1

Anvendelse og omfang

Vejledningen anvendes ved generhvervelse af sønæringsbevis som navigatør og maskinmester, samt kvalifikationsbevis til ledelse af operationer i tankskibe.

Navigatørbeviser:

Skibsfører, sætteskipper, kystskipper, styrmand af 1., 2., 3. og 4. grad, bedstemand i handelsskibe og duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe. Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC).

Maskinmester- og maskinistbeviser:

Skibsmaskinchef, skibsmaskinmester af 1. grad, vagthavende maskinmester, skibsmaskinist af 1. og 2. grad.

Kvalifikationsbevis til tankskibe:

Ledelse af operationer i tankskibe.

2

Grundlag, referencer og bilag

Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser
Gældende bekendtgørelse findes på www.retsinformation.dk
Bilag 1 – 7 i denne vejledning

3

Proces

Hvis du ønsker at generhverve, starter processen ved, at du ansøger om det ønskede bevis.

Ansøgning om sønæringsbevis skal ske via Søfartsstyrelsens selvbetjening for søfarende.

Gå til selvbetjening

Søfartsstyrelsen vil efter din ansøgning, rette henvendelse til dig, med henblik på at indhente yderligere oplysninger til belysning af sagen, hvis dette er nødvendigt.
Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil Søfartsstyrelsen træffe afgørelse om hvilke krav, der skal opfyldes, før end der kan udstedes nyt sønæringsbevis.

Søfartsstyrelsens afgørelse er gældende i 2 år, gældende fra den dato hvor du bliver gjort bekendt med afgørelsen.

Gebyr i forbindelse med ansøgningen refunderes samtidig med, at du gøres bekendt med afgørelsen.

4

Krav til generhvervelse

Sønæringsbevis

For at generhverve sønæringsbevis, vil der blive stillet krav om enten fornyelsesprøve på en maritimuddannelsesinstitution eller 3 måneders effektiv fartstid i en overtallig stilling, som er relevant for opretholdelse af sønæringsbeviset i henhold til skibets besætningsfastsættelse.

Der vil i forbindelse med alle generhvervelser være krav om gennemført kursus/genopfriskningskursus i Grundlæggende søsikkerhed (STCW A-VI/1-1) og Grundlæggende brandbekæmpelse (STCW A-VI/1-2) inden for de seneste 5 år.

Derudover kan der blive stillet yderligere krav, afhængig af uddannelse og grad af bevis, der ønskes generhvervet. For navigatører vil en generhvervelse også omfatte eventuelle krav til radiobevis.

Når alle fastsatte krav til generhvervelse er opfyldt, kan der ansøges om udstedelse af bevis.

Ansøgning om sønæringsbevis skal ske via Søfartsstyrelsens selvbetjening for søfarende.

Gå til selvbetjening

Kvalifikationsbevis til tankskibe

For at generhverve kvalifikationsbevis til tankskibe, vil der blive stillet krav om enten gennemførsel af godkendt kursus for ledelse af operationer i tankskibe, til den ønskede type tankskibe, eller 1 måneds effektiv fartstid som overtallig, i den relevante type tankskib, hvortil der skal kunne dokumenteres mindst 3 lasteoperationer og 3 losseoperationer.

Når alle fastsatte krav til generhvervelse er opfyldt, kan der ansøges om udstedelse af bevis.

Ansøgning om kvalifikationsbevis skal ske via Søfartsstyrelsens selvbetjening for søfarende.

Gå til selvbetjening

5

Fornyelsesprøve

Vælger du at generhverve gennem fornyelsesprøve, skal du aftale alle forhold omkring fornyelsesprøven med en maritim uddannelsesinstitution.

Kontakt derfor den maritime uddannelsesinstitution når Søfartsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. Uddannelsesinstitutionen skal bruge afgørelsen, hvori kravene er fastsat.

De maritime uddannelsesinstitutioner kan afholde fornyelsesprøver svarende til de beviser, der kan opnås på baggrund af de uddannelser, uddannelsesinstitutionen er godkendt til.

Aflæggelse af fornyelsesprøve er gratis. Du afholder selv udgifter til transport, ophold, forplejning og eventuelt nødvendigt undervisningsmateriale og undervisning.

Se bilag 1 – 7 for prøvekrav, herunder beskrivelse, kriterier for beståelse og prøvemetode.

