Overførsel af lastolie i danske og grønlandske farvande

STS (ship-to-ship)–operationer foregår ved, at to tankskibe overfører laster fra det ene til det andet skibs lasttanke. Operationen er omfattet af en række særlige sikkerhedsprocedurer.

STS-operationer i dansk farvand

I danske farvande foregår de fleste STS-operationer i Ålbæk Bugt ved Frederikshavn eller på dansk EEZ. I nedenstående skemaer kan du få yderligere informationer om antallet af STS-operationer, hvor de udføres, og hvor meget olie der overføres.

Der har endnu ikke været anmeldt STS-operationer i grønlandsk farvand.

I 2018 blev den første STS operation mellem gastankskibe udført i danske farvande.

 

STS-operationer i dansk og grønlandsk territorialfarvand

Tankskibe, som udfører STS-operationer i dansk og grønlandsk territorialfarvand, er omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om STS-operationer.

Læs bekendtgørelsen om STS-operationer

Reglerne fastlægger, at STS-operationer og oplysninger herom skal anmeldes til de danske myndigheder mindst 48 timer før den planlægges gennemført. Selve operationen skal gennemføres under vejledning og tilsyn af en godkendt STS-operatør og i overensstemmelse med de seneste internationale industriretningslinjer. Søfartsstyrelsen godkender STS-operatører efter ansøgning. STS-operatøren skal betale omkostningerne i forbindelse med godkendelsen. Godkendte STS-operatører skal anvende et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Liste over godkendte operatører

Reglerne fastlægger, at STS-operationer skal gennemføres under vejledning og tilsyn af en godkendt STS-operatør og i overensstemmelse med de seneste internationale industriretningslinjer. Søfartsstyrelsen godkender STS-operatører efter ansøgning. STS-operatøren skal betale omkostningerne i forbindelse med godkendelsen. Godkendte STS-operatører skal anvende et kvalitetsstyringssystem, der sikrer, at deres opgaver udføres i overensstemmelse med bekendtgørelsen.

Liste over godkendte operatører

Forsvarskommandoen, Søværnskommandoen, samt Arktisk Kommando skal underrettes om overførslen, og tankskibe, der gennemfører omladning af last på dansk territorialfarvand, er omfattet af lodspligt i henhold til lodsloven.

STS-operationer uden for dansk territorialfarvand

For STS-operationer, som finder sted uden for territorialfarvandet men i den danske EEZ, gælder reglerne i FN’s internationale søfartsorganisation (IMO), den internationale konvention om forebyggelse mod forurening fra skibe (MARPOL) suppleret med - i dansk EEZ - EU-reguleringen. Reglerne medfører, at oplysninger om operationen skal anmeldes til de danske myndigheder mindst 48 timer før den finder sted. Operationen skal udføres efter en godkendt plan, som udarbejdes på baggrund af skibets konstruktion, udstyr og gældende industriretningslinjer for "best practice" på området..

Forsvarskommandoen, Søværnskommandoen samt Arktisk Kommando skal underrettes om sådanne STS-overførsler.

Tankskibe, der gennemfører omladning af last på dansk territorialfarvand, er omfattet af lodspligt i henhold til lodsloven.

Endvidere har HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinkikommissionen) udviklet et sæt anbefalinger for bunker- og STS operationer i Østersøområdet. HELCOM arbejder for beskyttelse af det marine miljø i Østersøområdet.

Total mængde overført olie/gas

Tilsyn

Søfartsstyrelsen fører løbende tilsyn med operationerne i dansk og grønlandsk farvand på baggrund af en stikprøvemæssig kontrol.

I skemaet kan du læse mere om Søfartsstyrelsens tilsyn.

Antal tilsyn

Kontakt

Maritim regulering og jura