relavant og bred erfaring med at udføre det specificerede arbejde samt kendskab til relevant lovgivning.
 3. Den autoriserede skal være i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde.
 4. Den autoriserede skal sikre sig, at de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området til at kunne udføre det specificerede arbejde og eventuelt uddannet i henhold til relevante fabrikanters anvisninger.
 5. Den autoriserede skal af hensyn til vedligehold af medarbejdernes kvalifikationer til stadighed beskæftige sig med det område, vedkommende er autoriseret til.
 6. Den autoriserede har pligt til at meddele Søfartsstyrelsen ændringer i kontaktoplysninger. Det gælder ændringer i firmaets navn, postadresse, CVR-nummer, e-mail samt telefonnumre.

Den autoriseredes udgifter i forbindelse med det specificerede arbejde er Søfartsstyrelsen uvedkommende og anses som værende et forhold mellem rekvirenten og den autoriserede.

Derudover er der i beskrivelserne af de enkelte autorisationsområder anført specifikke kompetencekrav til personalet og specifikke krav til fx udstyr og rapportering.

Krav til firmaets kvalitetssikringssystem (behøver ikke at være certificeret)

Firmaet skal have et kvalitetssikringssystem, der indeholder de nedenfor nævnte punkter, til at dokumentere, at det specificerede arbejde udføres i henhold til bestemmelserne i denne håndbog, bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne samt meddelelser og vejledninger fra Søfartsstyrelsen. Kvalitetssikringssystemet skal være tilgængeligt for firmaets medarbejdere.

Systemet skal som minimum indeholde følgende:

 • Vejledninger/procedurer for de enkelte arbejdsprocesser, der sikrer, at det specificerede arbejde gennemføres i henhold til lovgrundlag og forskrifter, evt. fabrikantens anvisninger samt de generelle betingelser i denne håndbog.
 • En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer og kontrollerer kvaliteten af arbejdet i forbindelse med den givne autorisation.
 • En oversigt over, hvilket udstyr der kræves for at kunne udføre det specificerede arbejde, samt hvorledes det skal vedligeholdes og kalibreres.
 • En beskrivelse af hvordan firmaet sikrer, at sikkerheden overholdes i forbindelse med udførelsen af det autoriserede arbejde, i henhold til gældende regler og vejledninger.
 • En oversigt, der viser, hvordan firmaets personale er i besiddelse af de kvalifikationer, som er krævet under autorisationsområdet, samt hvorledes kvalifikationerne vedligeholdes (kurser mv.). Endvidere skal oversigten vise, at personalet er tilstrækkeligt erfaren inden for området til at kunne udføre arbejdet.
 • En beskrivelse af hvordan firmaet sikrer, at medarbejdernes kvalifikationer vedligeholdes.
 • En beskrivelse af, hvordan firmaet sikrer habilitetsforhold, forretningshemmeligheder mv. i forhold til kunden.
 • En beskrivelse af, hvordan og hvor længe dokumentation opbevares.
 • En beskrivelse af periodisk gennemgang af vejledninger, kundeklager, forebyggende handlinger, forsikringer mv. for at sikre opdatering og overensstemmelse med kunde- og lovkrav.

Klager over afslag

De af Søfartsstyrelsen i medfør af lov om sikkerhed til søs trufne afgørelser kan som hovedregel ikke indbringes for højere administrativ myndighed. Læs i øvrigt Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv.

Tilsyn med og audit af den autoriserede

Søfartsstyrelsen foretager stikprøvevise tilsyn og audits af de autoriserede virksomheder.

Et tilsyn foregår som et teknisk tilsyn af arbejdsprocessen herunder brugen af det krævede udstyr samt personalets kvalifikationer.

En audit foregår som et audit af den autoriseredes kvalitetssikringssystem, herunder procedurer, instruktioner og vejledninger, personalets kvalifikationer og registreringer af gennemførte arbejder.

Under tilsyn og audit skal de nødvendige dokumenter vedrørende autorisationen foreligge. Et tilsyn eller en audit aftales på forhånd med den autoriserede.

Kontrolbesøg

Søfartsstyrelsen kan til enhver tid foretage et kontrolbesøg hos en autoriseret virksomhed. Kontrolbesøg kan fx ske i forbindelse med en ansøgning eller fornyelse af autorisationen.

