Sanktioner mod Rusland og Belarus

Søfartsstyrelsen er kompetent myndighed i forhold til at vejlede generelt om sanktionerne mod Rusland og Belarus, hvad angår forbuddet mod brug af det russiske klassifikationsselskab, bestemmelserne om salg af tankskibe, undtagelsesbestemmelserne ift. lodsning samt forbuddet mod at yde teknisk bistand til transport af olieprodukter til søs, herunder olieprisloftet.

 Kompetencen til at vejlede om EU-sanktioner på de øvrige områder er fordelt på en række forskellige myndigheder. Fordelingen mellem myndighederne fremgår af Udenrigsministeriets hjemmeside.

Det bemærkes, at Søfartsstyrelsen ikke kan yde konkret rådgivning i forhold til de enkelte virksomheder om, hvordan virksomhederne skal indrette sig i forhold til at overholde sanktionerne. Her skal Søfartsstyrelsen henvise til, at man som virksomhed søger egentlig juridisk bistand, hvis man har behov herfor.

OVERSIGT

Siden den 24. februar 2022 har EU vedtaget en lang række forordninger med indgribende sanktioner mod Rusland og Belarus. Forordningerne er bindende restakter, der gælder direkte for personer og virksomheder fra den dag, de offentliggøres i EU-tidende. Dette betyder, at virksomheder, offentlige myndigheder, privatpersoner mv. skal overholde sanktionerne, uden at der fastsættes særskilt dansk lovgivning herom. Overtrædelse af sanktionerne kan medføre bøde eller fængselsstraf.

Virksomheder henvises til Udenrigsministeriet: Vejledning til virksomheder.

Du kan finde yderligere informationer om sanktioner mod Rusland og Belarus på Erhvervsstyrelsens, Finanstilsynets og Udenrigsministeriets hjemmesider.

EU-kommissionen har desuden flere relevante FAQs med nyttige forklaringer, som kan findes her.

FORBUD MOD BRUG AF DET RUSSISKE KLASSIFIKATIONSSELSKAB

Det russiske skibsregister (Russian Maritime Register of Shipping) er et klassifikationsselskab (Recognized Organisation). Det er tilføjet til listen over russiske statsejede eller statskontrollerede enheder, der er omfattet af EU’s transaktionsforbud (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 5aa).

Søfartsstyrelsen har ikke autoriseret det russiske skibsregister til at varetage godkendelsesopgaver og certifikatudstedelser på danske skibe.

Ethvert myndighedscertifikat, der er udstedt på en myndigheds vegne af det russiske skibsregister inden den 7. oktober 2022, tilbagekaldes og ophæves af den relevante myndighed, der handler som kontraherende stat, inden den 8. april 2023.

FORBUD MOD TEKNISK BISTAND TIL TRANSPORT AF OLIE TIL TREDJELANDE KØBT OVER PRISLOFTET

Olieprisloftet fastsættes af EU Kommissionen med 90 dages varsel, i EU-Rådets forordning 833/2014, Bilag XXVIII. 

Hvis olie med oprindelse i eller som eksport fra Rusland er købt over det gældende olieprisloft, er der forbud mod at levere teknisk bistand, mæglervirksomhed eller finansielle ydelser i forbindelse med handel og transport til tredjelande af russisk olie, herunder gennem skibsoverførsler.

Den type olie, som forbuddet vedrører, skal have oprindelse i eller være eksporteret fra Rusland og skal være opført på bilag XXV i EU-Rådets forordning 833/2014.

Det er tilladt at yde teknisk bistand m.v. til transport af russisk olie, hvis olien er købt til en pris under olieprisloftet (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel. 3n, stk. 6(a)). Dog er teknisk bistand forbudt, allerede ved operatørens viden om eller rimelige grund til formodning om salg over prisloftet. (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3n, stk. 7)

Hvis olien alene har været i transit i Rusland til tredjelande, gælder forbuddet ikke.

Hvis der ydes teknisk bistand til skibe, der transporterer råolie eller olieprodukter, er det nødvendigt at have attesteringer med specificeret prisinformation (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3n, stk. 6). Europa-Kommissionen anbefaler at opbevare dokumentationen i 5 år. Fra d. 20. februar 2024 skal alle led i værdikæden have adgang til specificerede prisoplysninger, så det er tydeligt, hvilken pris pr. tønde, olien er solgt til. Prisoplysningerne skal deles af de aktører, der har adgang til dem, som f.eks. forhandlere og befragtere. Aktører længere nede i forsyningskæden, som f.eks. redere og forsikringsselskaber, bør som et led i deres due diligence-procedurer kunne indsamle og dele specificerede prisoplysninger fra aktører, der er nærmere kilden til de oplysninger. Kompetente myndigheder kan til enhver tid anmode enhver aktør uanset dennes placering i forsyningskæden om disse oplysninger med henblik på at kontrollere overholdelsen af olieprisloftet.

EU-kommissionen har desuden flere relevante FAQs med nyttige forklaringer, som kan findes her:

I forhold til forbud mod import af russisk olie til EU henvises til Toldstyrelsens hjemmeside.

LODSNING

Det er i dansk interesse, at alle landes skibe bruger lods ved gennemsejling af stræderne af hensyn til sejladssikkerheden og forebyggelse af miljøkatastrofer.

Med EU’s 12. sanktionspakke mod Rusland blev der indført to undtagelser.

Af hensyn til sikkerheden til søs, undtages lodstjenester fra forbuddene (EU-Rådets forordning 833/2014, artikel 12d).

Indefrysningssanktioner rettet mod personer og enheder i forordningens artikel 2, er undtaget for lodstjenester, som er nødvendig af hensyn til sikkerheden til søs (EU-Rådets forordning 269/2014, artikel 6f).

Lodserier skal fortsat udvise rettidig omhu ift. gældende sanktioner og ved behov søge juridisk bistand.

 

ANDRE MYNDIGHEDER

En samlet oversigt over hvilke myndigheder, der er ansvarlige for hvilke dele af sanktionerne kan findes på Udenrigsministeriet hjemmeside (Ansvarlige myndigheder)