Læge og helbred

Undervisningssituation - læge undersøger

Når man er omringet af vand, og fastlandets lægehjælp er langt væk, er det ekstra vigtigt at have et godt helbred. Derfor er det obligatorisk for alle søfarende at gennemgå regelmæssige læge- og sundhedstjek.

For at kunne arbejde om bord på et dansk skib, herunder fiskeskibe, skal du regelmæssigt gennemgå en lægeundersøgelse og ved lægeundersøgelsen erklæres egnet til skibstjeneste.

 • Er du mellem 16 og 18 år, skal du undersøges med højst 12 måneders mellemrum.
 • Er du fyldt 18 år, kan du normalt nøjes med at blive undersøgt hvert andet år.

Sundhedsbeviser på baggrund af lægeundersøgelser udstedes kun til søfarende​ eller fiskere.

Det er altid søfartslægen, der afgør, om du som søfarende er egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger. Afgørelsen træffes under hensyn til den søfarendes eller fiskerens helbred og sikkerhed, den øvrige besætning og skibets sikkerhed.

For dykkere gælder særlige regler. Det gælder også syns- og høreprøve for fritidssejlere.

Søfartslæger, lægeundersøgelse og sundhedsbevis

Den søfarende eller fiskeren skal selv betale for lægeundersøgelsen, men kan få beløbet refunderet af sin arbejdsgiver mod forevisning af kvittering. Det gælder også for studerende, der har indgået en uddannelsesaftale.

Har man ikke en arbejdsgiver på det tidspunkt, hvor lægeundersøgelsen finder sted, kan den første arbejdsgiver, hvor man bliver ansat, refundere beløbet, hvis den originale kvittering fra søfartslægen forevises.

Søfartsstyrelsen betaler for lægeundersøgelser af studerende og elever på maritime uddannelser.

Man skal ansøge Søfartsstyrelsen om at blive godkendt som søfartslæge.

Godkendelse som søfartslæge

For at komme i betragtning som søfartslæge skal man opfylde følgende kriterier:

 • Man skal være speciallæge i almen medicin
 • Man skal som minimum stå i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister og helst have et ydernummer
 • Man skal have lavet en aftale med en søfartslæge om at blive sidemandsoplært

Ansøgningen kan indsendes pr. e-mail til soc@dma.dk.

Ansøgningen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 • Navn og adresse
 • Dokumentation for uddannelse i almen medicin
 • Hvor man driver sin praksis
 • Hvilken søfartslæge, der skal sidemandsoplære, herunder dennes autorisationsnummer som søfartslæge.

Der kan klages til Ankenævnet for Søfartsforhold over den lægeundersøgelse, som en søfartslæge i enten Danmark eller i udlandet har foretaget.

Søfarende, fiskere, rederiet eller Søfartsstyrelsen kan indgive en klage. Klagen skal være indgivet senest otte uger efter undersøgelsesdatoen.

Læs mere om hvordan du klager hos Ankenævnet for Søfartsforhold

Erhvervsdykkerarbejde er et fysisk krævende job, og der stilles krav til dykkerens fysiske og helbredsmæssige tilstand.

Læs mere om erhvervsdykkerarbejde og se listen over godkendte dykkerlæger i Danmark

Lægeundersøgelse af søfarende og fiskere må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. ​

Læs mere om søfartslæger og se listen over godkendte søfartslæger i Danmark

Lægeundersøgelsen må i Danmark kun udføres af søfartslæger, som er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Her finder du listen over godkendte søfartslæger i Danmark

Lægeundersøgelse i Danmark

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med søfartslægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

 • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
 • Sundhedsbevis, hvis du har et i forvejen

Søfartslægen underskriver og udleverer sundhedsbeviset i forlængelse af lægeundersøgelsen. Hvis den søfarende eller fiskeren bliver erklæret for uegnet til skibstjeneste, skal søfartslægen stadig udlevere et sundhedsbevis med denne påtegning til den søfarende eller fiskeren.

Hvis en læge, der ikke er godkendt som søfartslæge, foretager en lægeundersøgelse, er den ugyldig.

Søfarende og fiskere må ikke få udstedt sundhedsbevis eller mønstre på et dansk skib på baggrund af en sådan undersøgelse.​​​

Lægeundersøgelse i udlandet

Sundhedsbeviser udstedt af en udenlandsk myndighed kan sidestilles med sundhedsbeviser udstedt i henhold til de danske regler.

Der er krav om et sundhedsbevis for at gøre tjeneste i danske skibe.

Sundhedsbeviset skal dog være udstedt af en myndighed, der har implementeret den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold (STCW) og i henhold til bestemmelserne i konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC).

Den søfarende skal forsat kunne fremvise gyldigt sundhedsbevis på et hvert tidspunkt i forbindelse med sin tjeneste. Det påhviler skibsføreren og rederiet at sikre sig, at et sundhedsbevis lever op til kravene.

Lægeundersøgelse i Grønland

For sundhedsbeviser udstedt på Grønland, skal den danske lægeattest fortsat anvendes, og skibsfører udsteder eller påtegner sundhedsbogen i overensstemmelse med lægeattesten.

Lægen skal anvende følgende blanket og vejledning "Medical certificate for examination of seafarers​".

