FAQ om CE-mærkning

Her finder du svar på de hyppigst forekommende spørgsmål om CE-mærkning.

Spørgsmål om CE-mærkning

Et CE-mærke på et produkt fungerer som rejsepas, der sikrer produktets fri bevægelighed i EU's indre marked.

CE-mærkningen er således et fælles europæisk garantistempel og beskriver, hvordan kravene til miljø, sundhed og sikkerhed overholdes.

Et CE-mærke på et fritidsfartøj er et af hverdagens synlige tegn på, at forbrugerbeskyttelse og arbejdsmiljø er på dagsordenen i Europa.

Det kan være en bekostelig affære, men det afhænger af flere faktorer som f.eks. fritidsfartøjets størrelse, alder, og omfanget af ændringer m.v.

For yderligere oplysninger kontakt et bemyndiget organ eller et af de anerkendte klassifikationsselskaber.

Se oversigt over bemyndiget organ

Det er ulovligt at sælge et nyt eller importeret fritidsfartøj uden CE-mærkning, hvis det skulle have været CE-mærket.

Du kan læse mere om, hvordan Sikkerhedsstyrelsen arbejder med markedsovervågning på deres hjemmeside www.sik.dk.

Konsekvenserne for køber kan være, at forsikringen ikke dækker i tilfælde af skader samt problemer ved videresalg.

Overensstemmelseserklæring, samt manual på dansk eller på det lands sprog, hvor fartøjet er købt.

Derudover skal det tjekkes, hvorvidt stelnummer og byggeplade er den samme som den, der optræder på overensstemmelseserklæringen.

Overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at produktet lovligt kan markedsføres i Europa.

Det kommer an på, hvornår erhvervsfartøjet er bygget.

Er fartøjet bygget efter den 16. juni 1998, altså efter at direktivet trådte i kraft, skal fartøjet CE-mærkes, inden det kan tages i brug som fritidsfartøj.

Er fartøjet derimod bygget før direktivet trådte i kraft den 16. juni 1998, behøver det ikke at blive CE-mærket.

Begrundelsen er, at fritidsfartøjer, der allerede var i EU før den 16. juni 1998, heller ikke skal være CE-mærkede.

Hvis erhvervsfartøjet kommer fra et land uden for EU, skal det uanset byggetidspunkt CE-mærkes, inden det anvendes som fritidsfartøj.

Reglerne om CE-mærkning stammer fra fritidsbådsdirektivet 2013/53/EU, som er implementeret i dansk lovgivning i Bekendtgørelse nr. 1689 af 15. december 2015 om fritidsfartøjer og personlige fartøjer.

Læs BEK nr. 1689 af 15/12/2015 på Retsinformation

Nej, for fritidsfartøjer gælder det kun for dem, der er bygget i eller importeret til EU eller EFTA landene Island, Norge og Liechtenstein efter d. 16. juni 1998.

Ligeledes skal fartøjet være mellem 2,5 og 24 meter, før der er krav om CE-mærkning.

Vandscootere, jetski m.v. skal også CE-mærkes, der gælder dog en anden dato.

Det vil sige, når du køber en vandscooter i Danmark eller importerer en vandscooter fra et land uden for EU, skal du være opmærksom på krav om CE-mærkning.

Vandscootere, som er bygget i et EU-land efter den 1. januar 2006, skal være CE-mærkede.

Ligeledes skal vandscootere, som er importeret fra et land uden for EU, og som er blevet taget i brug eller markedsført for første gang i et EU-land efter den 1. januar 2006, skal være CE-mærkede.

Hvis den handles før der er gået fem år fra ibrugtagning skal den CE-mærkes.

Hvis fartøjet er ældre end fra 1950, dit ejerskab er fra før 1998, eller hvis fartøjet er bygget og/eller indregistreret i EU før 1998, skal det ikke mærkes.

Spørgsmål om fritidsfartøjer fra USA og lande uden for EU

Kravene til CE-mærkning knytter sig til tidspunktet for, hvornår fartøjet kommer på markedet eller tages i brug første gang i EU.

Den, som importerer et fritidsfartøj til Danmark efter at kravene til CE-mærkning er trådt i kraft (16. juni 1998), må derfor CE-mærke fartøjet uanset produktionsår.

Fritidsfartøjer der købes brugt fra lande udenfor EU-området er efter al sandsynlighed ikke CE-mærket, da CE-mærkningen normalt foregår i EU-regi.

Myndighederne har ikke et register over alle fritidsfartøjer, der er CE-mærket.

For at finde ud af om fritidsfartøjet er CE-mærket, må du undersøge det enkelte fartøj.

Jeg har tænkt mig at importere et fritidsfartøj uden CE-mærkning fra USA eller et andet land uden for EU. Hvem kan hjælpe mig med at få mit fartøj CE-mærket?

Den person, der importerer et fritidsfartøj uden CE-mærkning, er ansvarlig for, at fartøjet bliver korrekt CE-mærket. Det er også muligt at få hjælp til CE-mærkning af et fritidsfartøj hos et bemyndiget organ.

Nej, fartøjet skulle have været CE-mærket, da det blev sat på markedet eller taget i brug for første gang.

Årsagen er, at fartøjet blev bygget i et EU-land efter 1998.

Da fartøjet blev importeret og taget i brug i Holland i 1997 (det vil sige før krav om CE-mærkning trådte i kraft), kan det frit omsættes i EU-landene, selvom det ikke er CE-mærket.

Jeg vil gerne indføre et 50 fods fritidsfartøj til Danmark. Fartøjet er bygget på et værft i Grækenland i 1993 og registreret i USA. Er der krav til CE-mærkning af fartøjet?

Der er ikke krav til CE-mærkning af fartøjet, da det er produceret inden for EU og før fritidsbådsdirektivet trådte i kraft den 16. juni 1998.

Du skal dog kunne dokumentere, at fartøjet i dette tilfælde er bygget og markedsført eller taget i brug i Grækenland i 1993, det vil sige før 16. juni 1998.

Hvis man ønsker at købe et nyt fritidsfartøj i USA er det nødvendigt at gøre producenten opmærksom på, at fartøjet skal til et EU-land og få en fuld CE-mærkning med dokumentation fra USA.

Det er kun nye fritidsfartøjer, som er beregnet for EU-markedet, der CE-mærkes i USA.

Et brugt fartøj fra USA, som ikke er CE-mærket, skal CE-mærkes efter ankomst til Danmark. Der skal laves en fuldteknisk dokumentation på fartøjet, en brugermanual på et skandinavisk sprog, og et overensstemmelsesbevis samt et CIN-nummer (fartøjsidentifikationsnummer).

Der kræves ikke CE-mærkning af et fritidsfartøj, der er produceret indenfor EU-området før 16. juni 1998.

Dette skyldes, at fartøjet allerede var på EU-markedet inden fritidsbådsdirektivet 94/25/EF trådte i kraft.

Selvom fartøjet i mellemtiden har været brugt i Japan (som jo er et tredje land), kan det frit importeres tilbage og omsættes i Danmark på et senere tidspunkt.

Nej, ikke hvis du kan dokumentere ejerskab (eller tilstedeværelse i EU) før 16. juni 1998.