Registrering af salg af olietankere

Der er forbud mod direkte eller indirekte at sælge el. på anden måde overføre ejerskab af tankskibe til transport af råolie el. olieprodukter til fysiske el. juridiske personer, enheder el. organer i Rusland eller til brug i Rusland (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 1).

Søfartsstyrelsen udsteder tilladelse til salg af eller anden overførsel af ejerskab af tankskibe til transport af råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, og som henhører under HS-kode ex 8901 20 (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 2).

Tilladelse til salg af eller anden overførsel, gives ikke til salg eller anden overførsel af ejerskab til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Rusland eller til brug i Rusland, hvis der er rimelig grund til at antage, at tankskibet vil blive anvendt til transport af, eller kan reeksporteres til transport af, råolie eller olieprodukter, jf. bilag XXV, som har oprindelse i Rusland eller er eksporteret fra Rusland, med henblik på import til Unionen i strid med artikel 3m eller med henblik på transport til tredjelande til en købspris pr. tønde, der er højere end den pris, der er fastsat i bilag XXVIII (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 3).

Salg eller en anden ordning, der indebærer overførsel af ejerskab, foretaget af statsborgere i en medlemsstat, fysiske personer, der er bosiddende i en medlemsstat, og juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Unionen, til ethvert tredjeland af tankskibe til transport af råolie eller olieprodukter, der er opført i bilag XXV, og som henhører under HS-kode ex 8901 20, med undtagelse af salg eller anden overførsel af ejerskab forbudt i henhold til stk. 1, meddeles straks de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor ejeren af tankskibet er statsborger, bosiddende eller etableret (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 4).

Salg af eller anden overførsel af ejerskab til tankskibe, der er omhandlet i stk. 1 og 4, efter den 5. december 2022 og før den 19. december 2023 meddeles de kompetente myndigheder inden den 20. februar 2024 (EU-Rådets forordning 833/2014, Artikel 3q, stk. 5).

Tilmelding

Hvilken handling skal foretages? *

 

Sælgers information

Indsæt kun tal

 

 

Købers oplysninger

Indsæt kun tal

 

 

Oplysninger om skibet

Skal udfyldes hvis der notificeres om salg.

Overføres tankskibet, til Rusland eller til brug i Rusland? *

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik