FAQ - udbydere, censorer og prøveafholdelse

I Danmark stilles der ikke krav om, at du følger bestemt undervisning for at kunne gå til prøve med henblik på at erhverve et fritidssejlerbevis. Der findes dog mange sejlerskoler, kursusudbydere, aftenskoler og sejlklubber, som tilbyder undervisning og kurser, der forbereder dig til prøven.

Søfartsstyrelsen har tidligere haft et korps af censorer, som tager ud til sejlerskoler, kursusudbydere, aftenskoler og sejlklubber, når de vil afholde en prøve.

Godkendte udbydere har overtaget opgaven med at bemyndige censorer til fritidssejlerprøver. Derfor er det de godkendte udbydere, der skal kontaktes, hvis man ønsker at aflægge eller afholde en fritidssejlerprøve.

Det er de godkendte udbydere, der udsteder de udvalgte typer fritidssejlerbeviser.

Med de nye regler og rammer opstår der naturligt en mængde spørgsmål. Vi har her samlet nogle af de mere generelle spørgsmål, der bliver stillet, og giver en besvarelse. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Spørgsmål og svar

Censors rolle bliver stadig først og fremmest at sikre, at prøveaflæggelser sker i overensstemmelse med reglerne, og at niveauet lever op til de af Søfartsstyrelsen stillede krav.

Censor vil i forbindelse med at være tilknyttet til en godkendt udbyder af fritidssejlerprøver skulle være opmærksom på, at den godkendte udbyder vil være ansvarlig for opsætning af et system, hvori censor indgår, og at der derfor kan være andre opgaver forbundet med at være censor for den godkendte udbyder, end censor evt. har oplevet som censor for Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen stiller ikke krav om, hvordan du forbereder dig til en prøve. Vi stiller derfor heller ikke krav til dem, som underviser fritidssejlere forud for en prøve. Er du underviser og f.eks. tilknyttet en sejlerskole eller et oplysningsforbund, som tilbyder forberedende undervisning til fritidssejlerprøver, skal du være opmærksom på de krav, som godkendte udbydere af fritidssejlerprøver måtte stille.

Her kan du læse nærmere om de godkendte udbydere og se, hvem der er godkendt

Du skal kontakte en af de af Søfartsstyrelsen godkendte udbydere af fritidssejlerprøver og anmode om at blive bemyndiget censor i deres korps af censorer.

Se listen over godkendte udbydere

​Du skal deltage i en prøve, som afholdes i regi af en godkendt udbyder af fritidssejlerprøver, og som overværes af en deres censorer.

Som det er i dag, kan du også fremover benytte dig af de forskellige uddannelses- og kursustilbud via sejlerskoler, kursusudbydere osv. og lade dem arrangere prøven.

I skal ansøge Søfartsstyrelsen.

Interesserede organisationer med tilknytning til fritidssejlads, som ønsker at vide mere om denne mulighed, kan læse Søfartsstyrelsens vejledning for ansøgning som prøve- og bevisudbyder.

Søfartsstyrelsen bemyndiger efter ansøgning organisationer til at varetage administrationen af fritidssejlerprøver og udstedelse af fritidssejlerbeviser.

De krav som Søfartsstyrelsen stiller, for at en organisation kan blive godkendt som udbyder af prøver, følger af styrelsens bekendtgørelse om prøver og beviser for fritidssejlere.
Heri fremgår ligeledes hvilke opgaver en udbyder skal varetage, og hvad en godkendelse omfatter. Det er bl.a. varetagelse af kvalitetssystem og udpegning af censorer.

Forhold omkring forsikring, herunder hvem der skal afholde udgifterne hertil, er ikke en del af Søfartsstyrelsens kompetenceområde, og er ikke en del af styrelsens regulering ift. udbydere. Det er et inter partes forhold mellem censor og prøveudbyder, som derfor selv skal afklare forhold herom.