Ejerskifte

Når skibe registreret i et dansk skibsregister skal skifte ejer eller ønskes slettet, skal dette anmeldes til Skibsregistret.

Nedenfor kan du se, hvordan du anmelder ejerskifte på et fartøj, som allerede er registret i et dansk register eller fortegnelse:

Se vejledning om ejerskifte registrering

Bemærk, at

 • at ejerskifte i DSRG, Selvbetjeningsløsningen omtales som en ændring til noget allerede registreret,
 • samt at der i flowet er mulighed for at ændre skibets navn og/eller hjemsted
 • at køber af skibet også skal underskrive anmeldelsen.
 • Sælges skibet til en ikke-dansk fysisk eller juridisk person, og som ikke vil fortsætte registreringen i dansk register, skal du anmelde det som en udslettelse af skibet på grund af salg til ikke dansk ejer. Se vejledning om udslettelse af skib.

Se Skibsregistreringsbekendtgørelserne for skibe med hjemsted i henholdsvis Danmark og Grønland § 13 hhv. § 12.

Find reglerne her

Uanset hvilken adkomst du har til skibet, skal du følge både punkt 1 om ejer anmeldelse og punkt 2 om adkomst.

Du behøver ikke at indsende en blanket vedrørende skibet, men der er behov for en anmeldelse af dig som ejer i følgende tilfælde:

 • Hvis du ikke har underskrevet skødet som køber,
 • Hvis du vil ændre skibets navn eller hjemsted,
 • Hvis du ikke allerede er eller inden for de seneste 10 år har været registreret som ejer af fartøj i DAS, DIS eller FTJ.

Anmeldelsen skal ske på den af følgende blanketter, som passer med dig som ejer:

Blanket nr. 23 – Enkeltmandsrederi (link)

Blanket nr. 24 – Partrederi (link)

Blanket nr. 25 – Forening eller ikke-erhvervsdrivende fond (link)

Bemærk, der henvises ikke til blanketter vedrørende danske selskaber, da disse altid kan få MitID. Sådanne blanketter kan dog fås ved henvendelse til skibsregistrator til brug i evt. nedbrudssituationer.

Der skal altid indsendes en ejeranmeldelse, hvis et skib skal registreres med en ejer, som ikke er dansk. Det skyldes, at det for hvert enkelt skib, skal dokumenteres at og hvordan, den ikke-danske ejer opfylder kravet om aktivitet og kontakt. Se bekendtgørelsen, kapitel 12.

Anmeldelsen skal ske på den af følgende blanketter, som passer med dig som ejer:

Blanket nr. 26 - Enkeltmandsrederi (ikke dansk) (link)

Blanket nr. 27 - Partrederi (ikke dansk) (link)

Blanket nr. 28 - Selskab med begrænset ansvar (ikke dansk) (link)

Blanket nr. 29 - Selskab uden begrænset ansvar (ikke dansk) (link)

Vær opmærksom på, at blanketten skal underskrives af skibets ikke danske ejer og af den/de som opfylder henholdsvis aktivitetsbetingelsen og kontaktbetingelse. De to betingelser kan opfyldes af den samme eller 2 forskellige fysiske eller juridiske personer.

a. Overdragelse – til dansk ejer

Du skal sikre dig, at adkomstdokumentet lever op til skibsregistrets krav – se Dokumentkrav ved skibsregistrering -  Adkomstdokument

Hvis du bruger en af disse formularer og den udfyldes korrekt, så vil dit adkomstdokument være i orden.

Den originalt udfyldte og underskrevne formular anmeldes til Skibsregistret.

Hvis der underskrives for sælger eller køber i henhold til fuldmagt, så husk at vedlægge den originale fuldmagt.