Ansøgning om en autorisation

Ansøgningen om en autorisation skal indeholde følgende:

 1. Navn og adresse på virksomheden.
 2. CVR-nummer, telefon og e-mail.
 3. Nummer og beskrivelse af autorisationsområdet som anført i bekendtgørelse om autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne.
 4. En beskrivelse af, hvordan ansøgeren lever op til de betingelser og krav, der er anført i afsnittet om de generelle betingelser for at opnå autorisation hos Søfartsstyrelsen, herunder eventuelle særlige krav til udstyr og medarbejdere for de enkelte autorisationsområder.
 5. Dokumentation i form af fx eksamensbeviser og arbejdserfaring for de involverede medarbejdere.
 6. En beskrivelse af det udstyr, der benyttes til det enkelte autorisationsområde.
 7. Dato og underskrift.

Ansøgningsskemaet findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside og kan evt. udfyldes og returneres pr. e-mail.

Gyldighed og fornyelse af en gyldig autorisation

Autorisation er normalt gyldig i 5 år fra udstedelsesdatoen. Såfremt en autorisation ønskes fornyet, skal den autoriserede ansøge Søfartsstyrelsen om fornyelse senest en måned før udløbet af autorisationen.

Ansøgningen om fornyelse af en gyldig autorisation skal indeholde nummer, beskrivelse af det autorisationsområde, der ønskes fornyet, samt firmaets kontaktoplysninger, herunder firmaets navn, postadresse, navn på kontaktperson, e-mail og telefonnummer.

Endvidere skal ansøgningen indeholde en kort beskrivelse af følgende:

 • Hvordan den autoriserede fortsat beskæftiger sig med de områder, vedkommende er autoriseret inden for, herunder en oversigt over arbejder udført på vegne af Søfartsstyrelsen de seneste 2 år.
 • Hvordan den autoriserede vedligeholder kendskabet til relevante gældende forskrifter.
 • At den autoriserede fortsat er i besiddelse af det udstyr, der er nødvendigt for at kunne udføre det specificerede arbejde.
 • At de personer, der udfører det specificerede arbejde, har en relevant uddannelse og er tilstrækkeligt erfarne inden for området.

Autorisationen bortfalder automatisk ved udløb.

Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Autorisationsarbejder skal udføres i overensstemmelse relevante love og bekendtgørelser mv. Disse er tilgængelige på retsinfo.dk eller Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Nye regler

Den autoriserede er forpligtet til at holde sig ajour med den til enhver tid gældende lovgivning på det område, hvortil autorisationen gælder.

Nyttige skemaer og vejledninger til de forskellige områder til brug for de autoriserede firmaer.

Offentliggørelse

Navnene på autoriserede offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Link til oversigt over autoriserede og brug af logo og rigsvåben

Den autoriserede kan linke til oversigten over autoriserede på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Den autoriserede kan ikke benytte rigsvåben eller Søfartsstyrelsens logo i eget materiale eller skrive – fx på en hjemmeside eller i en brochure – at firmaet er godkendt af Søfartsstyrelsen. Autoriserede kan dog oplyse om, på hvilke områder de er autoriserede af Søfartsstyrensen.

Særlige forhold

Der kan være særlige forhold, som gør sig gældende, når en autorisation gives. Fx kan den autoriserede være en person eller virksomhed, der kun undtagelsesvis foretager opgaver inden for det pågældende felt. I den forbindelse kan der blive tale om kortere autorisationsperioder.

Dokumentation for udført arbejde

Hvis der skal udfærdiges en attest eller anden dokumentation for synet/kontrollen, skal følgende oplysninger som minimum fremgå:

 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer.
 2. Skibets navn, hjemsted, kontrolnummer, IMO-nummer eller kendingsbetegnelse.
 3. Hvilke områder og udstyr der har været omfattet af synet/kontrollen.
 4. Resultatet af synet/kontrollen.
 5. Sted og dato for synet/kontrollen og navn på den/dem, som har udført synet/kontrollen.

Dokumentation for det udførte arbejde skal altid afleveres til rekvirenten, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år, med mindre andet er anført under de enkelte autorisationsområder. Kun hvis det under beskrivelsen af de enkelte områder er krævet, skal der indsendes dokumentation til Søfartsstyrelsen. vedrørende installation, afprøvning, syn eller godkendelse på de enkelte autorisationsområder.