6

Fartstid

Vælger du at generhverve ved 3 måneders effektiv fartstid i en overtallig stilling, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at fartstiden skal opnås på et skib og i en stilling relevant for opretholdelse af sønæringsbeviset i henhold til skibets besætningsfastsættelse.
Kontakt dét rederi hvor fartstiden kan opnås for oplysninger om skibets besætningsfastsættelse.

Du bedes registrere den opnåede fartstid på selvbetjening for søfarende, eller i vores app "My Maritime", inden du søger om bevis, når alle øvrige krav til generhvervelsen er opfyldt.

Vejledning vedrørende fartstid findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Derudover findes der vejledning i de respektive selvbetjeningsløsninger.

7

Kurser

Stilles der krav om kurser i forbindelse med generhvervelsen, vil det være en forudsætning at kurset gennemføres ved en udbyder godkendt af Søfartsstyrelsen.

Udbyderen udsteder kvalifikationsbevis til den søfarende og indberetter til Søfartsstyrelsen.

En oversigt over godkendte udbydere findes på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Kvalifikationsbeviser fra lande på IMO White List, udstedt i henhold til gældende STCW-krav accepteres.

8

Kompetencevurdering

Det er muligt, at man gennem anden erhvervsrelevant beskæftigelse har vedligeholdt nogle af de krævede kvalifikationer, relateret til arbejdet som søfarende og opretholdelsen af bevis.

Hvis du ønsker, at en vurdering af de eventuelt vedligeholdte kompetencer skal indgå i afgørelsen om generhvervelse, skal du gøre Søfartsstyrelsen opmærksomme på dette.
Det gøres ved at besvare den mail fra bevis@dma.dk, indeholdende sagsnummer, du har fået tilsendt efter at have ansøgt om beviset.

For at erhvervsrelevant beskæftigelse kan indgå i vurderingen, skal der redegøres for, hvorledes de krævede kvalifikationer, er dækket af denne beskæftigelse.
Dokumentation for dette kan eksempelvis være en underskrevet arbejdsgivererklæring.

Søfartsstyrelsen vil ved individuel vurdering, i hvert enkelt tilfælde træffe afgørelse om, hvorvidt der kan opnås lempelser i prøvekravene.

9

Klageadgang

Klagemuligheder over Søfartsstyrelsens afgørelse om krav til generhvervelse vil fremgå af den skrivelse, der fremsendes med afgørelsen.

Klager over forhold ved fornyelsesprøven skal indgives skriftligt til den uddannelsesinstitution, hvor prøven er aflagt og senest én uge efter prøveafholdelsen. Man skal ved klagen præcisere og begrunde denne. Klagen kan vedrøre prøven, bedømmelsen eller forløbet.

Uddannelsesinstitutionen skal i behandling af klagen forelægge denne for de personer, der afholdte prøven med anmodning om en udtalelse. Uddannelsesinstitutionen skal forelægge udtalelserne for klageren, der inden for én uges frist skal gives lejlighed til skriftligt at fremkomme med eventuelle kommentarer.

Uddannelsesinstitutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan tilbyde en ny prøve eller meddele at klagen afvises. Afgørelsen meddeles hurtigst muligt klageren. Uddannelsesinstitutionen orienterer de personer, der har afholdt prøven, om afgørelsen.

Klager over uddannelsesinstitutionens afgørelse skal indbringes til Søfartsstyrelsen, der er endelig klageinstans.

10

Bilag 1 – Prøvekrav for de enkelte beviser

Sønæringsbevis – Navigatører

Prøvekrav (Se også bilag 2 og 5)

Skibsfører
Sætteskipper

1.1 og  1.2
2.2, 2.3 og 2.4
3.1
4.1, 4.2 og 4.3

Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Styrmand af 3. grad

1.1
2.2, 2.3 og 2.4
3.1
4.1, 4.2 og 4.3

Kystskipper

1.1 og  1.2
2.2, 2.3 og 2.4
3.1
4.3

Styrmand af 4. grad

1.1
2.2, 2.3 og 2.4
3.1
4.3

Bedstemand
Duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe

1.1
2.3

 

Sønæringsbevis – Maskinmester

Prøvekrav (Se også bilag 3 og 6)

