Regulering og rapporter om maritim teknologi

Som udgangspunkt er alle nuværende regler for skibe lavet med det udgangspunkt, at der til enhver tid er besætning om bord på skibet.

Dette giver nogle udfordringer i forhold til fremtidige autonome skibe, som kan blive helt eller delvist ubemandede.

IMO har derfor påbegyndt et omfattende arbejde med at se på regelværkerne, en såkaldt Regulatory Scoping Exercise, hvor der ses på, hvad de nuværende regler kan rumme i forhold til forskellige niveauer af autonomi, og hvilke regler der evt. skal ændres eller ny udvikles.

Søfartsstyrelsen deltager som Danmarks repræsentant i dette arbejde. Målet er, at der internationalt bliver et fælles sæt spilleregler for autonome skibe.

Rapport om elektronisk udkig

DTU og FORCE Technologi har publiceret en rapport om elektronisk udkig. Rapporten sammenligner den menneskelige udkigsfunktion fra broen på et skib med teknologisk udkig. Projektet er et vigtigt element til tilvejebringelse af viden om muligheder i forbindelse med teknologier til autonome skibe, og et eksempel på et forskningsprojekt, som bidrager til intentionerne i regeringens vækstplan for Det Blå Danmark.

Projektet har involveret en række danske færger og støttes af Den Danske Maritime Fond.

Læs rapporten Elektronisk udkig

Rapport om reguleringsmæssige barrierer for anvendelse af autonome skibe

Rapporten, der er udarbejdet af Rambøll og CORE Advokatfirma for Søfartsstyrelsen, indeholder en række konkrete anbefalinger til, hvordan Danmark kan smidiggøre og forberede regulering af autonome teknologier ved bl.a. at se på reguleringen af skibes bemanding, definitionen af begrebet skibsfører samt tilladelse til periodevis ubemandet bro og elektronisk udkig.

Læs Rambøll og CORE Advokatfirmas rapport om autonome skibe

Foranalyse om autonome skibe

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Søfartsstyrelsen udgav i efteråret 2016 en foranalyse om autonome skibe. I rapporten beskrives mulighederne med autonome skibe, og hvordan forskellige niveauer af autonomi kan defineres.

Læs DTU og Søfartsstyrelsens foranalyse om autonome skibe