Den autoriseredes underliggende dokumentation i forbindelse med det specificerede arbejde er Søfartsstyrelsen uvedkommende og anses som værende et forhold mellem rekvirenten og den autoriserede.

Dokumentation for det udførte arbejde skal udfærdiges på dansk og engelsk.

Ophævelse af autorisationen

Søfartsstyrelsen kan ophæve en autorisation, såfremt:

 • der findes uoverensstemmelser i den måde, det specificerede arbejde gennemføres og/eller dokumenteres på,
 • der ikke længere er ansat personer med de krævede kvalifikationer,
 • de betingelser, der har dannet grundlag for autorisationen, ikke er opfyldt.

En ophævelse af autorisationen kan først ske efter høring af den autoriserede og skal være begrundet samt ledsaget af en klagevejledning.

2

Andre godkendelser og tilsyn med eksterne virksomheder

Klassifikationsselskaber

Klassifikationsselskaber er anerkendt af Søfartsstyrelsen i henhold til klasseaftalen (Danish Class Agreement). Søfartsstyrelsen har beskrevne instruktioner for anerkendelse og tilsyn med klassifikationsselskaberne.

Bemyndiget organ (Notified body)

DANAK udpeger på vegne af Søfartsstyrelsen ”Notified bodies" i henhold til EU-direktiv 2014/90/EU om udstyr på skibe.

Listen over notified bodies kan findes på: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

3

Oversigt over de enkelte autorisationsområder

Område og beskrivelse

1 Måling af skibe

2 Opmåling af lastrum i fiskefartøjer med en længde over 17 meter

3 Udførelse af krængningsprøver og udarbejdelse af letvægtsopgørelser

4 Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 BT

5 Elektronisk afprøvning af LRIT-udstyr

6 Periodisk syn af fiskeskibe, herunder syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe

7 Hejsemidler og lossegrej mv.i skibe

8 Periodisk eftersyn af udsætningsmidler i skibe

9 Kontrol i henhold til MARPOL Annex II

10 Test af emballage godkendt i henhold til IMDG-koden

11 Godkendelse og besigtigelse af husbåde og flydende konstruktioner

12 Støjmåling på skibe


Område 1 Måling af skibe

Indledning

Målinger, der ikke skal udføres af en anerkendt organisation (klassifikationsselskab), og som ikke udføres af Søfartsstyrelsen, kan udføres af en virksomhed, der er autoriseret hertil.

Der kan søges autorisation indenfor fire områder:

 • Skibe på og over 24 meter.
 • Skibe under 24 meter.
 • Fiskeskibe under 24 meter (EU-måling).
 • Skibe under 15 meter –kun fritidsfartøjer

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling.

Skibe på og over 24 meter i længde)

Skibe på eller over 24 meter i længde skal måles efter den internationale konvention om måling af skibe (1969). Ved bestemmelse af om skibet er over eller under 24 m i længde benyttes ”Længde (1969 -konvention)”.

Skibe (alle andre end fiskeskibe) med længde under 24

Skibe (alle andre end fiskeskibe) med længde under 24 meter måles efter bekendtgørelse om måling af mindre skibe, bekendtgørelse nr. 845 af 1998.

Fiskeskibe (ikke grønlandske) med længde under 24

Fiskeskibe (ikke grønlandske) med længde under 24 meter måles efter bekendtgørelse om måling af mindre fiskeskibe (EU), bekendtgørelse nr. 846 af 1998.

Grønlandske fiskeskibe med en længde under 24 meter

Grønlandske fiskeskibe med en længde under 24 meter måles efter bekendtgørelse om måling af mindre skibe, bekendtgørelse nr. 460 af 1992. Bemærk, at denne bekendtgørelse, selv om den er ophævet, stadig er i kraft for Grønland ved kongelig forordning.

Fritidsfartøjer måles på samme måde som erhvervsfartøjer af samme størrelse.

Målebreve

Målebreve udstedt af andre end Søfartsstyrelsen må ikke være forsynet med rigsvåbenet, men med eget logo.

Den der har udstedt målebrevet skal være autoriseret af Søfartsstyrelsen (Klassifikationsselskaberne er autoriseret gennem ”klasseaftalen”). Dem der er autoriseret og skabeloner til målebreve kan findes på søfartsstyrelsens hjemmeside. Er fartøjet målt som et åbent fartøj skal dette angivet på bagsiden af målebrevet (skibe under 24 meter).

