Batteridrift af skibe

skib

Søfartsstyrelsen har udviklet en vejledning om store batteriinstallationer på skibe. Vejledningen er udviklet på baggrund af erfaringerne fra ombygning af en række færger til hybriddrift, hvor en eller flere hjælpemotorer erstattes af en batteriinstallation på op til 2,4-3 MWh.

De anerkendte klassifikationsselskabers regler for elinstallationer kan i princippet også anvendes ved batteriinstallationerne, men der er problemer med en række sikkerhedsmæssige krav, da flere af de moderne batterier har den ulempe, at hvis der opstår fejl i dem, kan der opstå en brand, der ikke umiddelbart kan slukkes pga. de kemiske reaktioner. Her anvendes reglerne om alternative design og dokumentation for installationerne ved hjælp af en risikoanalyse.

Vejledning og eksempler på risici

Listen er en oversigt over eksempler på risici, og skal ikke betragtes som de endelige risici, idet det er den konkrete installation, og dens indflydelse på omgivelserne, der skal vurderes.

Elektriske risikoer

Overstrøm, kortslutning, overladning, underladning, afladning, overbelastning, fejl i styresystem og/eller omformere, celle fejl m.v.

Brandrisikoer

Termisk run-away, elektrisk brand, brand i batterirum, brand uden for batterirum, fejl i brandslukningssystem, udvikling af eksplosive gasser, spredning af eksplosive gasser til andre rum m.v.

Andre risikoer

Ventilationsfejl, udvikling af brandbare gasser, udvikling af giftige gasser, gasser spredt til andre rum, batterirum vandfyldt, for høj/lav omgivelsestemperatur, gnist dannelser, manglende eller forkert vedligeholdelse, forkert håndtering af batterier m.v

Formål

Formålet med disse retningslinjer er at sikre, at batteriinstallationer i skibe, til hybrid eller elektrisk drift, har samme sikkerhed som installationer i skibe med konventionel drift.

Definitioner:

I denne vejledning gælder følgende definitioner:

 • ”Batteri":
  En eller flere celler, der er elektrisk forbundet og anbragt i et kabinet med terminaler, mærkninger og beskyttelsesanordninger m.v., der er nødvendige for brug af batteriet (IEC 62281:2013).
 • ”Batteriinstallation": Det samlede energilagringssystem bestående af batterier, elektriske kredse og elektronik inklusiv styringssystem, kontakter, ladere, omformere og sikkerhedssystemer mv.
 • "Batterirum": Det rum hvori batterierne er installeret.
 • "Elektrisk drift": Drift af skibe ved ren batteridrift, hvor al energien kommer fra batterier, der oplades fra en ekstern forsyning.
 • ”Hybrid drift": Drift af skibe, hvor fremdriften eller det øvrige energiforbrug, sker ved en kombination af generatorer med forbrændingsmotorer og batterier, der fungerer som energilager.

Installationskrav

Ved installationen af batterier til hybrid- eller elektriskdrift af skibe vil Søfartsstyrelsen som udgangspunkt kræve følgende:

 1. Batterierne skal installeres i et særskilt rum, der opfylder kravene til maskinrum af kategori A.
 2. Batterirummet sikres mod udefrakommende varmepåvirkninger med A 60-isolering mod andre maskinrum af kategori A, og andre rum med høj og moderat brandrisiko.
 3. Ventilationssystemet til batterirummet skal være uafhængigt af andre rum, og udblæsning til det fri skal ske på et sikkert sted.
 4. Der skal forefindes et egnet, fastinstalleret, automatisk virkende brandslukningsanlæg i batterirummet. Brandslukningsanlægget bør være i henhold til batterifabrikantens anbefalinger.
 5. Batteri- og elinstallationen skal være godkendt af et anerkendt klassifikationsselskab.
 6. Batterierne skal installeres i henhold til fabrikantens anvisninger.
 7. Det skal overvejes, om der skal forefindes et egnet gasdetekteringsanlæg i batterirum og ventilationssystem/kanaler.
 8. Der skal udarbejdes en risikoanalyse for installationen i overensstemmelse med MSC.1/Circ.1455, baseret på den konkrete installation.
 9. På baggrund af resultatet af den i pkt. 8 nævnte risikoanalyse, kan der fastsættes yderlige eller andre krav til installationen, samt krav om brandtest/overbelastningstest af batterierne m.v

Kontakt

Maritim regulering og jura