Skift til dansk flag - sådan gør du, trin for trin

Vil du skifte til dansk flag? Følg denne vejledning, så kan du nemt og hurtigt flage ind under dansk flag.

1. Indledende formularer og dokumentation

Send følgende dokumenter på e-mail til rederiets kontaktperson (POC) og cfs@dma.dk i pdf-format:

 • Ikke-asbesterklæring
  • Hvis skibet er bygget før den 1. juli 2002, skal en asbestundersøgelse/dokumentation også fremsendes. Det er forbudt at indføre skibe, der indeholder asbest, til dansk flag
 • Alle lovpligtige certifikater, klassecertifikater, det nuværende nationalitetsbevis, generalarrangement samt tegning over apteringen
 • Støjmålingsrapport
 • Kontaktoplysninger og IP-adresse til rederiets bemandingsafdeling.

2. Formularer til registrering af skib

Brug registreringsanmeldelse S21 - en for hvert fartøj. Formular S21 skal fremsendes med originale signaturer.

Dokumentet "Title to ship", Ikke-Registreringsattest (Non-Registration Certificate)/udslettelsesattest (Deletion Certificate) fra den tidligere flagstat og en R-formular i tilfælde af en udenlandsk ejer samt en erklæring om opfyldelse af aktivitetsbetingelsen skal også fremsendes til skibsregisteret.

Vær opmærksom på, at skibsregistrering kræver dybtgående juridisk viden.

Det anbefales derfor at søge professionel juridisk rådgivning til denne proces.

Søg mere information om skibsregistrering

eller kontakt skibsregisteret på srg@dma.dk

3. Lovpligtige kurser og indkøb

Allerede tidligt i flagskifteprocessen kan det være nødvendigt at tilmelde besætningen og officererne til følgende kurser, så de efterfølgende kan ansøge om anerkendelses­beviser i god tid:

 • Sygdomsbehandlerkursus
  • Non-EU skibsførere på danskflagede skibe skal altid bestå det danske suppleringskursus. Det samme kursus gælder for ikke udpegede non-EU sygdomsbehandlere på danske skibe.
  • Kurserne er tilgængelige i Danmark og Mumbai. Afholdes af Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS). CMS kan kontaktes direkte på cms@dma.dk
  • Kurserne er ligeledes tilgængelige i Manila og udbydes af OSM. Kontaktes på training.manila@osm.no
   Arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§16)
 • Kursus i dansk søfartslovgivning, skibsadministration og arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere
 • Kursus i dansk søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere

Se her, hvor I kan tage kurserne (skole- og kursusgodkendelser)

Herudover skal følgende købes til skibet:

 • Den fysiske danske medicinkiste bestilles i god tid ved apotek eller supplier
 • Lægebog for søfarende kan rekvireres ved www.seahealth.dk
 • Fortegnelse, brugervejledning, kontroldokument for medicin og udstyr er til gratis download - Søfarende og bemanding
 • Søfartsstyrelsens Radio Medical Optegnelse er til gratis download - Søfarende og bemanding
 • Meddelelse A Kapitel, arbejdsmiljø i skibe - Kapitel IX B, 1. sept. 2007 - til download

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Torben Leth, cms@dma.dk.

4. Dansk anerkendelsesbevis

For at få udstedt et dansk anerkendelsesbevis skal du lave en digital ansøgning. I slutningen af den digitale ansøgning skal du vedhæfte den krævede dokumentation.

Ansøg om et dansk anerkendelsesbevis

Hvis dit rederi gør brug af skibsagenter, skal der fremsendes et godkendelsesbrev med oplysninger om skibsagenten til Søfartsstyrelsens afdeling for Søfarende og certifikater på e-mailadressen: bevis@dma.dk.

