Udenlandsk ejer

Danske registre er ikke åbne registre, og det er et krav, at der gennem økonomisk aktivitet i Danmark vedrørende skibene er reel tilknytning til Danmark.

Både et skibs anvendelse og økonomisk aktivitet i Danmark vedrørende andet end fritidsfartøjer, har betydning for muligheden for registrering i danske registre.

Du kan læse reglerne for, som ikke dansk ejer af et skib, at blive registreret som ejer i et af de danske skibsregistre i skibsregistreringsbekendtgørelsen, kapitel 12.

Hvem kan registreres som ejer

  • For handelsskibe, herunder passagerskibe, kan alle udenlandske ejere, personer eller selskaber registreres som ejere af.
  • For fiskeskibe kan alene registreres udenlandsk ejer, som er EU/EØS borger/selskab, og det er et krav, at skibet har tilladelse til indsættelse i fiskeriet i Danmark.
  • Fritidsskibe med en BT over 20, og som har en EU/EØS ejer, som enten bor eller arbejder i Danmark eller har boet og arbejdet i Danmark, kan registreres her.

Særligt for ejere, som er partrederier

For udenlandske partrederier gælder, at den bestyrende reder der vælges, skal være enten en statsborger eller en juridisk person fra Danmark eller fra et EU/EØS-land. Bestyrende reder fra lande uden for EU/EØS-lande kan ikke vælges.

Anmeldelse af ejer og evt. af skib

Anmeldelse i DSRG med MitID

Anmeldelse kan ske i DSRG, Selvbetjeningen, hvis du har givet fuldmagt fra en person, som har MitID. Skibsregistret skal så modtage den originale, fysiske fuldmagt.

Se vejledning om optagelse af skib, hvis du samtidig skal have optaget et skib i dansk register.

Overtager du derimod et skib som allerede er registreret i dansk register, se så vejledning om ændring af skib.

Hvis du skal ændre på de oplysninger som blev lagt til grund ved registrering af dig som ejer af skibet, bør du henvende dig til skibsregistret før du ændrer noget.

Dog kan du i flowet Ændring vedr. skib anmelde fx en ny opfylder af aktivitetsbetingelsen og vedlægge supplerende dokumentation.

Anmeldelse på papir – hvis du ikke kan få MitID

Anmeldelse af ejer

Til brug for anmeldelse af udenlandske ejere bruges en eller flere af følgende blanketter:

Det fremgår af de enkelte blanketter, hvilke bilag der skal fremsendes sammen med anmeldelsen. Vær opmærksom på, at der altid skal indsendes dokumentation for ejerens nationalitet, og for hvordan aktivitetsbetingelsen opfyldes. Dokumentationen for nationalitet kan typisk være en udskrift af det nationale selskabsregister. For aktivitetsbetingelsen kan der typisk være tale om et brev, som oplyser, hvilke aktiviteter og aktiviteternes omfang i Danmark, eller en erklæring eller aftale underskrevet af skibets ejer og den danske forbindelse, samt kopi af fx bareboatcerteparti, managementaftale eller lignende vedrørende skibet.

Hvis du samtidig skal have optaget et skib i dansk register, så se Optagelse af skib for yderligere dokumentationskrav.

Hvis du overtager et skib, som allerede er registreret i dansk register, se så Ejerskifte for yderligere dokumentationskrav.

Hvis du skal anmelde ændringer til de oplysninger der blev afgivet ved registrering af dig som ejer af skibet, se

Ændringer af anmeldte oplysninger

Ændringer til de anmeldte oplysninger om fx ejeren/ejerkredsen for skibet samt om den, der opfylder aktivitetsbetingelsen, skal af skibets ejer eller den, som opfylder aktivitetsbetingelsen anmeldes til Skibsregistret senest 30 dage efter ændringen er indtrådt.

Skibsregistret vurderer, om betingelserne for registrering fortsat er opfyldt efter ændringerne. Afhængig af ændringens karakter kan den anmeldes på en af de nævnte anmeldelsesblanketter eller blot på e-mail.

Du er altid velkommen til at kontakte Skibsregistret og spørge, hvordan en given ændring kan anmeldes.

Fiskefartøjer og fritidsfartøjer

Du kan læse om kravene for som ikke dansk ejer af et fiskeskib, at blive registreret som ejer i et af de danske skibsregistre i skibsregistreringsbekendtgørelsen, § 100.

Hvis du vil vide mere om kravene, for at blive registreret, som udenlandsk ejer af et fiskefartøj eller et fritidsskib med en BT over 20, så kontakt Skibsregistret; srg@dma.dk

Aktivitetsbetingelsen og kontaktbetingelsen som gælder for handelsskibe, herunder passagerskibe og stikprøvekontrol

For at registrere et handelsskib med en udenlandsk ejer i et dansk skibsregister (DIS eller DAS), er det et krav, at der er økonomisk aktivitet vedrørende skibet i Danmark. Det kalder vi aktivitetsbetingelsen.

