Salg af tankskibe

Der er med 12. sanktionspakke af 18. december 2023 indført forbud mod direkte eller indirekte at sælge eller på anden måde overføre ejerskab til tankskibe til transport af råolie eller olieprodukter til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland (EU-Rådets forordning 833/2014, artikel 3q).

Fra den 19. december 2023, er der pligt til at notificere Søfartsstyrelsen ved ethvert salg af tankskibe til lande uden for EU.

Det bemærkes, at Søfartsstyrelsen ikke kan yde konkret rådgivning i forhold til de enkelte virksomheder om, hvordan virksomhederne skal indrette sig i forhold til at overholde sanktionerne. Her skal Søfartsstyrelsen henvise til, at man som virksomhed søger f.eks. egentlig juridisk bistand, hvis man har behov herfor.

NOTIFIKATIONSPLIGT VED SALG

Der er fra den 19. december 2023 pligt til at notificere Søfartsstyrelsen om salg eller en anden ordning, der indebærer overførsel af ejerskab fra tankskibe (HS-kode ex 8901 20), til ethvert tredjeland.

Meddelelsen til Søfartsstyrelsen kan foretages her:

Registrering

Meddelelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger: sælgerens og køberens identitet.

Hvis det er relevant for at kunne træffe afgørelse om tilladelse, kan Søfartsstyrelsen anmode om sælgerens og køberens stiftelsesdokumenter, herunder aktiebesiddelser og ledelse, tankskibets IMO-skibsidentifikationsnummer og tankskibets kaldesignal.

Herefter vil Søfartsstyrelsen vurdere anmodningen og behandle den i overensstemmelse med artikel 3q, stk. 3 i EU-Rådets forordning 833/2014.

For salg foretaget mellem den 5. december 2022 og før den 19. december 2023, skal salget ligeledes notificeres til Søfartsstyrelsen ved brug af blanketten.

Blanketten er også tilgængelig i PDF format her

Den udfyldte PDF-blanket kan indsendes til salgaftankskibe@dma.dk med titlen ”Notifikation om salg”. Herefter registreres informationerne i overensstemmelse med artikel 3q, stk. 4-5.”

TILLADELSE TIL SALG

Det kræver en tilladelse fra Søfartsstyrelsen for at sælge eller på anden måde overføre ejerskab til tankskibe til fysiske eller juridiske personer, enheder el. organer i Rusland eller til brug i Rusland.

Søfartsstyrelsen træffer afgørelse om tilladelse til salg på baggrund af artikel 3q, stk. 3 i EU-Rådets forordning 833/2014.

Det er virksomhedernes eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner. En måde at sikre efterlevelse af forbuddet mod at sælge til fysiske og juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland er at introducere eksplicitte forbud mod reeksport i kontrakter om salg af olietankere.

GÆLDENDE RET

Der er forbud mod direkte eller indirekte at sælge el. på anden måde overføre ejerskab til tankskibe til transport af råolie el. olieprodukter til fysiske el. juridiske personer, enheder el. organer i Rusland eller til brug i Rusland (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 1).

Søfartsstyrelsen udsteder tilladelse til salg af eller anden overførsel af ejerskab til tankskibe til transport af råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, og som henhører under HS-kode ex 8901 20 (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 2).

Tilladelse til salg af eller anden overførsel, gives ikke til salg eller anden overførsel af ejerskab til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis der er rimelig grund til at antage, at tankskibet vil blive anvendt til transport af, eller kan reeksporteres til transport af, råolie eller olieprodukter, jf. bilag XXV, som har oprindelse i Rusland eller er eksporteret fra Rusland, med henblik på import til Unionen i strid med artikel 3m eller med henblik på transport til tredjelande til en købspris pr. tønde, der er højere end den pris, der er fastsat i bilag XXVIII (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 3).

Salg eller en anden ordning, der indebærer overførsel af ejerskab, foretaget af statsborgere i en medlemsstat, fysiske personer, der er bosiddende i en medlemsstat, og juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen, til ethvert tredjeland af tankskibe til transport af råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, og som henhører under HS-kode ex 8901 20, med undtagelse af salg eller anden overførsel af ejerskab forbudt i henhold til stk. 1, meddeles straks de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ejeren af tankskibet er statsborger, bosiddende eller etableret (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 4).

Salg af eller anden overførsel af ejerskab til tankskibe, der er omhandlet i stk. 1 og 4, efter den 5. december 2022 og før den 19. december 2023 meddeles de kompetente myndigheder inden den 20. februar 2024 (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 5).

Kontakt

Søfartsstyrelsen