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad

1.1 og 1.2
2.1, 2.2, 2.3 og 2.4
3.1
4.1
5.2

Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

1.1 og 1.2
2.3 og 2.4
3.1
4.1
5.2

Vagthavende maskinmester

1.1 og 1.2
2.3 og 2.4
3.1
4.1

 

Kvalifikationsbevis – Tankskibe

Prøvekrav (Se også bilag 4 og 7)

Ledelse af operationer i olietankskibe

T.0 og T.1

Ledelse af operationer i kemikalietankskibe

T.0 og T.2

Ledelse af operationer i gastankskibe

T.0 og T.3

11

Bilag 2 – Beskrivelse af de enkelte prøvekrav for navigatører

Prøvekrav

Beskrivelse

1.1

Almindeligt praktisk kendskab til navigation og til anvendelsen af kommunikations- og navigationssystemer samt sikkerhedssystemer, der i almindelighed er indført i skibsfarten, siden sidste udmønstring.

1.2

Almindeligt praktisk kendskab til væsentlige ændringer i søfartslovgivningen, herunder lovgivning i relation til beskyttelse af havmiljø og SOLAS-konventionen, siden sidste udmønstring.

2.2

Anvendelse af radar og ARPA til navigation herunder til kollisionsforebyggelse under fuld hensyntagen til de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen.

2.3

Anvendelse af de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen i en given situation, som vagthavende navigatør eller dæksofficer kan blive udsat for, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, og kunne afgøre hvorledes man som vagthavende skal forholde sig i situationen.

2.4

Kendskab til forholdsregler i havari- og ulykkessituationer samt til anvendelsen af almindelige instruktioner og procedurer vedrørende et skibs brand- og sikkerhedsberedskab, arbejdsmiljø og –sikkerhed.

3.1

Kendskab til håndtering af farligt gods - herunder anvendelse af IMDG-koden.

4.1

Kendskab til sikkerhedsforholdsregler i tankskibe.

4.2

Kendskab til håndtering af bulkladninger.

4.3

Kendskab til kontrol af skibets stabilitet.

 

Bemærk:

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført et godkendt ARPA-simulatorkursus, skal ikke aflægge delprøve i 1.1 og 2.2.

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført et godkendt kursus i håndtering af farligt gods, skal ikke aflægge delprøve i 3.1.

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført et godkendt kursus i sikkerhed i tankskibe, eller 1. del af specialkursus for olie-, kemikalie- og gastankskibe, skal ikke aflægge delprøve i 4.1.

12

Bilag 3 – Beskrivelse af de enkelte prøvekrav for maskinmestre

Prøvekrav

Beskrivelse

1.1

Almindeligt praktisk kendskab til klargøring, opstart, drift og afrigning af dieselmotoranlæg såvel fremdrivnings som hjælpemaskineri, herunder registrering af data, sikkerhedsforanstaltninger i relation til såvel internt som eksternt miljø.

1.2

Almindeligt praktisk kendskab til væsentlige ændringer i søfartslovgivningen, herunder lovgivning i relation til beskyttelse af havmiljø og SOLAS-konventionen, siden sidste udmønstring.

2.1

Almindelig praktisk kendskab til betjening herunder drift og vedligehold af stærkstrømstekniske anlæg i relation til sikkerhed.

2.2

Almindelig praktisk kendskab til betjening herunder drift og vedligehold af damp- og køleanlæg i relation til sikkerhed.

2.3

Anvendelse af vagtholdsbekendtgørelsen i en given situation, som vagthavende maskinmester kan blive udsat for, når skibet er i søen, til ankers eller i havn, og kunne afgøre hvorledes man som vagthavende skal forholde sig i situationen.

2.4

Kendskab til forholdsregler i havari- og ulykkessituationer samt til anvendelsen af almindelige instruktioner og procedurer vedrørende et skibs brand- og sikkerhedsberedskab, arbejdsmiljø og –sikkerhed.

3.1

Kendskab til håndtering af farligt gods herunder anvendelse af IMDG-koden.

4.1

Kendskab til sikkerhedsforholdsregler i tankskibe.

5.2

Godkendt førstehjælpskursus - herunder genoplivning.

 

Bemærk:

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført et godkendt kursus i håndtering af farligt gods, skal ikke aflægge delprøve i 3.1.

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført et godkendt kursus i sikkerhed i tankskibe, eller 1. del af specialkursus for olie-, kemikalie- og gastankskibe, skal ikke aflægge delprøve i 4.1.

13

Bilag 4 – Beskrivelse af de enkelte prøvekrav for beviser til tankskibe

Prøvekrav

Beskrivelse

T.0

Generelt kendskab til sikkerhed, operationer, vedligehold og miljøbeskyttelse i tankskibe.

T.1

Kendskab til særlige forhold om sikkerhed, operation, reparation, vedligehold, miljøbeskyttelse og lovgivning i forbindelse med olietankskibe.

T.2

Kendskab til særlige forhold om sikkerhed, operation, reparation, vedligehold, miljøbeskyttelse og lovgivning i forbindelse med kemikalietankskibe.

T.3

Kendskab til særlige forhold om sikkerhed, operation, reparation, vedligehold, miljøbeskyttelse og lovgivning i forbindelse med gastankskibe.

 

Bemærk:

Personer, der inden for de seneste 5 år har gennemført 2. del af specialkursus for hhv. olie-, kemikalie- eller gastankskibe, skal ikke aflægge delprøve i T.0 og hhv. T.1, T.2 eller T.3, (afhængig af hvilken type af 2. del, der er gennemført).

14

Bilag 5 - Bestå kriterier, de enkelte prøvekrav og prøvemetode for navigatører

Prøvekrav

Bevis

Beståelses kriterier

Prøveform

1.1

Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Kystskipper
Styrmand af 4. grad

Personen skal demonstrere kendskab til:

Hvorledes man som navigatør skaffer sig kendskab til placering og betjening af sikkerheds- og navigationsudstyr om bord i et givet skib, herunder også hvorledes man skaffer sig kendskab til sådant udstyrs begrænsninger under brug, og

Planlægning og overvågning af sejladsen i overensstemmelse med vagtholdsbekendtgørelsens retningslinjer for vagthavende navigatør.

Se 2.2

1.1

Bedstemand Duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe

Personen skal kunne:

Demonstrere planlægning og overvågning af sejladsen i overensstemmelse med vagtholdsbekendtgørelsens retningslinjer for vagthavende navigatør.

Se 2.3

1.2

Skibsfører
Sætteskipper
Kystskipper

Personen skal demonstrere kendskab til håndtering af almindelige problemstillinger i forbindelse med søfartslovgivning, specielt inden for flg. områder:

Skibsførerens og sømandens pligter og ansvar,

Skibsførerens og sømandens retsstilling i forbindelse med forhyring, opsigelse og afsked,

Hviletidsbestemmelser - herunder også vagtholdsbekendtgørelsens bestemmelser,

Instruktion af nyligt påmønstrede, og

Bestemmelser vedr. olie- og ballastudledning.

Personen skal kunne anvende Samling af danske søfartslove og ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen (A – E)”.

Mundtlig prøve, hvor lovsamling og almindeligt forekommende opslagsværker er tilladte hjælpemidler.

Der tages udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

2.2 og 2.3

Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Kystskipper
Styrmand af 4. grad

I funktionen som vagthavende navigatør skal personen på behørig vis og i overensstemmelse med søvejsreglerne og vagtholdsbekendtgørelsen kunne:

Afvikle almindeligt forekommende situationer ved møde med andre skibe,

Træffe korrekte forholdsregler, når det bliver usigtbart vejr,

Anvende radar og ARPA på behørig vis herunder i usigtbart vejr afvikle almindeligt forekommende situationer ved møde med andre skibe, hvis tilstedeværelse udelukkende konstateres ved hjælp af radar/ARPA.

Handleprøve af ca. 60 – 90 minutters varighed i en radar- og ARPA- simulator med visuelt display.

Prøven indledes med en case, hvor personen skal demonstrere evnen til at skaffe sig kendskab til sikkerheds- og navigationsudstyr som nævnt i 1.1.

Prøven omfatter situationer i klart vejr og i nedsat sigtbarhed. Under prøven skal personen i praksis også demonstrere sine kvalifikationer efter 1.1.

2.3

Bedstemand Duelighedsbevis i sejlads gældende for handelsskibe

I funktionen som vagthavende navigatør skal personen på behørig vis og i overensstemmelse med søvejsreglerne og vagtholdsbekendtgørelsen kunne:

Afvikle almindeligt forekommende situationer ved møde med andre skibe,

Træffe korrekte forholdsregler, når det bliver usigtbart vejr.