Den søfarende eller fiskeren anbefales at aftale tid med lægen og til lægeundersøgelsen medbringe:

 • Legitimation (søfartsbog, pas, kørekort eller anden billede-ID)
 • Sundhedsbevis, hvis du har et i forvejen

Sundhedsbevis

Enhver søfarende og fisker på et dansk skib skal have et gyldigt sundhedsbevis, hvor den søfarende er erklæret egnet til skibstjeneste, eventuelt med begrænsninger.

Sundhedsbeviset udstedes af en godkendt søfartslæge.

Sundhedsbeviser bliver fra den 7. december 2020 udstedt i et nyt format. 

Den blå bog udstedes ikke fremadrettet. Allerede udstedte blå bøger er fortsat gyldige, men kan ikke påtegnes fremadrettet. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du er egnet med begrænsning, så fremgår det med et "nej" ud for feltet "egnet til skibstjeneste uden begrænsninger". Røde felter i beviset er ikke ensbetydende med "uegnet", men at beviset er begrænset.

Se dette eksempel

For information om undersøgelsen, se punktet "Lægeundersøgelse i Danmark" eller "Lægeundersøgelse i udlandet" ovenfor. 

STCW-konventionen blev i 2010 ændret ved de såkaldte Manila-ændringer. Derved skete der en skærpelse af synskravene for søfarende og fiskere, således at synsstyrken til brug for udkigstjeneste uden korrektion på hvert øje skal være på mindst 0,1 (6/60). Synsstyrken med korrektion skal på hvert øje være på mindst 0,5 (6/12).

Den enkelte søfartslæge skal fortsat følge synskravene, der fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere, ved deres afgørelser om syn, medmindre den søfarende eller fiskeren ved lægeundersøgelsen over for søfartslægen fremviser en dispensationsskrivelse fra Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen har hidtil givet dispensationer til de søfarende og fiskere, som inden 1. januar 2012 kunne skikkes til udkig og med en lavere synsstyrke end 0,5 med henblik på, at de kunne fortsætte deres erhverv. Dispensationerne kunne gives til og med den 31. december 2015 og ville have virkning til og med den 31. december 2016.

Det er dog nu blevet muligt fortsat at kunne give sådanne dispensationer, hvis den pågældende er erhvervssøfarende og er blevet lægeundersøgt og skikket til udkig før den 1. januar 2012 efter de dagældende regler om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere.

Søfarende eller fiskere kan ansøge om dispensation.

Ansøgningen skal sendes til Ankenævnet for Søfartsforhold

Hvis man som søfarende eller fisker er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste, er det ikke tilladt at få foretaget en ny lægeundersøgelse hos en søfartslæge.

Det er dog muligt at ansøge Søfartsstyrelsen om tilladelse til at få foretage en ny lægeundersøgelse.

Ansøgningen om fornyet lægeundersøgelse kan indsendes pr. e-mail til soc@dma.dk med angivelse af følgende oplysninger:

 • Navn og fødselsdato
 • Hvornår du blev lægeundersøgt
 • Har du tidligere fået udstedt sundhedsbevis?
 • Hvorfor vil du have tilladelsen? Husk at vedlægge eventuel dokumentation

Vær opmærksom på, at man også har mulighed for at klage over søfartslægens afgørelse, hvis man er blevet erklæret uegnet til skibstjeneste.

Læs om klagemuligheder under fanen "Klage over resultatet af lægeundersøgelse".

FAQ om læge og helbred

Ja, det danske sundhedsbevis lever fuldt ud op til kravene i både konventionen om søfarendes arbejdsforhold (MLC) og i STCW-konventionen.

Du kan klage over afgørelse til Ankenævnet for Søfartsforhold.

Klagefristen er otte uger fra undersøgelsestidspunktet.

Læs mere om hvordan du klager hos Ankenævnet for Søfartsforhold

Du kontakter en søfartslæge, der er autoriseret af Søfartsstyrelsen.

Du skal have et sundhedsbevis uden begrænsninger for at kunne optages på en søfartsuddannelse.

På erhvervsfiskeruddannelsen og maskinmesteruddannelsen stilles der ikke krav om, at du skal være skikket til udkig. På alle andre uddannelser skal du være skikket til udkig for at kunne optages.

Nej. Et farvefilter virker ved at udelukke noget af lyset, derved nedsætter man den mængde informationer det normale lys indeholder, hvilket forringer farvesynet.

Søfartsstyrelsen udpeger ikke læger i udlandet som søfartslæger.

Det gælder også for læger på Færøerne og i Grønland.

Lægeundersøgelser skal så vidt muligt finde sted i Danmark.

En lægeundersøgelse kan dog foretages af en søfartslæge i udlandet.

Nej. Du kan få udstedt et sundhedsbevis på baggrund af din lægeundersøgelse fra Søværnet, hvis du skal gennemgå en uddannelse eller kursus på en civil maritim uddannelsesinstitution.

Du kan indsende en ansøgning herom til Søfartsstyrelsen pr. e-mail til soc@dma.dk​.

Nej, du skal ikke være skikket til udkig for at blive optaget på erhvervsfiskeruddannelsen, men du kan ikke efterfølgende få førerrettigheder uden at være skikket til udkig.

Kontakt

Søfarende og certifikater