1

Formål

Formålet med denne vejledning er at beskrive retningslinjer for, hvordan søfarende kan uddannes i brandbekæmpelse, som alternativ til gældende STCW kursus A-VI/1-2, til opfyldelse af krav i forbindelse med udstedelse af sønæringsbevis med begrænsede rettigheder.

2

Anvendelse/omfang

Vejledningen finder anvendelse for rederier med mindre passagerfartøjer, der sejler i et begrænset fartsområde. For eksempel, men ikke begrænset til, vikingeskibe, havnerundfart, bådfarter og turbåde.

Vejledningen finder anvendelse for personer med sønæringsbevis med begrænsede rettigheder til et navngivet skib eller et specifikt rederis skibe, hvor et komplet STCW-kursus i brandbekæmpelse i skibe er vurderet indeholdende elementer, der ikke er relevante for de pågældende skibes brandslukningsudstyr.

3

Grundlag og referencer

Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe, BEK nr. 226 af 02/03/2015.
Indholdet til Uddannelse i brandbekæmpelse i skibe, se bilag 3 af Bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser, BEK nr. 1145 af 29/09/2015.
Specifikt gør brandbekæmpelse i skibe sig gældende, relateret til sønæringsbevis med begrænsede rettigheder i §61, §62 stk. 1 og stk. 2, §63 stk. 2 og stk. 5.

Gældende bekendtgørelser findes på www.retsinformation.dk.

4

Ansøgning og dokumentation

Ved ansøgning om udstedelse af Sønæringsbevis med begrænsede rettigheder, stilles krav om kursus i brandbekæmpelse i skibe.

Søfarende omfattet af denne vejledning kan, i stedet for et kursus med STCW påtegnelsen A-Kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabel A-VI/1-2, fremvise dokumentation for gennemført intern oplæring udstedt af rederiet inden for de seneste 5 år.

5

Intern oplæring

Intern oplæring kan foretages af en medarbejder i rederiet, som har gennemgået gyldigt kursus i brandbekæmpelse i skibe med STCW påtegnelsen A-Kode, afsnit VI/1, paragraf 2, tabel A-VI/1-2, hos en godkendt udbyder,
eller,
en landbaseret brandmand, der har gennemgået Funktionsuddannelse Indsats.

Den interne oplæring skal som minimum dække følgende punkter:

 • Organisering af brandbekæmpelse om bord
 • Brandbekæmpelsesudstyr og dets placering om bord
 • Brand- og eksplosionselementer (brandtrekanten)
 • Antændelsestyper og antændelseskilder
 • Brandbare materialer, brandfarer og brandspredning
 • Behovet for konstant årvågenhed
 • Handlinger, der skal tages om bord på skibet
 • Brand- og røgpåvisning og automatiske alarmsystemer
 • Brandklassifikation og anvendelige brandslukningsmidler
 • Brandbekæmpelsesmetoder og –procedurer

Intern oplæring skal gennemføres minimum hvert 5. år.

6

Uddannelsesplan

Rederiet skal fremsende en uddannelsesplan til Søfartsstyrelsen, hvor der redegøres for følgende:

 • Beskrivelse af rederiets fartøjer.
  • Såfremt rederiet har flere forskellige typer fartøjer, skal der laves en uddannelsesplan for hvert type fartøj.
 • Beskrivelse af brandbekæmpelsesudstyr ombord.
 • Beskrivelse af fartsområde.
 • Beskrivelse af den interne oplæring af søfarende, der ikke uddannes hos godkendt udbyder.
  • Beskrivelsen skal indeholde information om, hvem der forestår den interne oplæring.
  • Hvis en af rederiets medarbejder forestår oplæringen, skal der bilægges dokumentation for instruktørens branduddannelse fra godkendt udbyder.
  • Hvis en landbaseret brandmand forestår oplæringen, skal aftalen med instruktøren fremgå af uddannelsesplanen.
 • Eksempel på dokumentation for gennemgået intern oplæring, der udstedes til den enkelte søfarende.
  • Beviset skal underskrives af instruktøren, der har forestået uddannelsen.

Uddannelsesplanen godkendes af Søfartsstyrelsen for de anførte skibe og må ikke tages i brug, før den er endeligt godkendt.
Uddannelsesplanen skal revideres og godkendes på ny i tilfælde af ændringer til skibe eller brandslukningsudstyr.

7

Godkendte påtegninger

Intern oplæring kan anvendes for søfarende, der har, eller vil få, en af disse påtegninger på deres sønæringsbevis med begrænsede rettigheder.

For sejlads i rederier, der ejer flere skibe:
Valid for service on (TYPE) vessels up to 20 BT, owned and operated by (REDERI) in domestic trade.

For navngivne skibe:
Beviset giver ret til at sejle som Bådfører på (NAVN) på/i (FARTSOMRÅDE).