I tilfælde af dødsbobehandling med bobestyrer skal skifteretten i medfør af Søloven § 31, stk. 2, når bobestyreren har meddelt retten, at boet omfatter et registreret skib, anmelde meddelelse om dødsbobehandlingen til Skibsregistret.

b. Til ikke-dansk ejer, som vil lade skibet registrere i et andet register end dansk. (Skibet skal således udslettes af dansk register)

I denne situation, skal du blot anmelde skibet til udslettelse af dansk register. Ejerskiftet anmeldes ikke selvstændigt.

Anmeldelse af blanketten skal bilægges kopi af det adkomstdokument, hvormed skibet overdrages til den ikke danske ejer. Hvis det ikke entydigt fremgår af adkomstdokumentet, på hvilken dato ejendomsretten til skibet overgår til køber, skal der endvidere vedlægges kopi af leverings- og overdragelsesprotokol.

c. Arv - Ejerskifte af skib ved dødsfald med bobestyrer bo, privatskifte eller uskiftet bo

Hvis du bliver ejer af skibet i forbindelse med arv eller uskiftet bo skal der ikke udarbejdes et adkomstdokument, men du skal dokumentere at skibet er dit og anmelde det til Skibsregistret.

Der skal samtidig ske anmeldelse af arvingen/erne som ejere af skibet. Se ovenfor under punkt b. 1 og 2 om anmeldelse af ejer.

Det gør du afhængig af situationen ved at indsende følgende:

1) Privat skifte

Der er kun én arving og denne skal eje skibet.

Når boet ifølge skifteretsattest er udlagt til dig, og kun dig, skal den originale skifteretsattest anmeldes til Skibsregistret.  Så kan du blive du registreret som ny ejer af skibet. Alternativt kan du anmode retten om at sende attesten til Skibsregistret via rettens e-Boks.

Attesten sendes til Skibsregistret enten som originalt underskrevet, fysisk dokument eller via rettens e-Boks.

Der er flere arvinger og en eller flere af dem, skal eje skibet.

Når der er flere arvinger i boet, og skibet overgår til en eller flere af arvingerne, skal de alle erklære, hvem der overtager skibet. Hvis der skal være flere ejere, skal arvingerne også alle erklære, hvor mange parter, hver arving skal overtage.

Skifteretsattesten og alle arvingernes underskrevne og daterede erklæringer sendes til Skibsregistret enten som originale, fysiske dokumenter eller du kan anmode retten om at sende dokumenterne til Skibsregistret via rettens e-Boks.

Skibsregistret registrerer så den eller de nye ejere.

Alternativt kan alle arvinger underskrive et arveudlægsskøde, som sendes til Skibsregistret, som originalt dokument sammen med den originale skifteretsattest.

Skibet overdrages til en, som ikke er arving.

Sælger du/I som arving skibet inden boet er afsluttet skibet helt eller delvist til nogen, som ikke er arving, kan ejerskiftet ikke registreres på grundlag af skifteretsattesten alene. I den situation skal der både fremlægges skifteretsattest og skibsskøde. Skifteretsattesten sendes til Skibsregistret enten som originalt fysisk dokument eller du kan anmode retten om at sende udskriften til Skibsregistret via rettens e-Boks. Skødet skal sendes til Skibsregistret som originalt dokument.

2) Bobestyrer bo.

Der kan ske det samme som ovenfor, blot således at erklæring eller arveudlægsskøde udstedes af bobestyreren.

Bobestyreren skal indsende originalt underskrevet bobestyrer attest til forevisning for Skibsregistret eller attesten kan sendes via rettens e-Boks til Skibsregistret.

Skifteretten skal i medfør af Søloven § 31, stk. 2, når bobestyreren har meddelt retten, at boet omfatter et registreret skib, anmelde meddelelse om dødsbobehandlingen til Skibsregistret.

3) Uskiftet bo

Når en efterlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, så skal man indsende skifteretsattesten om at boet er udlagt til uskiftet bo til Skibsregistret. Den efterlevende ægtefælle kan så anmode om selv at blive registreret som ejer af skibet.