Gamle tonnagemål som kan benyttes til at bestemme synsmæssige krav angives på målebrevets bagside. Oplysninger som kan medvirke til, at identificere skibet skal ligeledes angives på målebrevets bagside.

Kvalifikationskrav til personalet

Skibe på og over 24 meter

Virksomheden skal have personale med en uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale.

Skibe under 24 meter og fiskeskibe under 24 meter (EU-måling)

Virksomheden skal have personale

 • med en uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale, eller
 • med anden relevant uddannelse som fx skibsbygger.

Skibe under 15 meter – kun fritidsfartøjer

Virksomheden skal have personale

 • med en uddannelse som skibsbygger eller
 • med anden relevant uddannelse, eller
 • være tilstrækkeligt erfaren inden for området.

Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv.

På grundlag af målingen udstedes der et målebrev på en af Søfartsstyrelsen godkendt formular. De nødvendige målebrevsskabe- loner findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Målebrevet skal afleveres til skibet, og en kopi skal sendes til Søfartsstyrelsen (cfs@dma.dk).

Ligeledes skal den autoriserede opretholde et arkiv over målebrevene. Heraf skal der fremgå oplysninger om skibets type og anvendelse.

Den autoriserede er pligtig til i forbindelse med skibe, der overføres til en anden stats flag, efter anmodning at forsyne administrationen i den nye stat med en kopi af det målebrev, som er om bord på skibet på tidspunktet for overførslen, samt beregningsgrundlaget.

Område 2 Opmåling af lastrum i fiskefartøjer med en længde over 17 meter

Lovgrundlag

Søfartsstyrelsens vejledning nr 10012 af 3. oktober 1989 om mærkning- og dokumentationsbestemmelser.

Virksomheden skal have personale, der:

 • har uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale eller anden relevant uddannelse, og
 • har fornøden erfaring med at udføre opmåling af lastrum i fiskefartøjer.

Område 3 Udførelse af krængningsprøver og udarbejdelse af letvægtsopgørelser

Krængningsprøver og letvægtsopgørelser skal foretages for følgende skibe:

 • Nybyggede passagerskibe.
 • Nybyggede lastskibe med en tonnage under 500.
 • Nybyggede fiskeskibe.
 • Nybyggede erhvervsfartøjer mellem 15 og 24 meter i længde.
 • Tillige skal der udføres krængningsprøver samt letvægtsopgørelse, som følger:
 • Periodisk stabilitetskontrol på passagerskibe hvert 5. år.
 • Periodisk stabilitetskontrol på fiskeskibe hvert 10. år.
 • Periodisk stabilitetskontrol på erhvervsfartøjer under 15 meter bygget i 2001 eller senere, hvert 10. år.
 • Periodisk stabilitetskontrol på S- og V-skibe med passagertilladelse, hvert 5. år.
  (Denne kontrol kan udsættes til maksimum 5 år under forudsætning af, at skibet ikke er ombygget, og at der er en god stabilitetsmargin.)
 • Ved ombygning af alle ovennævnte skibe.

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel II-1, regel 5. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, kapitel II-1 B, regel 18.

International Code of Safety for High Speed Craft (HSC-koden), regel 2. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel III, regel 9.

Bekendtgørelse nr 11784 af 20/11/2000, Teknisk forskrift om skibe til særlige formål, kapitel 2-1.15.

Der kan findes yderligere vejledning i fx IMO’s retningslinjer for udførelse af letvægtsopgørelse og krængningsprøve samt beregning af skibes stabilitet:

 • Code on Intact Stability.
 • Model Loading and Stability Manual.
 • International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk.
 • Guidelines for Damage Control Plans.
 • Guidelines for Shipboard Loading and Stability Computer Program.

Krav til personer, der udfører krængningsprøver og letvægtsopgørelser og udarbejder stabilitetsbøger

Virksomheden skal have personale, der:

 • har uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale eller anden relevant uddannelse, og
 • har fornøden erfaring med at udføre krængningsprøver og letvægtsopgørelser samt at udarbejde stabilitetsbøger, og sikre at arbejdet udføres i overensstemmelse med relevante regler og med de af Søfartsstyrelsen angivne retningslinjer.

Specielt om krængningsprøver

En krængningsprøve skal udføres i overensstemmelse med retningslinjerne i Code on Intact Stability for skibe over 24 meter. For skibe med en længde mindre end 24 meter kan Søfartsstyrelsens standardformularer benyttes.

