Sådan gør du - trin for trin

Vil du skifte til dansk flag? Følg denne vejledning, så kan du nemt og hurtigt flage ind under dansk flag.

Vejledning til indflagning

Først og fremmest skal skibet anmeldes til Dansk skibsregister, dette uanset skibstype, flagskifte eller nybygning.

Brug registreringsanmeldelse S21 - en for hvert fartøj. Formular S21 skal fremsendes med originale signaturer.

Registreringsanmeldelse (S21)

Anmeldelse af erhvervsskib

Dokumentet "Title to ship", Ikke-Registreringsattest (Non-Registration Certificate)/udslettelsesattest (Deletion Certificate) fra den tidligere flagstat og en R-formular i tilfælde af en udenlandsk ejer, samt en erklæring om opfyldelse af aktivitetsbetingelsen skal også fremsendes til skibsregisteret.

Vær opmærksom på, at skibsregistrering kræver dybtgående juridisk viden. Det anbefales derfor at søge professionel juridisk rådgivning til denne proces.

Skibsregistrering og afgift,

eller kontakt skibsregisteret på srg@dma.dk

Efter anmeldelsesblanket er modtaget i Søfartsstyrelsen tildeles rederiet en kontaktperson (POC) som bistår rederiet under registreringsforløbet.

Kontaktpersonen sender herefter et brev til rederiet med information om det materiale, der skal indsendes til brug ved sagsbehandling i forbindelse med registreringen .Send følgende dokumenter på e-mail til rederiets kontaktperson (POC) og cfs@dma.dk i pdf-format:

 • Ikke-asbesterklæring
  • Hvis skibet er bygget før den 1. juli 2002, skal en asbestundersøgelse/dokumentation også fremsendes. Det er forbudt at indføre skibe, der indeholder asbest, til dansk flag
 • Alle lovpligtige certifikater, klassecertifikater, det nuværende nationalitetsbevis, generalarrangement samt tegning over apteringen
 • Støjmålingsrapport
 • Kontaktoplysninger og IP-adresse til rederiets bemandingsafdeling.

Generelle betingelser

Rederen skal dokumentere, at skibet lever op til dansk lovgivning, og at dokumentationsmaterialet afspejler dette. Dokumentationen skal være tegninger og certifikater fra tidligere flagstat, anerkendt klassifikationsselskab eller anerkendt prøveinstitut. Dokumentationen indsendes elektronisk efter anvisning fra rederiets kontaktperson.

Retningslinjer for udveksling af elektroniske tegninger/dokumenter​

For uklassede skibe sagsbehandler Søfartsstyrelsen dokumentationsmaterialet.
For klassede skibe henvises til klassifikationsselskaberne.

Læs mere om klasseaftalen

Allerede tidligt i flagskifteprocessen kan det være nødvendigt at tilmelde besætningen og officererne til følgende kurser, så de efterfølgende kan ansøge om anerkendelsesbeviser i god tid:

Se her, hvor I kan tage kurserne (skole- og kursusgodkendelser)

 

Herudover skal følgende anskaffes til skibet:

For yderligere oplysninger, kontakt venligst Center for Maritim Sundhed, mail cms@dma.dk.

For at få udstedt et dansk anerkendelsesbevis skal du lave en digital ansøgning. I slutningen af den digitale ansøgning skal du vedhæfte den krævede dokumentation.

Ansøg om et dansk anerkendelsesbevis

Hvis dit rederi gør brug af skibsagenter, skal der fremsendes et godkendelsesbrev med oplysninger om skibsagenten til Søfartsstyrelsens afdeling for Søfarende og certifikater på e-mail: bevis@dma.dk.

 • Skibsførere
  • må ikke sejle på grundlag af en forhåndsgodkendelse
   (Certificate of Receipt of Application – CRA).
  • skal have dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
  • hvis uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, skal operationelt interview eller vurdering foretages.
  • skal fuldføre følgende kursus for at må påmønstre efter et flagskifte:
   • Dansk søret for skibsførere.
   • Paragraf 16-kursus for skibsførere.
  • skal være i besiddelse af dansk sundhedsbevis (ligeledes benævnt den "blå bog").
  • er fra et ikke-EU-land, hvorfor skibet skal have en tilladelse fra Søfartsstyrelsen – anmod herom til cfs@dma.dk.
  • skal indsende dokumentation på GMDSS.
  • der er polske, skal have et ARPA-kursus.
 • Officerer/besætningsmedlemmer
  • skal have dansk søret for seniorofficerer – undtagen skibsførere.
   Dette kræves ikke for vagthavende navigations- og maskinofficerer.
  • skal have dansk sundhedsbevis (ligeledes benævnt den "blå bog").
  • skal have dokumentation for uddannelse fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af Søfartsstyrelsen.
  • hvis uddannelse er fra en uddannelsesinstitution, der ikke er anerkendt af Søfartsstyrelsen, skal operationelt interview eller vurdering foretages.
  • skal indsende dokumentation for GMDSS.
  • der er polske, skal have et ARPA-kursus.

Yderligere om spørgsmål og vejledning, procedurer og tjeklister.

Forhåndsgodkendelse

(Certificate of Receipt of Application – CRA)

Generelt skal skibsførere og officerer have et gyldigt dansk anerkendelsesbevis.

Alle officerer, bortset fra skibsføreren, kan sejle på danske skibe med en forhåndsgodkendelse, som er gyldig i 3 måneder, uden at være i besiddelse af et dansk anerkendelsesbevis. Dette forudsætter dog, at Søfartsstyrelsen har modtaget en ansøgning fra rederen, og at denne er blevet valideret.

For at kunne udstede en forhåndsgodkendelse skal Søfartsstyrelsen modtage dokumentation for, at officeren er tilmeldt de krævede kurser.

I forhåndsgodkendelse gyldighedsperiode skal alle krævede kurser og manglende dokumentation bringes i orden, hvis besætningen skal kunne blive om bord på skibet. Forhåndsgodkendelsen kan ikke forlænges.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende danske anerkendelsesbeviser/forhåndsgodkendelser, kan du kontakte Søfarende og certifikater på e-mail: bevis@dma.dk.

For at få udstedt en besætningsfastsættelse skal I udfylde en ansøgningsformular online.

Ansøg om en besætningsfastsættelse.

Såfremt skibsføreren er statsborger i et land, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal I endvidere have en særlig tilladelse. Ansøgningen skal sendes til cfs@dma.dk.

For spørgsmål vedrørende besætningsfastsættelse kontakt venligst Søfartsstyrelsens afdeling for Sikre Skibe på cfs@dma.dk.

I skal ansøge om DMLC part I inden 6 måneder efter flagskiftet via rederiets kontaktperson (POC).

Hvis der er undtagelser eller ækvivalenser skal rederen anmode Søfartsstyrelsen om en godkendelse. Søfartsstyrelsen sender herefter ansøgningen til relevante organisationer i en høringsperiode på to uger.

 • Ansøg om et bunkerscertifikat
 • Ansøg om et vragcertifikat (skibe over 299 BT)
 • Ansøg om et antifoulingcertifikat (Uklassede skibe over 399 BT)
 • Ansøg om et kaldesignalsbevis
 • Ansøg om CLC-certifikat
 • Ansøg om CSR-certifikat (skibe over 500 BT, samt passagerskibe)
 • Ansøg om athencertifikat (kun passagerskibe)

Find alle ansøgningsblanketter

Rederen skal sikre sig, at der bliver indsendt en ny ”conformance test report” om LRIT, samt kontaktinformation om CSO til Søfartsstyrelsen.

Søfartsstyrelsen opkræver betaling for syn og sagsbehandling af ovenstående dokumentation og udstedelse af certifikater. Betaling opkræves også, hvis skibet ikke bliver godkendt. Ved syn i udlandet skal rederen afholde Søfartsstyrelsens udgifter til rejse og ophold.

Love og bekendtgørelser

De relevante danske regelsæt kan købes hos Iver C. Wei​lbach & Co. A/S​ eller kan findes under ​

Regler og bekendtgørelser

Kontakt

Sikre skibe