1For hvem det måtte vedrøre

Duelighedsbevis i motorpasning

Søfartsstyrelsen bekræfter hermed, at søfarende med danske sønæringsbeviser, udstedt i perioden fra 25. oktober 2021 til 25. oktober 2022, på baggrund af følgende uddannelser, opfylder kravene til kvalifikationsbeviset Duelighedsbevis i motorpasning, og dette skal betragtes som inkluderet i sønæringsbevis som navigatør, uagtet at det ikke er specificeret i beviser, der er udstedt i denne periode.

Omfattede uddannelser:
Kystskipper, Sætteskipper, Skibsfører, Fiskeskipper af 3. og - 1. grad.

Fra og med 25. oktober 2022 vil motorpasning fremgå som en sønæringsrettighed i sønæringsbeviser udstedt på baggrund af disse uddannelser.

De bedes som søfarende omfattet heraf, medbringe, eller kunne henvise til, denne skrivelse ved tjeneste i danske handelsskibe.

2To whom it may concern

Certificate of Proficiency in Motor Operation

With this guidance, the Danish Maritime Authority confirms that seafarers holding Danish certificates of competency, issued within the period from 25th October 2021 to 25th October 2022, based on the following educations, meet the requirements for Danish certificate of proficiency in motor operation, applicable onboard Danish merchant vessels, and this must be considered as included within the certificate of competency as navigator, despite not being specified in certificates issued within this period.

Included educations:
Master (home trade), Master (limited), Master, Skipper 3rd and 1st class.

From and including 25th October 2022 motor operation will be specified as a capacity in certificates issued based on these educations.

As seafarer covered by this, you are asked to bring this guidance, or refer to it, when serving on board Danish merchant vessels.