Hvis den efterlevende ægtefælle ønsker at overdrage skibet til andre udsteder den efterlevende ægtefælle et adkomstdokument, som anmeldes til Skibsregistret. Der vedlægges samtidig originalt underskrevet skifteretsattest om boets udlæggelse til uskiftet bo. Alternativt kan du anmode retten om at sende attesten til Søfartsstyrelsen via rettens e-Boks.

d. Konkurs eller anden bobehandling (undtagen dødsboer)

Hvis du er registreret som ejer af et skib i Skibsregistret og retten tager dit bo under konkursbehandling (sagen indledes) med henblik på:

 1. Gældssanering
 2. Frivillig akkord
 3. Tvangsakkord
 4. Rekonstruktionsbehandling (tidligere kaldet betalingsstandsning)
 5. Likvidation af selskabet

så skal Skibsregistret have besked, når sagen indledes. Skibsregistret noterer på skibsbladet, at bobehandling er indledt.

Hvem kan disponere før behandling under 1 – 5 er afsluttet?

Så længe en sag, jf. ovenfor er under behandling om konkurs eller rekonstruktion behandles, kan bobestyreren råde over skibet.

Ved likvidation – frivillig eller tvangsmæssig – kan likvidator råde over skibet.

Ved gældssanering og tvangsakkord har du som ejer af skibet fortsat dispositionsretten. I tilfælde af frivillig akkord afhænger dispositionsretten af akkordaftalen.

Skibsregistret kræver, at ovennævnte tegningsret for selskaber mv. med registreret tegningsregel er registreret i CVR før råden over registrerede skibe registreres.

Når behandling 1- 5 er afsluttet og konkurs er indtrådt.

Når dom om konkurs, gældssanering, frivillig– og tvangsakkord eller rekonstruktion afsiges, skal Skibsregistret have besked. Vi skal modtage en original udskrift af dombogen underskrevet af retten. Alternativt kan du anmode retten om at sende udskriften til Søfartsstyrelsen via rettens e-Boks.

Hvis der skal registreres ejerskifte, skal der indsendes adkomstdokument og ejererklæring, som sædvanligt, jf. punkt B 1) og 2).

Tegningsret efter rettens afgørelse er truffet skal for en juridisk person fremgå af CVR, når det ophørende er et selskab. I andre tilfælde må kuratorattest sendes til Skibsregistret som original eller direkte fra rettens e-boks til Skibsregistret.

Hvis et solvent selskab vælger at træde i likvidation, skal du ikke meddele det til os. Hvis selskabet efterfølgende opløses og skibet skifter ejer, skal Skibsregistret modtage en original, bekræftet udskrift fra Skifteretten om likvidationen eller udskrift via Skifterettens e-Boks. Samtidig skal den nye ejer anmeldes til registret. Skal skibet udslettes af registret, skal det anmeldes til os.

e. Ændring af ejer i forbindelse med fusion eller fission.

Det bemærkes, at der i det følgende alene er tale om fusion eller fission mellem selskaber omfattet af selskabsloven. Der er tale om virksomhedsomdannelse og ikke virksomhedsoverdragelse.

1) Fusion

Fusioneres to selskaber, skal det fortsættende selskab registreres som ejer af skibet. Der skal anmeldes en original begæring om registrering af fusionen til Skibsregistret, og fusionen skal kunne bekræftes ved opslag i CVR-registret.

Alternativt kan der indsendes et skøde, hvorefter der registreres et ejerskifte og ikke en fusion.

Hvis det fortsættende selskab ikke allerede er registreret som ejer af skib eller er et ikke-dansk selskab, skal der også ske anmeldelse af ejer, jf. ovenfor.

2) Fission

Er der tale om fission af et selskab (selskabet opdeles i flere selskaber), skal der indsendes en original begæring om registrering af ny ejer af skibet til Skibsregistret. Fissionen skal kunne bekræftes ved opslag i CVR-registret. Det skal også dokumenteres, at skibet er blevet overført til en ny ejer. Dokumentationen kan fx være en gennemført fissionsplan eller et skøde.