Love & bekendtgørelser Grønland og Færøerne

Love & bekendtgørelser Grønland og Færøerne

Reference Udstedelse Ikrafttrædelse Indhold
Bekendtgørelse nr. 827 af 15. august 2019 af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven 17-08-2019 17-08-2019 Bekendtgørelse nr. 827 af 15. august 2019 af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven
Bekendtgørelse nr. 208 af 27. februar 2017 for Færøerne om ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3  01-03-2017 01-03-2017  Bekendtgørelsen ændrer ansvarsgrænserne i søloven i opadgående retning som konsekvens af en beslutning om de internationale ansvarsgrænser truffet i FN’s internationale søfartsorganisation, IMO.
Anordning nr. 187 af 8. februar 2017 for Færøerne om ikrafttræden af søloven 28-02-2017  01-03-2017  Anordningen sætter dele søloven i kraft for Færøerne.
Bekendtgørelse nr. 196 af 27. februar 2017 for Færøerne om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe 28-02-2017  01-03-2017  Bekendtgørelsen fastsætter regler om ansøgning om udstedelse af certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe.
Bekendtgørelse nr. 197 af 27. februar 2017 for Færøerne om forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav 28-02-2017 01-03-2017 ​Bekendtgørelsen fastsætter regler om indholdet af de forsikringscertifikater, som efter sølovens regler skal udstedes for skibe med en tonnage på mindst som bevis for dækning af søretlige krav.
Bekendtgørelse nr. 198 af 27. februar 2017 for Færøerne om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald 28-02-2017 01-03-2017 Bekendtgørelsen fastsætter særlige ansvarsgrænser for skibe under 300 BT. Reglerne afviger fra de almindelige ansvarsgrænser i søloven, idet de er lavere.
Bekendtgørelse nr. 199 af 27. februar 2017 for Færøerne af York-Antwerpen reglerne af 1990 28-02-2017 01-03-2017 Bekendtgørelsen indeholder York-Antwerpen reglerne af 1990 i engelsk tekst og dansk oversættelse. Reglerne gælder, hvis ikke andet er aftalt, efter sølovens § 461 for almindeligt havari.
Bekendtgørelse nr. 1410 af 24. november 2016 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold 30-11-2016 01-01-2017 Som led i regeringens plan "Bedre balance" (statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder) overflyttes sekretariatsbetjeningen af Ankenævnet for Søfartsforhold, der i dag sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen, til Nævnenes Hus i Viborg fra 1. januar 2017. I denne forbindelse sker konsekvensændringer af ankenævnets forretningsorden ved, at bl.a. adressen og kontaktoplysningerne rettes.
Bekendtgørelse nr. 1738 af 16. december 2015 om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. 22-12-2015 01-01-2016 ​Bekendtgørelse nr. 1738 af 16. december 2015 om anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
Bekendtgørelse nr. 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter 19-12-2015 01-07-2016 ​Bekendtgørelse nr. 1699 af 11. december 2015 for Grønland om lodseriers virksomhed og lodsers pligter
Bekendtgørelse nr. 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.v. 19-12-2015  01-07-2016  Bekendtgørelse nr. 1698 af 11. december 2015 for Grønland om lodsning m.v.
Bekendtgørelse nr. 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v. 19-12-2015  01-01-2016  Bekendtgørelse nr. 1697 af 11. december 2015 for Grønland om skibes sikre sejlads m.v.
Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v. i Grønland 14-06-2005 01-10-2005 Bekendtgørelse om betaling for syn af skibe m.v. i Grønland

 

Kontakt

Maritim regulering og jura