Social sikring og hjemtransport

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som søfarende er du omfattet af særlige regler om sygesikring, sygedagpenge og barselsdagpenge. Herunder kan du finde ud af, hvad du har krav på. Læs desuden om hjemtransport.​

Søfartsstyrelsen kan i nogle særlige alvorlige sygdoms- og ulykkestilfælde hjælpe med at arrangere hjemrejse, hvis det er nødvendigt, at den pågældende søfarende ledsages af en egnet person.

Ved dødsfald kan Søfartsstyrelsen være behjælpelig med at arrangere hjemførelse af afdøde til Danmark, hvis den søfarende ved sin død havde bopæl her i landet.

Ved akutte tilfælde uden for kontortid kontaktes vagthavende i Søfartsstyrelsen på telefon +45 72 19 60 00

Bor og opholder du dig i Danmark, er du omfattet af den offentlige sygesikring, hvis du bliver syg efter tjenesteophør. Det gælder også, hvis du arbejder på et skib, som udelukkende sejler indenrigs.

Sygesikringsydelserne omfatter bl.a. tilskud til sundhedsydelser i udlandet, fx lægehjælp, sygehusbehandling, medicin og tandbehandlinger svarende til de almindelige tilskudsregler i Danmark. Tilskuddet til tandbehandlinger er på 50 %.

Rederiet eller arbejdsgiveren kan ansøge Søfartsstyrelsen om at få udgifterne refunderet.

Du har ret til sygesikring uden for Danmark i op til 18 uger fra første hele sygedag, hvis du:

 • arbejder på et dansk skib, som sejler i udenrigsfart
 • opholder dig i udlandet, og inden for de seneste to uger har arbejdet på dansk skib, medmindre du efter skibstjenestens ophør har fået andet arbejde
 • er rederiansat og har tjenstligt ophold i udlandet
 • er på rejse til eller fra et dansk skib i international fart.

Som søfarende er du omfattet af særlige sygedagpengeregler, hvis du:

 • arbejder på et dansk skib, som ikke udelukkende sejler indenrigs
 • opholder dig i udlandet, og inden for de seneste to uger har arbejdet på dansk skib, medmindre du efter skibstjenestens ophør har fået andet arbejde
 • du er rederiansat og på tjenstligt ophold i udlandet
 • er på rejse til/fra et dansk skib i international fart.

Sejler du kun indenrigs, eller afvikler du ferie/fridage i land i Danmark efter tjenesteophør, er du omfattet af de almindelige sygedagpengeregler - også selvom du fortsat er ansat i rederiet.

Under sygdom har du krav på løn (sygehyre) fra din arbejdsgiver efter reglerne i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. Hvis du er syg ved skibstjenestens ophør, er rederiet forpligtet til at udbetale sygehyre i op til 16 uger, uanset dit ansættelsesforhold ophører, inden der er forløbet 16 uger.

Har du ikke krav på sygehyre, skal din arbejdsgiver betale dig sygedagpenge i de første 30 dage af sygeperioden (arbejdsgiverperioden), hvis du opfylder betingelserne nedenfor.

 • Du har været ansat uafbrudt de sidste 8 uger
 • Du har arbejdet mindst 74 timer i den 8 ugers periode.

Når din arbejdsgiver ikke længere skal betale sygehyre eller sygedagpenge, kan du få sygedagpenge fra Søfartsstyrelsen, hvis du opfylder en eller flere af nedenstående betingelser.

 • Du har været ansat uafbrudt de sidste 26 uger og arbejdet i mindst 240 timer i den periode.
 • Du er dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse
 • Du har pådraget dig en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis det er tilfældet, betaler Søfartsstyrelsen sygedagpenge til dig. Hvis din arbejdsgiver betaler sygedagpenge eller sygehyre til dig, kan Søfartsstyrelsen refundere sygedagpengene til din arbejdsgiver. Søfartsstyrelsen kan udbetale sygedagpenge i op til 18 uger fra 1. hele sygedag.

 • Efter 18 uger overgår betalingen af dine sygedagpenge til din hjemkommune. Bor du i et andet EU/EØS-land, overgår udbetalingen til rederiets eller arbejdsgiverens hjemkommune
 • Bor du uden for EU/EØS, ophører din ret til sygedagpenge efter 18 uger
 • Hvis du har pådraget dig en arbejdsskade og denne er grunden til din sygemelding, forlænger Søfartsstyrelsen sygedagpengeperioden, indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab.

Rederier og arbejdsgivere har pligt til at forsikre alle ansatte. Det betyder således, at alle søfarende, uanset nationalitet, på danske skibe er omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Læs mere på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Fratræder du på grund af graviditet, har du krav på løn (barselshyre) fra din arbejdsgiver, så længe du ikke har andet arbejdet, dog højst i to måneder. Ifølge lægeundersøgelsesbekendtgørelsen må du som gravid kun arbejde om bord på skibet til og med 6. svangerskabsmåned.

