Øvrige sanktioner

Der er i øjeblikket sanktioner med særlig relevans for den maritime sektor, rettet imod Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Libyen og Iran. Nærmere information om disse sanktioner kan findes i nedenstående links samt uddrag af de gældende sanktioner.

DEN DEMOKRATISKE FOLKEREPUBLIK KOREA

(Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside)

RÅDETS FORORDNING (EU) 2017/1509 af 30. august 2017 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske Folkerepublik Korea og om ophævelse af forordning (EF) nr. 329/2007

  • Det er forbudt at eje, leje, drive, chartre eller forsikre fartøjer, der fører DPRK's flag, eller levere klassificering eller tjenesteydelser i tilknytning hertil til sådanne fartøjer. (Artikel 43, stk. 1 (c))
  • Levering af bunkring eller forsyninger til skibe, eller af andre ydelser til fartøjer, til DPRK's fartøjer er forbudt, hvis leverandørerne af ydelsen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndighed er på baggrund af de i artikel 9, stk. 1, omhandlede oplysninger inden ankomst og afgang, som giver rimelig grund til at antage, at de pågældende fartøjer transporterer produkter, som det i henhold til denne forordning er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne ydelser til humanitære formål.(Artikel 38, stk. 4)
  • Det er forbudt at yde forsikrings- eller genforsikringstjenester til fartøjer, der ejes, kontrolleres eller drives af DPRK, eller til fartøjer, der er opført i bilag XVIII .(Artikel 43, stk. 1 (f))
  • Det er forbudt at fremme eller deltage i skib-til-skib-omladninger til eller fra ethvert fartøj, der fører DPRK's flag, af varer eller produkter, der sælges, leveres, overføres eller eksporteres til eller fra DPRK. (Artikel 44a)

IRAN

(Bemærk at EU’s og den amerikanske sanktionslinje adskiller sig væsentligt fra hinanden.

Læs mere om det amerikanske sanktionsregime på U.S. Department of the Treasury)

RÅDETS AFGØRELSE (FUSP) 2023/1532 af 20. juli 2023 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Irans militære støtte til Ruslands angrebskrig mod Ukraine

  • Alle midler tilhørende nævnte personer og enheder skal indefryses. Det er også forbudt at stille midler eller aktiver direkte eller indirekte til rådighed for dem. (Artikel 3)

RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 267/2012 af 23. marts 2012 om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af forordning (EU) nr. 961/2010

  • Der kræves forhåndstilladelse til køb, import eller transport fra Iran af varer og teknologi, som er opført på listerne i bilag, uanset om de har oprindelse i Iran eller ej. (Artikel 2a, stk. 1 (e), Artikel 3a, stk. 1 (e), Artikel 4a, stk. 1 (e))
  • I overensstemmelse med forpligtelsen til at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer hos IRISL og udpegede enheder, som ejes eller kontrolleres af IRISL, er det forbudt at laste eller losse gods på og fra skibe, som ejes eller er chartret af IRISL eller af sådanne enheder i medlemsstaternes havne. (Artikel 23, stk. 2)
  • Levering af bunkring eller skibsforsyninger samt andre skibsrelaterede tjenester til skibe, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af iranske personer, enheder eller organer, er forbudt, hvis serviceudbyderen har oplysninger, herunder fra de kompetente toldmyndigheder baseret på de forudgående oplysninger, der er omhandlet i artikel 36, som giver rimelig grund til at fastslå, at de pågældende skibe transporterer varer, som er omfattet af den fælles liste over militært udstyr, eller varer, som det er forbudt at levere, sælge, overføre eller eksportere i henhold til denne forordning, medmindre det er nødvendigt at levere sådanne tjenester til humanitære og sikkerhedsmæssige formål (Artikel 37, stk. 1)

LIBYEN

RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/44 af 18. januar 2016 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Libyen og om ophævelse af forordning (EU) nr. 204/2011

  • Medlemsstaterne skal nægte udpegede fartøjer adgang til deres havne. (Artikel 15, stk. 2)
  • Det er forbudt at levere bunkring og andre tjenester til udpegede skibe. (Artikel 15, stk. 4)

Virksomheder henvises til Udenrigsministeriet: Vejledning til virksomheder.

For øvrigt overblik og information om gældende sanktioner henvises til sanktionskortet fra EU Kommissionen, Erhvervsstyrelsen og Udenrigsministeriet.

Kontakt

Søfartsstyrelsen