1

Før entring

Før entring af en tank eller andet lukket rum skal følgende som minimum være i orden.

  1. Der skal være udstedt arbejdscertifikat iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 372 “regler for arbejde på fartøjer med tanke for olie m.v.” Bilag 1 til denne orientering kan anvendes i stedet for arbejdscertifikat. Et tilsvarende skema med samme oplysninger og underskrift kan anvendes.
  2. Der skal foretages en fornyet måling af atmosfæren i tanken/rummet umiddelbart inden Søfartsstyrelsens inspektion (max ½ time). Inden måling af atmosfæren skal ventilation være stoppet i 10 minutter. Ventilation startes igen efter måling. Er der mistanke om, at atmosfæren i tank/rum ændres (dette kan fx ske i forbindelse med flytning af last, ballast ændring af trim etc.), skal inspektionen afbrydes og der foretages en ny måling.
  3. Målingen skal være udført af en kompetent person eller et anerkendt firma og der skal måles for ilt, eksplosions fare og giftige stoffer.
  4. Der skal under hele inspektionen være en lugemand ved indgangen til tanken/rummet. Lugemanden skal være forsynet med kommunikationsmiddel til alarmering og instrueret i, hvad der skal gøres i tilfælde af ulykke. Evt. udstyr til evakuering skal være klargjort til umiddelbar brug. Kommunikation mellem inspektør og lugemand skal være aftalt.
  5. Mekanisk ventilation skal fortsætte under inspektion. Dette kan efter inspektørens skøn dog fraviges for små tanke. Man skal være opmærksom på, at der, uanset at mekanisk ventilation pågår, kan forekomme lommer i rum/tanke som ikke bliver ventileret.
  6. Hvis der er tvivl om, at rummet er en tank/ lukket rum, skal Søfartsstyrelsens inspektør betragte det som et sådant.
  7. Hvis Søfartsstyrelsens inspektør er i tvivl om, hvorvidt atmosfæren i tanken/rummet er sikker, målingernes kvalitet eller kompetence hos den person, der har udført målingen, skal inspektøren udsætte inspektionen.
2

Regler og vejledninger

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 372 “Regler for arbejde på fartøjer med tanke for olie m.v.”.
  • IMO Resolution A.1050 (27) Revised Recommendations for entering enclosed spaces aboard ships.

Vi skal understrege, at Søfartsstyrelsens inspektører har instruks om ikke at påbegynde inspektion af tanke/lukkede rum, hvis ovennævnte minimumsretningslinjer ikke er fulgt.

3

Bilag 1 - Besigtigelse af lukkede rum/tanke