Når din arbejdsgiver ikke længere skal betale barselshyre, har du ret til barselsdagpenge fra din hjemkommune eller Søfartsstyrelsen.

 • Bor og opholder du dig i Danmark, udbetales barselsdagpengene af Udbetaling Danmark. Det gælder også, hvis du sejler på et skib, som udelukkende sejler i indenrigsfart
 • Bor eller opholder du dig i udlandet, udbetales barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen.
 • Perioden, i hvilken du har ret til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, starter 4 uger før forventet tidspunkt for fødsel (terminsdatoen) og udløber 24 uger efter fødslen. Barnets mor har krav på barselsdagpenge de første 14 uger efter fødslen, men kan vælge at dele barselsdagpengene for de efterfølgende 10 uger med barnets anden forældre, se nedenfor om orlov til barnets anden forældre/forældreorlov.
 • Hvis du opholder dig i et EU/EØS-land, vil Søfartsstyrelsen efter de 24 uger efter fødslen overføre din dagpengesag til Udbetaling Danmark til eventuel fortsat udbetaling af barselsdagpenge efter barselslovens almindelige regler. Opholder du dig uden for EU/EØS, har du efter de 24 uger ikke længere krav på barselsdagpenge.

Retten til barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen er betinget af, at du har været tilknyttet det danske arbejdsmarked i de seneste 13 uger før det graviditetsbetingede fraværs begyndelse og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer.

Som far eller mor har du ved fravær i forbindelse med dit barns fødsel ret til orlov med barselsdagpenge fra Søfartsstyrelsen, hvis du opholder dig i udlandet og inden for de seneste 2 uger fra orlovens begyndelse har været tjenestegørende på et dansk handelsskib. Samtidig er det en betingelse, at du har været ansat uafbrudt hos din arbejdsgiver i de seneste 13 uger før afmønstringen.

Hvis betingelserne nævnt ovenfor er opfyldt, har du i det første 14 uger efter fødslen ret til barselsdagpenge i 2 uger.

Herefter har du ret til barselsdagpenge i yderligere 10 uger, hvis barnets mor i samme periode ikke modtager tilsvarende dagpenge eller lignende. Dette gælder uanset, om barnets mor måtte modtage dagpenge fra Danmark eller fra et andet land.

Efter udløbet af den 24. uge efter fødslen, har du ret til barselsdagpenge i yderligere to uger (fædreorlov). Efter udløbet af den 26. uge efter fødslen, har du ikke længere krav på barselsdagpenge.

Blanketter til social sikring

Blanketten udfyldes ved anmodning om refusion af udgifter til sygesikringsydelser og sygedagpenge.

For at opnå refusion skal det dokumenteres, at den søfarende har ret til sygesikringsydelser. Dokumentation kan f.eks. være kopi af Medical Report eller ansætt​​​elsesaftale. Søfartsstyrelsen skal have tilsendt originale regningsbilag.

Refusion vil normalt kunne finde sted, når der indsendes regninger, der indeholder oplysning om den sikredes navn samt oplysning om, hvilken behandling, medicin, transport m.v., der er ydet. De indsendte regninger må normalt ikke være ældre end ét år.

Udgifterne opdeles efter kategori. Hvis udgiftsbilag vedrører samme kategori, anføres den samlede udgift og bilagene sammenhæftes. En separat opgørelse, der viser, hvordan rederiet er nået frem til det ønskede refusionsbeløb, vil fremme sagsbehandlingen.

Ved uoverensstemmelse mellem datoerne på henholdsvis Medical Report og udgiftsbilagene bedes det oplyst, hvorfor der er en sådan uoverensstemmelse.

Rederiforeningerne henstiller, at der ikke søges om refusion for udgifter, der er mindre end 1.000 kr. per sygdoms- eller skadesbegivenhed.

Anmodning om refusion af sygesikringsudgifter og af sygedagpenge

Blanketten udfyldes af rederiet eller anden arbejdsgiver ved anmodning om sygedagpenge eller ved anmodning barselsdagpenge til søfarende i udlandet, herunder fædreorlov. Skemaet kan udskrives i en dansk eller engelsk version.

Skemaet, der skal underskrives af rederiet og den søfarende, benyttes både ved anmodning om refusion af rederiets udbetaling af sygehyre, som refunderes i form af sygedagpenge, og ved anmodning om udbetaling af sygedagpenge direkte til den søfarende.

Det er derfor vigtigt, at rederiet hurtigst muligt sender skemaet til Søfartsstyrelsen, hvis den søfarende fortsat er uarbejdsdygtig, når rederiets sygehyreforpligtelse er ophørt.

Anmodningsskema om sygedagpenge og barselsdagpenge

Blanketten benyttes ved den søfarendes henvisning til læge, hospital m.v.

Første del af blanketten udfyldes af skibet, anden del af lægen og den sidste del kan udfyldes rederiet.

Blanketten indsendes sammen med evt. anmodning om refusion af sygesikringsudgifter.

Medical Report