Handleprøve af ca. 60 minutters varighed med anvendelse af simulator (som kan være PC-baseret) med visuelt display. 

Prøven omfatter situationer i klart vejr og i nedsat sigtbarhed. Under prøven skal personen i praksis også demonstrere sine kvalifikationer efter 1.1.

2.4

Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Kystskipper
Styrmand af 4. grad

Personen skal kunne:

Redegøre for sikkerhedsledelsessystemers anvendelse i skibe, herunder om ISM-kodens anvendelse,

Demonstrere forståelse for anvendelse, udarbejdelse og revision af checklister og procedurer,

Demonstrere kendskab til anvendelsen af Søfartsstyrelsens Meddelelser A,

Redegøre for tilrettelæggelse af et skibs sikkerhedsberedskab, herunder planlægning af øvelser og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr.

Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

3.1

Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Kystskipper
Styrmand af 4. grad

Personen skal kunne:

Forklare om forholdsregler, der skal træffes ved transport af farligt gods og herunder demonstrere anvendelsen af IMDG- koden.

Mundtlig prøve.

4.1

Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad

Personen skal kunne:

Forklare om sikkerhedsforholdsregler i tankskibe.

Mundtlig prøve.
4.2 Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Personen skal:

Ved et praktisk eksempel demonstrere og forklare om håndtering af bulkladninger og om anvendelsen af BC-koden.

Mundtlig prøve.
4.3 Skibsfører
Styrmand af 1. grad
Styrmand af 2. grad
Sætteskipper
Styrmand af 3. grad
Kystskipper
Styrmand af 4. grad

I funktionen som ansvarlig for skibets stabilitet skal personen kunne redegøre for:

Beregning og kontrol af skibes stabilitet ved hjælp af almindeligt forekommende stabilitetsoplysninger,

Kontrol af skibes stabilitet ved forskydelige ladninger.

Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i stabilitetsbøger, ved hjælp af hvilke de nævnte kvalifikationer kan kontrolleres.

Der kræves ikke teoretisk gennemgang af emnerne eller bevisførelser, idet der fokuseres på den praktiske anvendelse.

15

Bilag 6 - Bestå kriterier, de enkelte prøvekrav og prøvemetode for maskinmestre

Prøvekrav

Bevis

Beståelses kriterier

Prøveform

1.1

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad
Vagthavende maskinmester

Personen skal demonstrere kendskab til:

Almindelig praktiske foranstaltninger i forbindelse med klargøring, opstart, drift, og afrigning af dieselmotoranlæg omfattende såvel hjælpe- som fremdrivningsmaskineri,

Føring af maskindagbog og oliejournal med bilag,

Almindelige anvendte sikkerhedsregler og procedurer i forbindelse med drift af maskin- og el-anlæg,

Brug af personlige værnemidler og andet sikkerhedsudstyr og

Foranstaltninger til at mindske miljøforurening.

Interview med udgangspunkt i praktiske cases og problemstillinger fra skibe med to-takts stormotor (diesel) som fremdrivnings-motor med tilhørende udstødskedel anlæg (vanddamp).

1.1

Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Som anført ovenfor.

Interview med udgangspunkt i praktiske cases og problemstillinger fra mindre skibe med to- og firetaktsmotorer (diesel) som fremdrivningsmotor.

1.2

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal demonstrere kendskab til håndtering af almindelige problemstillinger i forbindelse med søfartslovgivning, specielt inden for flg. områder:

Skibsførerens og sømandens pligter og ansvar,

Skibsførerens og sømandens retsstilling i forbindelse med forhyring, opsigelse og afsked,

Hviletidsbestemmelser - herunder også vagtholdsbekendtgørelsens bestemmelser,

Instruktion af nyligt påmønstrede, og

Bestemmelser vedr. olie- og ballastudledning.

Personen skal kunne anvende Samling af danske søfartslove og ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen (A – E)”.

Mundtlig prøve, hvor lovsamling og almindeligt forekommende opslagsværker er tilladte hjælpemidler. Der tages udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

2.1

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad

Personen skal demonstrere kendskab:

Til almindelig forekommende el-anlæg i handelsskibe (fiskeskibe) herunder betjening og sikkerhedsforanstaltninger.

Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger

2.2

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad

Personen skal demonstrere kendskab:

Til almindelig forekommende damp og køleanlæg i handelsskibe (fiskeskibe) herunder betjening og sikkerhedsforanstaltninger.

Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger

2.3

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad
Vagthavende maskinmester

Personen skal demonstrere kendskab:

Til vagtholdsbekendtgørelsen og andre relevante regler for maskinvagt i handelsskibe herunder ruller m.v. og håndtering af kritiske situationer som brand, påsejling m.v.

Handleprøve af ca. 60 minutters varighed med anvendelse af en farvegrafisk operationel maskinrumssimulator.

2.3

Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal demonstrere kendskab:

Til vagtholdsbekendtgørelsen og andre relevante regler for maskinvagt i mindre handelsskibe (fiskeskibe) herunder ruller m.v. og håndtering af kritiske situationer som brand, påsejling m.v.

Handleprøve af ca. 60 minutters varighed med anvendelse af en farvegrafisk maskinrumssimulator.

2.4

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal kunne:

Redegøre for sikkerhedsledelsessystemers anvendelse i skibe herunder om ISM-kodens anvendelse,

Demonstrere forståelse for anvendelse, udarbejdelse og revision af checklister og procedurer,

Demonstrere kendskab til anvendelsen af Søfartsstyrelsens Meddelelser A,

Redegøre for tilrettelæggelse af et skibs sikkerhedsberedskab, herunder planlægning af øvelser og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr.

Mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i praktiske problemstillinger.

3.1

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad
Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal kunne demonstrere forståelse for:

Forholdsregler, der skal træffes ved transport af farligt gods og herunder demonstrere anvendelsen af IMDG-koden.

Mundtlig prøve.

4.1

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad Vagthavende maskinmester
Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal kunne demonstrere forståelse af:

Sikkerhedsforholdsregler i tankskibe.

Mundtlig prøve.

5.2

Skibsmaskinchef
Skibsmaskinmester af 1. grad 
Skibsmaskinist af 1. grad
Skibsmaskinist af 2. grad

Personen skal have gennemført:

Godkendt førstehjælpskursus, der indeholder ”genoplivning”.

Opfylder krav til at bestå kurset i henhold til kursusbeskrivelse/plan.

16

Bilag 7 - Bestå kriterier, de enkelte prøvekrav og prøvemetode for beviser til tankskibe

Prøvekrav

Bevis

Beståelses kriterier

Prøveform

T.0

Alle tankskibsbeviser på ledelsesniveau

I funktionen som ansvarlig for operationer i tankskibe skal personen vise forståelse for risikomomenter og sikkerhedsforholdsregler i forbindelse med tankskibsladninger.

Kunne finde og anvende oplysninger om:

Karakteristika af sikkerhedsmæssig betydning for forskellige stoffer herunder, giftighed og sundhedsmæssige risici, symptomer og effekter ved forgiftning,

Teknisk udstyr: pumper, ventiler, pejle- og prøvetagningsudstyr, overvågningssystemer og ventilationssystemer,

Sikkerhedsudstyr: gasafgangsventiler (P/V), beskyttelsesdragter og –masker, friskluftapparater, flugtudstyr, særligt rednings- og bjærgningsudstyr, som forekommer i tankskibe og endvidere gasmåleudstyr,

Beredskabsplaner, rapportering og procedurer ved lækager og forureningsulykker,

Sikkerhedsledelsessystemer i tankskibe, herunder ISM-koden,

Forholdsregler til beskyttelse af havmiljøet,

Forholdsregler til beskyttelse af personer, herunder instruktion af besætningsmedlemmer,

Særlige love, bekendtgørelser, nationale og internationale bestemmelser i forbindelse med tankskibe, specielt OPA 90 og arbejdsmiljøregler.

Se T.1, T.2 eller T.3.

T.1

Tankskibsbevis på ledelsesniveau i olietankskibe

I funktionen som ansvarlig for operationer i et olietankskib skal personen vise forståelse for operationer i et olietankskib, herunder:

Hvorledes man skaffer sig kendskab til tank-, rør-, pumpe- og ventilationssystemer, pejle- og heating arrangementer samt strippesystemer om bord i et givet skib,

Hvorledes laste- og losseplaner udfærdiges,

Lastning, losning,

Ship to Ship Tranfer.