Specielt om dynamometerprøver

I enkelte tilfælde tillader reglerne for mindre fartøjer, at en krængningsprøve erstattes af en dynamometerprøve, når der ikke findes en anvendelig opmåling af skroget.

Specielt om stabilitetsbøger

Der skal udarbejdes stabilitetsbog, for så vidt angår skibe omfattet af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Retningslinjerne i Med- delelser fra Søfartsstyrelsen F skal følges.

Ved ombygning eller ændringer af vægtfordelingen om bord skal der udarbejdes ny stabilitetsbog.


Stabilitetsbogen skal i videst muligt omfang udarbejdes efter retningslinjerne i ”Vejledning til autoriserede virksomheder i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger m.m. for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer.”

Dokumentation

Stabilitetsoplysningerne skal udarbejdes og godkendes af virksomheden, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen – og kopi heraf skal sendes til Søfartsstyrelsen.

Område 4 Radiosyn på fiskeskibe samt på lastskibe under 300 BT

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel I, regel 9-1. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, kapitel I, regel 6.

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal:

 1. være i besiddelse af det nødvendige udstyr,
 2. kunne godtgøre, at det har bred erfaring med radiokommunikationsudstyr og radioinstallationer,
 3. sikre sig, at de personer, der udfører radiosyn, har en teknisk uddannelse inden for branchen såsom radiomekaniker, elektronikmekaniker, elektroingeniør osv.) og har tilstrækkelig erfaring inden for radioområdet, der gør dem i stand til at udføre radiosyn i overensstemmelse med gældende retningslinjer,
 4. have mindst én person, der skal være i besiddelse af General Operators Certificate (Certifikatet skal ikke nødvendigvis generhverves).,
 5. have personer med en teknisk uddannelse inden for branchen (radiomekaniker, elektronikmekaniker, elektroingeniør osv.), som har tilstrækkelig erfaring inden for radioområdet, der gør dem i stand til at udføre radiosyn i overensstemmelse med de givne retningslinjer,
 6. have kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse på radioanlæg i skibe.

Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger)

 1. Lastskibe og fiskeskibe med en længde under 15 meter: Søfartsstyrelsens Meddelelser F, kapitel IX (første syn).
 2. Fiskeskibe over 15 meter i længde: Søfartsstyrelsens Meddelelser E, kapitel IX (mellemliggende periodiske syn).
 3. Lastskibe under 300 BT: Søfartsstyrelsens Meddelelser B, kapitel IV (mellemliggende periodiske syn).

De tre regelværker er tilgængelige på retsinfo.dk eller på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv.

Den autoriserede skal efter hvert radiosyn og for hver installation, efter en tilfredsstillende afprøvning og besigtigelse, udfærdige en attest, hvoraf følgende oplysninger skal fremgå:

 • Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer.
 • Den autoriseredes autorisationsnummer som angivet på autorisationscertifikatet.
 • Skibets navn, hjemsted, IMO-nummer, MMSI-nummer, kendingsbetegnelse og kontrolnummer.
 • Liste over hvilket radioudstyr (type og fabrikat) der har været omfattet af synet.
 • Resultatet af synet.
 • Sted og dato for godkendelsen/synet og navn på den/dem, som har udført godkendelsen og/eller synet.

Et eksemplar af attesten skal afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år. Det samme gælder eventuelle synsskemaer.

Der skal ikke indsendes dokumenter til Søfartsstyrelsen i forbindelse med installationer eller syn.

Område 5 Elektronisk afprøvning af LRIT-udstyr

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kapitel V, regel 19-1 (Long-Range Identification and Tracking of ships (LRIT).

Krav til virksomheden

 1. Virksomheder, som er i fabrikationsbranchen, skal være producent af relevant udstyr (Inmarsat C) og skal kunne doku- mentere udstyrets kvalitet.
 2. Virksomheder, som er i servicebranchen, skal kunne dokumentere, at de har medarbejdere, der:
  • har en relevant teknisk uddannelse på radio-elektronikområdet,
  • har kendskab til de forskrifter, der finder anvendelse for sådanne anlæg,
  • har god erfaring fra skibsbranchen.

Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Den autoriserede virksomhed skal udføre tests i henhold til IMO “Guidance on the survey and certification of compliance of ships with the requirement to transmit LRIT information”.

Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv.

Indsendelse af kontrolskemaer, digitaliserede oplysninger mv.

 1. Den autoriserede skal efter tilfredsstillende test og godkendelse aflevere en ”conformance test report” til skibet.
 2. Fremsende en kopi af ”conformance test report” til cfs@dma.dk i Søfartsstyrelsen.
 3. En kopi af ”conformance test report” skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år på skibets sag.

Følgende oplysninger skal fremgå af dokumentationen til Søfartsstyrelsen:

 1. Den autoriseredes navn, adresse og CVR-nummer.
 2. Skibets navn, hjemsted, IMO-nummer, kontrolnummer og kendingsbetegnelse.
 3. Sted og dato for godkendelsen/synet og navn på den/dem, som har udført godkendelsen og/eller synet.

Område 6 Periodisk syn af fiskeskibe, herunder syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe

Periodisk syn af fiskeskibe Lovgrundlag

Vilkår for autorisation, kvalifikationskrav m.m. er beskrevet i bekendtgørelse om teknisk forskrift om autorisation til at udføre fornyelsessyn på fiskeskibe.

Krav til udførelse

 • Synet skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, kapitel I, regel 6.5.2.2.
 • Skibet samt dets udrustning og udstyr skal gennemgås efter Søfartsstyrelsens synsskema (skemaet kan downloades fra Sø- fartsstyrelsens hjemmeside).
 • Såfremt der ved synet konstateres fejl og mangler, skal rekvirenten (skibets ejer) informeres om disse. Samtidig skal rekviren- ten gøres opmærksom på, at der skal afholdes et nyt syn, hvor det skal kontrolleres, at disse fejl og mangler er korrekt afhjul- pet, inden fartstilladelsen kan påtegnes/fornyes alt efter omstændighederne.
 • Når der ikke er udestående krav, skal skibets fartstilladelse påtegnes/fornyes af den, der har foretaget synet. Påtegnin-gen skal indeholde dato for påtegningen, den synendes navn og underskrift samt den autoriseredes stempel.

Dokumentation

Den autoriserede eller den, der udfører periodiske syn på fiskeskibe, skal udarbejde og underskrive en synsrapport der indeholder oplysninger som anført under generelle betingelser. Endvidere skal den autoriserede være opmærksom på, at:

 1. Når synet er afsluttet (efter evt. fejl og mangler er udbedret), skal der udleveres en kopi af synsskemaet og dokumenta-tio- nen til skibet.
 2. Er der ingen krav om udbedring af fejl og mangler, skal fartstilladelsen påtegnes eller en ny udstedes alt efter omstændighe- derne.
 3. Der skal foretages elektronisk indberetning af synet med en skannet kopi af den underskrevne fartstilladelse eller med en fuld digital fartstilladelse med faksimileunderskrift til cfs@dma.dk.

Synsskema, eksempel på synsrapport, fartstilladelse og vejledning findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Et eksemplar af dokumentationen afleveres til skibet, og en kopi skal opbevares hos den autoriserede i mindst 5 år.

Syn af den udvendige bund på oplagte fiskeskibe

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6.

Krav til udførelse

Synet af den udvendige del af bunden skal udføres i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E og F, kapitel I, regel 6, og den pågældende skal gennemgå skibets udvendige skrog herunder, notere de fejl og mangler, der er observeret.

Såfremt der ved synet konstateres fejl og mangler, skal rekvirenten informeres om disse. Samtidig skal rekvirenten gøres op- mærksom på, at der skal afholdes et nyt syn, hvor skibets udvendige bund skal kontrolleres, herunder fx om pladetykkelserne opfylder de givne forskrifter.

Dokumentation af eftersyn mv.

Den autoriserede skal udarbejde og underskrive en attest som anført under generelle betingelser og som anført i ”Vejledning i fornyelsessyn i fiskeskibe under 15 meter.”

Område 7 Eftersyn af hejsemidler og lossegrej mv. i skibe

Lovgrundlag

Teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej mv. i skibe.

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der er uddannet skibsingeniør, maskinmester, navigatør eller har en anden relevant skibstek- nisk/maritim uddannelse.

Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Krav til udførelse af konstruktion, beregning, afprøvning og certificering af hejsemidler og lossegrej eller en begrænset del heraf fremgår af teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej mv. i skibe.

