Transport af elbiler til søs

I takt med, at der bliver flere elbiler i Danmark og landene omkring os, stiger også behovet for færgetransport af disse køretøjer.

For færgefarten indebærer dette nye risici, som skal identificeres og håndteres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Indtil nu er der stadig kun begrænsede erfaringer på området. Brand i el- og hybridbiler forekommer tilsyneladende sjældnere end i konventionelle biler, men det er kendt, at batteribrande kan være vanskelige at slukke, og endvidere at der kan udvikles giftige gasser og høje temperaturer, hvis uheldet er ude.

Beredskabsstyrelsen har samlet kendt viden (februar 2022) om risici og indsats ved brande i el- og hybridbiler i et særligt temahæfte om indsats ved brande i el- og hybridbiler.

Rederiets ansvar og forpligtelser

Det er Søfartsstyrelsens forventning, at rederierne som forudsætning for at medtage el- og hybridbiler om bord identificerer og tager stilling til de særlige risici, som kan opstå i denne forbindelse. For hvert skib skal der således udarbejdes en specifik risikovurdering, herunder vedrørende elbilernes placering, eventuelle opladningsmuligheder, samt brand- og evakueringsberedskabet om bord.

Strategi og udstyr

Allerede nu findes der forskellige slukningsmuligheder om bord på et skib, og der bliver løbende udviklet brandslukningsudstyr specifikt til formålet med at slukke brande i elbiler. Brugen af udstyr til brandslukning, samt strategien hertil skal bero på rederiernes egen skibsspecifikke risikovurdering og procedurer.

Søfartsstyrelsens arbejde

Søfartsstyrelsen følger udviklingen nøje og er i dialog med rederierne om sikker transport af el- og hybridbiler med færger. Søfartsstyrelsen har i år (2022) et særligt tema, elbiler og lastsikring, i forbindelse med de almindelige årlige syn af færgerne. 

Søfartsstyrelsen deltager i et tværgående myndighedssamarbejde under ledelse af Beredskabsstyrelsen om elbiler og brandsikkerhed, og endvidere følger Søfartsstyrelsen Dansk Brand- og Sikringsinstituts (DBI) projekt vedr. brandsikkerhed i elbiler til søs, Elbas.

Internationalt (IMO) og i EU deltager Søfartsstyrelsen i udarbejdelsen af nye retningslinjer og regler vedrørende søtransport af el-biler.

 

Vejledninger

Internationalt og regionalt

På internationalt plan, igennem FNs søfartsorganisation (IMO), bliver der arbejdet på vejledninger og regler på området.

Det europæiske maritime sikkerhedsagentur (EMSA) arbejder også på en vejledning, der forventeligt bliver det første regionale dokument på området. Dette bliver efter planen offentliggjort i 2022.

Love og regler

  • Lov om sikkerhed til søs, der tilskriver, at sejlads skal foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt for passagerer, besætning og med mest muligt hensyn til miljøet.
  • ISM-koden, der beskriver, at alle identificerede risici skal vurderes og at der skal tages behørige forholdsregler for at imødegå disse

Kontakt

Sikre skibe