Ship to Ship Tranfer Guide (petroleum), seneste udgave

Ballastoperationer,

Ladningsberegninger,

Tankrensning,

Hvorledes "Oil Record Book" føres.

Kunne finde og anvende oplysninger om:

MARPOL Annex I,

Tankrensningsregler,

Specielle faremomenter ved olieprodukter.

Mundtlig og praktisk prøve sammen med emnerne i T.O.

Prøvens varighed er ca. 120 min.

Der tages udgangspunkt i en case, hvor der anvendes sådanne oplysninger og opslagsbøger, som typisk forefindes i tankskibe.

Tegninger, diagrammer og tankskibssimulator anvendes, hvor det er relevant og muligt.

T.2

Tankskibsbevis på ledelsesniveau i kemikalietankskibe

I funktionen som ansvarlig for operationer i et kemikalietankskib skal personen vise forståelse for operationer i et kemikalietankskib, herunder:

Hvorledes man skaffer sig kendskab til tank-, rør-, pumpe- og ventilations- systemet, pejlearrangementer samt temperaturkontrolsystemer om bord i et givet skib,

Hvorledes laste- og losseplaner udfærdiges også under hensyntagen til regler om compatibility, skibstype, tanktype, coating samt ladningens vægtfylde eller evt. varmefølsomhed,

Lastning, losning,

Ballastoperationer,

Ladningsberegninger,

Tankrensning,

Hvorledes "Cargo Record Book" og "Oil Record Book" føres.

Anvende et skibs P&A manual.

Kunne finde og anvende oplysninger om:

MARPOL Annex II,

Tankrensnings regler,

Specifikke sikkerhedsmæssige, tekniske og operationelle krav i forbindelse med forskellige produkter,

IBC/BCH koder sammenholdt med Certificate of Fitness, og seneste udgave af MEPC.2/Circ.,

Specielle brandslukningsmetoder eller problemer ved kemikaliebrande - især for så vidt angår tilrettelæggelsen af brandberedskabet om bord,

Særlige forholdsregler i forbindelse med førstehjælp specielt anvendelse af antidoter i overensstemmelse med MFAG.

Mundtlig og praktisk prøve sammen med emnerne i T.O.

Prøvens varighed er ca. 120 min.

Der tages udgangspunkt i en case, hvor der anvendes sådanne oplysninger og opslagsbøger, som typisk forefindes i tankskibe.

Tegninger, diagrammer og tankskibssimulator anvendes, hvor det er relevant og muligt.

T.3

Tankskibsbevis på ledelsesniveau i gastankskibe

I funktionen som ansvarlig for operationer i et gastankskib skal personen vise forståelse for operationer i et gastankskib, herunder:

Hvorledes man skaffer sig kendskab til tank-, rør-, pumpe- og kompressorsystemet, ventilations-, pejlearrangementer samt tryk- og temperaturkontrolsystemer om bord i et givet skib,

Hvorledes laste- og losseplaner udfærdiges, også under hensyntagen til regler om compatibility, skibstype og tanktype,

Lastning, losning,

Ladningsberegninger,

Tankrensning,

Hvorledes "Cargo Record Book" og "Oil Record Book” føres.

Anvende et skibs P&A manual.

Kunne finde og anvende oplysninger om:

MARPOL Annex II,

Tankrensningsregler,

IGC koden sammenholdt med Certificate of Fitness,

Specifikke sikkerhedsmæssige, tekniske og operationelle krav i forbindelse med forskellige produkter,

Specielle brandslukningsmetoder eller problemer ved gasbrande - især for så vidt angår tilrettelæggelsen af brandberedskabet om bord,

Særlige forholdsregler i forbindelse med førstehjælp specielt anvendelse af antidoter i overensstemmelse med MFAG og Material Safety Data Sheet (MSDS).

Mundtlig og praktisk prøve sammen med emnerne i T.O.

Prøvens varighed er ca. 120 min.

Der tages udgangspunkt i en case, hvor der anvendes sådanne oplysninger og opslagsbøger, som typisk forefindes i tankskibe.

Tegninger, diagrammer og tankskibssimulator anvendes, hvor det er relevant og muligt.