 • Skibsførere
  • Skibsførere må ikke sejle på grundlag af en forhåndsgodkendelse (Certificate of Receipt of Application – CRA).
  • Dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
  • Hvis skibsførerens uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, kræves der et operationelt interview eller en vurdering.
  • Følgende kurser skal fuldføres, før en søfarende påmønstrer efter et flagskifte:
   • Sygdomsbehandlerkursus.
   • Dansk søret for skibsførere.
   • Paragraf 16-kursus for skibsførere.
  • Dansk sundhedsbevis (ligeledes benævnt den "blå bog").
  • Hvis skibsføreren ikke er fra et EU-land, skal det berørte skib have en tilladelse fra Søfartsstyrelsen.
   Alle skibsførere skal indsende dokumentation på GMDSS.
  • Hvis skibsføreren er polsk, kræves der et ARPA-kursus.
 • Officerer/besætningsmedlemmer
  • Dansk søret for seniorofficerer – undtagen skibsførere. Dette kræves ikke for vagthavende navigations- og maskinofficerer.
  • Dansk sundhedsbevis (ligeledes benævnt den "blå bog").
  • Dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
   Hvis officerens/besætningsmedlemmets uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, kræves der et operationelt interview eller en vurdering.
  • Alle dæksofficerer skal indsende dokumentation for GMDSS.
  • Hvis dæksofficeren er polsk, kræves der ligeledes et ARPA-kursus.

Spørgsmål og vejledning, procedurer og tjeklister findes her.

Forhåndsgodkendelse (Certificate of Receipt of Application – CRA):

Generelt skal skibsførere og officerer have et gyldigt dansk anerkendelsesbevis. Alle officerer, bortset fra skibsføreren, kan sejle på danske skibe med en forhåndsgodkendelse, som er gyldig i 3 måneder, uden at være i besiddelse af et dansk anerkendelsesbevis. Dette forudsætter dog, at Søfartsstyrelsen har modtaget en ansøgning fra rederen, og at denne er blevet valideret. For at kunne udstede en forhåndsgodkendelse skal Søfartsstyrelsen modtage dokumentation for, at officeren er tilmeldt de krævede kurser. En forhåndsgodkendelse er gyldig i tre måneder, og i denne periode skal alle krævede kurser og manglende dokumentation bringes i orden, hvis besætningen skal kunne blive om bord på skibet. Forhåndsgodkendelsen kan ikke forlænges.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende danske anerkendelsesbeviser/forhåndsgodkendelser, kan du kontakte Søfarende og certifikater på e-mailadressen: bevis@dma.dk.

5. Besætningsfastsættelse (MSMD)

For at få udstedt en besætningsfastsættelse skal I udfylde en ansøg­ningsformular online.

Ansøg om en besætningsfastsættelse

Såfremt skibsføreren er statsborger i et land, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal I endvidere have en særlig tilladelse. Ansøgningen skal sendes til cfs@dma.dk.

For spørgsmål vedrørende besætningsfastsættelse kontakt venligst Søfartsstyrelsens afdeling for Sikre skibe på cfs@dma.dk.

6. DMLC part I

I skal ansøge om DMLC part I inden 6 måneder efter flagskiftet via rederiets kontaktperson (POC).

Hvis der er undtagelser eller ækvivalenser, såsom fælles messe, skal rederen anmode Søfartsstyrelsen om en godkendelse. Søfartsstyrelsen sender herefter ansøgningen til fagforeningerne i en høringsperiode på to uger.

7. Bunkerscertifikat

For at få udstedt et bunkerscertifikat skal I udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal, sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra for­sikringsselskabet og bevis for betaling, sendes til forsikringscertifikater@dma.dk.

Ansøg om et bunkerscertifikat

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil bunkerscertifikatet lige­ledes blive udstedt.

8. CLC-certifikat

For at få udstedt et CLC-certifikat skal I udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal, sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra forsikringsselskabet og bekræftelse af betaling, sendes til forsikringscertifikater@dma.dk.

Ansøg om CLC-certifi­kat

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil CLC-certifikat lige­ledes blive udstedt.

9. Vragcertifikat

For at få udstedt et vragcertifikat skal I udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal, sammen med en kopi af det gyldige "Blue Card" fra for­sikringsselskabet og bevis for betaling, sendes til forsikringscertifikater@dma.dk.

Ansøg om et vragcertifikat

Så snart det midlertidige nationalitetsbevis er udstedt, vil vragcertifikatet lige­ledes blive udstedt.

10. Continuous Synopsis Record – CSR-ansøgning

11. Tilladelse til en skibsradiostation

For at få udstedt et kaldesignal og en tilladelse til en skibsradiostation skal I udfylde en ansøg­ningsformular online.

Ansøg om nyt kaldesignalsbevis

12. LRIT conformance test report

Rederen skal sikre sig, at der bliver indsendt en ny ”conformance test report” om LRIT samt kontaktinformation om CSO til Søfartsstyrelsen.​

Kontakt

Sikre skibe