1

Generelt

Information om Søfartsstyrelsen, der er en offentlig styrelse under Erhvervsministeriet:

Søfartsstyrelsen (styrelsen)
Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør, Danmark
Telefon: 7219 6000
E-mail: sfs@dma.dk
CVR-nr.: 29 83 16 10

2

Bestilling

Bestilling af en serviceydelse foregår ved henvendelse fra kunden til styrelsen.

3

Betaling

Styrelsen anvender SSL (Secure Socket Layer) til at kryptere betalingsoplysninger i sit betalingssystem. Uvedkommende kan derfor ikke aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under eller efter transaktionen. Data fra transaktion med betalingskort anvendes kun i forbindelse med den konkrete betaling.

Betalingsbetingelserne for de produkter og serviceydelser styrelsens levere er vidt forskellige, men fremgår af oversigtstabellen. De henviste betalingsbetingelser er altid med udgangspunkt i de nedenstående generelle betingelser.

Kunden får en faktura med indbetalingskort og kan betale ved bankoverførsel eller i visse tilfælde ved benyttelse af styrelsens kontoordning, Rederikonto, såfremt en sådan er oprettet. Ved modtagelse af faktura er betalingsfristen 30 dage fra fakturadato.

 

4

Pris

En samlet pris for serviceydelsen vil så vidt muligt blive oplyst af styrelsen inden kundens bestilling. Efter bestilling vil den samlede pris så vidt muligt fremgå af ordrebekræftelsen.

For ydelser der afregnes efter tidsforbrug vil kun timeprisen fremgå af ordrebekræftelsen.

5

Levering

Leveringstidspunkt for styrelsens serviceydelse vil i forbindelse med bestillingen blive oplyst for kunden og vil ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen. Styrelsen påbegynder serviceydelsen hurtigst muligt efter modtagelse af bestillingen.

Elektronisk levering af serviceydelsen sendes krypteret. Kunden kan i visse tilfælde fravælge dette. Enkelte services kan alene sendes som almindelig mail. Dette vil fremgå af tilbud og/eller ordrebekræftelse for ydelsen.

6

Ingen fortrydelsesret

Der gælder som udgangspunkt ingen fortrydelsesret i forbindelse med levering af styrelsens serviceydelser, idet styrelsen har ret til straks efter modtagelsen af en bestilling at påbegynde udførelsen af ydelserne. Hvis der ikke er foretaget udstedelse endnu, kan købet fortrydes, indtil udstedelsen.

7

Information om serviceydelser

En generel beskrivelse af styrelsens sædvanlige serviceydelser findes i oversigtstabellen eller fremgår af styrelsens prisliste. Beskrivelsen i prislisten er alene orienterende, og den endelige beskrivelse af serviceydelsen vil fremgå af ordrebekræftelsen.

8

Kundens generelle forpligtelser

Kunden er forpligtet til at levere de informationer, der er nødvendige for, at styrelsen kan levere den ønskede serviceydelse.

Såfremt kunden ikke har leveret nødvendige eller korrekte informationer, kan styrelsen ikke levere den aftalte serviceydelse, eller levering af serviceydelsen kan blive forsinket, ufuldstændig eller mangelfuld. Kunden kan ikke i alle tilfælde påregne, at styrelsen vil kontakte kunden med henblik på tilvejebringelse af oplysninger, som ikke er tilvejebragt af kunden selv.

9

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder i relation til den leverede serviceydelse tilhører styrelsen, for så vidt disse ikke allerede tilhører tredjemand eller kunden.

10

Erstatningsansvar

Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Bortset fra tilfælde af grov uagtsomhed eller forsæt kan styrelsens samlede erstatningsansvar i relation til den leverede serviceydelse dog aldrig overstige det beløb, som kunden har betalt for serviceydelsen.

Styrelsen er i intet tilfælde, der direkte eller indirekte har nogen forbindelse til den leverede serviceydelse, ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af forventet besparelse, goodwill, eller lignende.

11

Force majeure

Ingen af parterne er ansvarlige for tab eller skader, der opstår som følge af force majeure, herunder nedbrud af IT-systemer, naturkatastrofer, arbejdsnedlæggelser, politisk uro, krig eller andre lignende tilfælde, som udtrykket normalt forstås i dansk ret.

12

Persondatapolitik

Med henblik på at kunne indgå en aftale med styrelsen er det nødvendigt, at en borger eller virksomhed, som ønsker at blive kunde, afgiver personlige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Oplysningerne registreres hos styrelsen, som er den dataansvarlige. Oplysningerne opbevares i min. 5 år i henhold til bogføringsloven. Styrelsen benytter alene disse oplysninger til brug for levering af bestilte serviceydelser, ordrebekræftelse, betalingsopkrævning og lignende samt til interne statistiske formål. Oplysningerne overdrages ikke til tredjemand.

Privatpersoner kan til enhver tid få indsigt i, gøre indsigelse mod eller anmode at få rettet eller slettet registrerede oplysninger ved henvendelse til styrelsen via den informationsdata, der er nævnt ovenfor.

På styrelsens hjemmeside anvendes der cookies.

Styrelsens persondatapolitik kan findes her

13

Tavshedspligt og hemmeligholdelse

Alle medarbejdere i styrelsen er underlagt tavshedspligt. En sådan tavshedspligt følger også af forvaltningsloven og straffeloven.

14

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, der udspringer af eller i relation til et køb af serviceydelserne, der reguleres af nærværende betalingsbetingelser, er udelukkende undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole.