Transport af elbiler til søs

I takt med, at der bliver flere elbiler i Danmark og landene omkring os, stiger også behovet for færgetransport af disse køretøjer.

For færgefarten indebærer dette nye risici, som skal identificeres og håndteres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Indtil nu er der stadig kun begrænsede erfaringer på området. Brand i el- og hybridbiler forekommer tilsyneladende sjældnere end i konventionelle biler, men det er kendt, at batteribrande kan være vanskelige at slukke, og endvidere at der kan udvikles giftige gasser og høje temperaturer, hvis uheldet er ude.

Beredskabsstyrelsen har samlet kendt viden om risici og indsats ved brande i el- og hybridbiler i et særligt temahæfte om indsats ved brande i el- og hybridbiler.

Rederiets ansvar og forpligtelser

Selvom brande i konventionelle biler forekommer hyppigere end brande elbiler er det Søfartsstyrelsens forventning, at rederierne som forudsætning for at medtage el- og hybridbiler om bord identificerer og tager stilling til de særlige risici, som kan opstå i denne forbindelse. For hvert skib skal der derfor udarbejdes en specifik risikovurdering, herunder vedrørende elbilernes placering, eventuelle opladningsmuligheder, samt brand- og evakueringsberedskabet om bord, jf. ISM-koden.

Søfartsstyrelsens arbejde

Søfartsstyrelsen følger udviklingen nøje og er i dialog med rederierne om sikker transport af el- og hybridbiler med færger. Søfartsstyrelsen havde i 2022 et særligt tema, elbiler og lastsikring, i forbindelse med de almindelige årlige syn af færgerne. 

Søfartsstyrelsen deltager i et tværgående myndighedssamarbejde under ledelse af Beredskabsstyrelsen om elbiler og brandsikkerhed, og endvidere følger Søfartsstyrelsen Dansk Brand- og Sikringsinstituts (DBI) projekt vedr. brandsikkerhed i elbiler til søs, Elbas.

Internationalt (IMO) og i EU deltager Søfartsstyrelsen i udarbejdelsen af nye retningslinjer og regler vedrørende søtransport af el-biler.

ELBAS

Dansk Brand- og Sikringsinstitut har arbejdet på et projekt om elektriske køretøjsbrand til søs (ELBAS), der i korte træk viser, at brande i elektriske køretøjer godt kan håndteres om bord på et skib, hvis der tages de rigtige forholdsregler.
Dette projekt er mundet ud i en rapport.

 

Internationalt og regionalt

På internationalt plan, igennem FNs søfartsorganisation (IMO), bliver der arbejdet på vejledninger og regler på området.

Det europæiske maritime sikkerhedsagentur (EMSA) har i 2022 offentliggjort en vejledning, som er det første regionale dokument på området.

Love og regler

  • Lov om sikkerhed til søs, der tilskriver, at sejlads skal foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt for passagerer, besætning og med mest muligt hensyn til miljøet.
  • ISM-koden, der beskriver, at alle identificerede risici skal vurderes og at der skal tages behørige forholdsregler for at imødegå disse

Kontakt

Sikre Skibe