Autorisationen er opdelt i følgende kategorier:

 • Kompetent person, kategori A, er godkendt til førstegangscertificering af hejsemidler og lossegrej.
 • Kompetent person, kategori B, er godkendt til periodisk certificering samt certificering efter mindre reparationer af eksi- sterende hejsemidler og lossegrej.
 • Kompetent person, kategori C, er godkendt til certificering i forbindelse med årligt eftersyn samt certificering efter mindre reparationer af eksisterende hejsemidler og lossegrej.

Dokumentation af eftersyn mv.

Attest for eftersyn

Den kompetente person der udfører eftersyn af hejsemidler og lossegrej i skibe, skal udarbejde og underskrive en attest, som krævet i teknisk forskrift om hejsemidler og lossegrej mv. i skibe.

Område 8 Vedligehold, eftersyn m.m. og reparation af liv- og redningsbåde samt udsætningsmidler i henhold til IMO resolution MSC.402(96)

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1154 af 19. november 2019 om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konven- tion om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS), bilag 5, regel 3, stk. 25, samt bilag 5, regel 20, stk.11.

IMO Resolution MSC.402(96) – (Beskriver krav til eftersyn og dokumentation m.m.).

IMO Resolution MSC.404(96) – (Tilføjelser til SOLAS 74).

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der opfylder kravene i henhold til IMO resolution 402(96).

Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Den autoriserede, der udfører grundig undersøgelse, vedligehold og reparation af liv- og redningsbåde samt udsætningsmidler, skal udføre arbejdet i overensstemmelse med IMO resolution MSC.402(96).

Dokumentation af eftersyn mv.

Attestation for eftersyn

Den autoriserede eller den, der udfører vedligehold, eftersyn m.m. og reparation af liv- og redningsbåde samt udsætningsmidler skal dokumentere dette efter bestemmelserne i IMO resolution MSC.402(96).

Område 9 Kontrol i henhold til MARPOL Annex II

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel XXII, afsnit 6, regel 16.1 (MARPOL Annex II, regel 16.1).

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der er uddannet skibsingeniør, maskinmester, navigatør eller har en anden relevant skibstek- nisk/maritim uddannelse.

Virksomheden skal have personale, som er kvalificeret til at foretage inspektioner som beskrevet i kapitel XXII, afsnit 6, regel 16.1.

Virksomheden skal være i besiddelse af det nødvendige regelsæt på området herunder fx MARPOL-konvention samt IBC- og BHC- koder.

Område 10 Test af emballager godkendt i henhold til IMDG-koden

Lovgrundlag

IMDG-koden.

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der er uddannet skibsingeniør eller har en anden relevant skibsteknisk/maritim uddannelse.

Krav til udførelse af autorisationsopgaver (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Periodisk inspektion skal udføres i henhold til kravene i IMDG-koden samt i EN 15507.

Dokumentation af eftersyn mv.

Attest for eftersyn

Den autoriserede eller den, der udfører test af emballager godkendt i henhold til IMDG-koden, skal udarbejde og underskrive en attest som anført under generelle betingelser.

Område 11 Godkendelse og besigtigelse af husbåde og flydende konstruktioner (flydeelementerne)

Lovgrundlag

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne mv. Byggeloven.

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der har uddannelse som ingeniør med skibsbygning som speciale eller anden relevant uddan- nelse, og sikre at arbejdet udføres i overensstemmelse med relevante regler og med de af Søfartsstyrelsen angivne retningslinjer.

Dokumentation for godkendelse og eftersyn mv.

Den autoriserede skal efter en tilfredsstillende gennemgang og besigtigelse udfærdige en attest om, at skroget opfylder Søfarts- styrelsens tekniske forskrift på området. Attesten skal udfærdiges som anført under generelle betingelser.

Område 12 Udførelse af støjmålinger

Lovgrundlag

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, kapitel III.

Kvalifikationskrav

Virksomheden skal have personale, der er uddannet skibsingeniør, maskinmester, navigatør eller har en anden relevant skibstek- nisk/maritim uddannelse.

Krav til udførelse (forskrifter, standarder eller vejledninger)

Udførelse af støjmålinger skal ske i henhold til Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A.

Dokumentation

Der skal udarbejdes en støjrapport i overensstemmelse med retningslinjerne i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Støjrapporten skal endvidere indeholde dokumentation som anført under generelle betingelser.