Vurdering af sikkerhed ved dykkerarbejde

Nedenstående findes skema til vurdering for, om der skal indhentes tilladelse fra Søfartsstyrelsen ved dykkerarbejde.

Vurderingsskema for dykkerarbejde

Foretages der dykninger på over 50 m. vanddybde? *
Foretages der dykninger ved havvindmølleparker eller andre anlæg til produktion af vedvarende energi? *
Foretages der dykninger ved offshoreanlæg til efterforskning, produktion eller transport af kulbrinter? *
Foretages der dykninger fra dynamisk positionerede skibe? *
Viser en risikoanalyse, at det er nødvendigt at stille skærpede krav? (Ved tvivlstilfælde træffer Søfartsstyrelsen afgørelsen) *

Ovennævnte type dykkerarbejde er i Danmark omfattet af regelsættet for offshoredykkeroperationer (BEK nr. 1396 af 12/12/2013) og forudsætter en dykkertilladelse udstedt af Søfartsstyrelsen.

Hvis ja til en eller flere af ovenstående, er der indhentet offshore dykkertilladelse fra Søfartsstyrelsen? *

Såfremt der er svaret nej til alle ovenstående punkter, skal skemaets nedenstående felter udfyldes.

Dykkeropgavens art og omfang

Hvis flere af nedenstående vurderes at medføre forhøjet risiko, bør Søfartsstyrelsen kontaktes på cfs@dma.dk med henblik på en vurdering af om regelsættet for offshore-dykkeroperationer træder i kraft.

Er projektet omfattet af reglerne om store byggeprojekter og har bygherre udpeget en koordinator for sikkerhed og sundhed?
Arbejder der flere entreprenører på samme site?
Arbejdes der med objekter eller substanser som nødvendiggør skærpede sikkerheds- og sundhedsmæssige krav?
Har dykkerentreprenøren (dykkerfirmaet) en tilladelse til erhvervsdykning fra Søfartsstyrelsen?
Hvis ja til en eller flere af de fire ovenstående, medfører aktiviteten forhøjet risiko?

Dykkeropgavens risikoanalyse

Hvis flere af nedenstående vurderes at medføre forhøjet risiko, bør Søfartsstyrelsen kontaktes på cfs@dma.dk med henblik på en vurdering af om regelsættet for offshore-dykkeroperationer træder i kraft.

Foretages der dykninger på vanddybder over 25 m.?
Foretages der dykninger i områder med kraftige strømforhold?
Foretages der dykninger i en afstand af over 5 sømil fra land?
Foretages der dykninger, hvor vrag eller undervandsinstallationer penetreres?
Foretages der dykninger, som kræver overflade dekompression?
Hvis ja til en eller flere af seks ovenstående, medfører aktiviteten forhøjet risiko?

Kontaktoplysninger

Felter med (*) skal udfyldes