Der er yderligere krav om, at skibets ejer udpeger en enhed (dansk fysisk eller juridisk person), som kan stævnes på vegne af den udenlandske ejer. Den danske enhed skal tiltræde udpegningen. Det kalder vi kontaktbetingelsen, se bekendtgørelsen § 97.

Begge betingelser skal være opfyldt, så længe skibet er registreret i et dansk skibsregister. Hvis der sker ændringer, i dét grundlag som blev accepteret ved registreringen, skal det nye grundlag snarest, og ikke senere end 30 dage efter ændringen er sket/trådt i kraft, anmeldes til Skibsregistret.

Skibsregistret vurderer altid hele situationen omkring dét konkrete skib. Skibsregistret tilbyder derfor også altid en tæt, bred og fleksibel dialog både før, under og efter en indflagning Skibsregistret vurderer, om betingelserne for fortsat registrering under dansk flag er tilstede.

Aktivitetsbetingelsen

Det er en betingelse, at der i tilknytning til skibet udøves økonomisk aktivitet i Danmark på mindst en af følgende måder:

  1. Skibets tekniske eller kommercielle drift varetages fra Danmark.
  2. Det rederi, organisation eller person, som har eller ansøgt om skibets overensstemmelsesdokument i henhold til koden om sikker skibsdrift (Document of Compliance), er etableret i Danmark.
  3. Skibsregistrator kan efter et konkret skøn samlet vurdere, at en flerhed af aktiviteter og tiltag anses for at udgøre en sådan økonomisk aktivitet i Danmark, at betingelserne for registrering kan ses for opfyldt.

Skibets udenlandske ejer skal erklære og dokumentere, at en af de ovennævnte tre betingelser i sin helhed er opfyldt. Alternativt kan det dokumenteres, at en flerhed af dele af de nævnte aktiviteter varetages fra Danmark. Vi vil så foretage en skønsmæssig vurdering af, om aktivitetsbetingelsen kan anses for opfyldt.

Hvis et udenlandsk ejet skib registreres i et dansk skibsregister og samtidig lejes af en dansk baseret befragter i henhold til fx et bareboat certeparti, så vil aktivitetsbetingelsens krav til økonomisk aktivitet i Danmark normalt være opfyldt. Vi vil dog i hvert enkelt tilfælde vurdere, om de aktiviteter som lejeaftalen indebærer, opfylder aktivitetsbetingelsen.

En meget brugt form for dokumentation/fremgangsmåde er, at en udenlandsk ejer indgår en 'agentur- eller managementaftale' med et dansk rederi eller management selskab. Ejeren og det pågældende selskab aftaler så præcis, hvilke aktiviteter det danske agentur skal udføre på ejerens vegne. Agenturaftaler indgås ofte, uanset at der ikke er krav om sekundær etablering for udenlandske ejere, som vil have registreret et handelsskib i dansk register.

Vi lægger ved vurderingen af, om en eller en flerhed af aktiviteter opfylder aktivitetsbetingelsen, bl.a. vægt på:

  • At hele aktiviteten faktisk udføres i Danmark
  • Hvis ikke hele aktiviteten udføres i Danmark, da hvor stor en del, der varetages fra Danmark - fx hvor mange personer i Danmark, der beskæftiges ved/ er involveret i udførelsen af aktiviteten, og hvor meget ejeren betaler en dansk enhed for at udføre aktiviteten. I tilfælde med delvis udførelse af en aktivitet i Danmark, må det forventes, at der stilles krav om, at flere aktiviteter varetages fra Danmark

I situationer, hvor et udenlandsk ejet skib, der ønskes optaget i et dansk skibsregister, er bundet i eksisterende kontrakter (fx bareboat eller timecharter med en ikke dansk enhed) vurderer Skibsregistret, om der er økonomiske aktiviteter (vedligeholdelsen af aftalerne) i Danmark vedrørende skibet af et omfang som opfylder lovgivningens krav.

Løbende overholdelse af aktivitetsbetingelsen og stikprøvekontrol

Vi gennemfører årligt stikprøvekontrol af, om ejer af et skib, registreret med en ikke-dansk ejer, løbende opfylder aktivitetsbetingelsen. Det undersøges om, de oprindeligt meddelte oplysninger fortsat er aktuelle, samt om det forudsatte omfang af aktiviteterne stadig er aktuelt.

Det er vigtigt for ikke-danske ejere af skib i dansk register, at gøre sig klart, at manglende opfyldelse af betingelserne kan indebære, at skibet udslettes af dansk register.