Fritagelse fra meldepligt

skib og afmærkning

Et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem er etableret for skibsfarten i fællesskabet med henblik på at gøre skibsfarten mere sikker og effektiv og forbedre myndighedernes reaktioner med hensyn til ulykker, hændelser eller potentielt farlige situationer til søs, herunder eftersøgnings- og redningsoperationer.

Søfartsstyrelsen kan undtage et skib fra meldepligten i henhold til Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne, hvis

 1. skibet sejler i fast rutefart:
  • på danske havne, eller
  • mellem danske og udenlandske havne og de involverede medlemslande er enige heri,
 2. rutefarten er planlagt til at udstrække sig over mere end 1 måned,
 3. den planlagte overfartstid for en enkelt rejse ikke overstiger 12 timer, og
 4. rederiet:
  • opretholder en liste over det eller de skibe, som indgår i den pågældende rutefart, og indsender denne til Søfartsstyrelsen første gang, der søges om undtagelse, og herefter hver gang der indtræffer ændringer, samt
  • etablerer et internt system, som sikre, at oplysningerne om hver enkelt rejse, registreres sådan, at de på begæring, uanset tidspunkt og uden forsinkelse, fremsendes så det kommer Søværnets Operative Kommando i hænde øjeblikkeligt.

Ansøgning om fritagelse fra meldepligten iht. bekendtgørelse 1021

Stk. 6. Søfartsstyrelsen kan fritage et skib fra meldepligten i stk. 1 og § 5, såfremt følgende er opfyldt:

Sejler skibet i fast rutefart på danske havne? *
Er rutefarten planlagt til at udstrække sig over mere end 1 måned? *
Overstiger den planlagt overfartstid for en enkelt rejse 12 timer? *

Endvidere bedes følgende oplyst:

Har rederiet anmodet om fritagelse fra meldepligt i de udenlandske havne, skibet anløber? *
Upload

Rederiet opretholder en liste over det eller de skibe, som indgår i den pågældende rutefart, og indsender denne til Søfartsstyrelsen første gang, der søges om undtagelse, og herefter hver gang der indtræffer ændringer.

Rederiet etablerer et internt system, som sikrer, at oplysningerne om hver enkelt rejse, jf. stk. 1. registreres, således at Søværnets Operative Kommando, uanset tidspunktet, kan rekvirere og modtage disse uden forsinkelse.

Rutefart: En række sejladser mellem de samme to eller flere havne, enten i henhold til en offentliggjort fartplan eller med en sådan regelmæssighed eller hyppighed, at de fremtræder som en systematisk række sejladser.

Husk, at du ikke må anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, i nedenstående formular.
Benyt i stedet Borger.dk til fremsendelse af sådanne oplysninger.

Felter med (*) skal udfyldes

Lovgivning

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem i danske farvande og havne

BEK nr 1021 af 26/08/2010

Kontakt

Sikre Skibe