Brexit: Skibsregistrering

En hård Brexit 31-12-2020 og dermed Storbritannien ændrede status fra EU-land til tredjeland vil i forhold til skibsregistrering påvirke de situationer, hvor der inden Brexit gælder noget særligt for EU/EØS lande, selskaber og borgere. Allerede trufne afgørelser som beror på, at Storbritannien var medlem af EU skal efter en hård Brexit tages op til fornyet stillingtagen.

Danske ejere

Muligheden i Søloven § 17, stk. 5 for udflagning af et dansk registreret skib eller undladelse af at anmelde et anmeldelsespligtigt skib til registrering i dansk register, alene på grundlag af optagelse i et UK register, vil ikke længere være til stede, når UK skibsregister efter Brexit ikke længere er et EU registergtige skibe.

Udenlandske ejere

Registrering af handelsskibe med udenlandsk ejer.

Reglerne om ikkedanske ejeres muligheder for at få et handelsskib optaget i et dansk skibsregister beror ikke på EU/EØS medlemskab, og berøres derfor ikke af Brexit.

Registrering af fritidsskibe, herunder husbåde som ikke anvendes erhvervsmæssigt med EU/EØS ejer.

Det vil for britiske statsborgere og selskaber ikke længere være muligt at få eller fortsætte med at have et fritidsskib registreret i dansk register.

Der henvises til bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe, hvis ejer ikke anses for at være dansk (bek. 2017-12-20 nr. 1655).

Registrering af fiskeskibe med EU/EØS ejer.

Det vil efter Brexit fortsat være muligt også for britiske statsborgere, som udøver økonomisk aktivitet fra Danmark eller et andet EU/EØS land (men ikke UK efter 31-12-2020), at beholde eller registrere et fiskeskib i dansk register eller fartøjsfortegnelse.

Ligeledes vil UK juridiske personer, som gennem en sekundær etablering i Danmark med permanent bemyndigelse til at handle på ejerens vegne og at fiskeskibet effektivt administreres, kontrolleres og dirigeres fra Danmark, kunne beholde eller få et fiskeskib registreret i Danmark.

Efter Brexit kan muligheden for at opretholde eller få et fiskeskib registreret i Danmark ikke bruges af:

1) Fysiske personer ved at udøve den økonomiske aktivitet fra UK, eller

2) Partrederier ved at den bestyrende reder er statsborger i UK.

Der henvises til bekendtgørelse om registrering af fiske- og fritidsskibe, hvis ejer ikke anses for at være dansk. (bek. 2017-12-20 nr. 1655).

Bareboat-ud registrering til britisk flag 

UK skibsregister er i kraft af UK´s medlemsskab af EU på listen over lande, hvortil danske skibe kan bareboat-ud registreres. BREXIT vil indebære, at hvis der efter 31-12-2020 er ønske om at få eller opretholde en bareboat-ud registrering til UK, så skal UK godkendes efter retningslinjerne for andre lande end EU/EØS-lande i bekendtgørelsen om dansk bareboat registrering og optages på listen over godkendte lande.

Pr. november 2020 opfylder UK alle krav som stillet i bekendtgørelse 2013-08-26 nr. 1053 for optagelse på listen over lande, hvortil dansk registrerede skibe kan bareboat ud registreres. Nye lande, som opfylder kravene kan efter anmodning optages på listen. Det bemærkes, at der typisk går 3 – 4 uger fra en anmodning er modtaget og til de påkrævede procedurer, herunder høring af Skibstilsynsrådet kan være gennemført og landet godkendt.

Listen over godkendte lande er offentliggjort på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Efter BREXIT pr. 1-1-2021

Registreringer og afgørelser relateret til UK, baseret på landets medlemskab af EU, gennemført inden BREXIT, som ikke kan fortsætte uændret efter Brexit, er:

1) Skibe, som er anmeldelsespligtige i Danmark, men som er meddelt udflagede til UK på vilkår af, at der er tale om et EU/EØS land, jf. Søloven § 17, stk. 5, 2. punktum.

2) Fritidsskibe, hvis ejer er britisk statsborger eller selskab, registreret i Storbritannien, som er optaget i DAS inden BREXIT på vilkår af at ejeren, som enten fysisk eller juridisk person er statsborger i UK eller oprettet i henhold til lovgivning i UK.

3) Fiskeskibe, hvis ejer er en fysisk person, som udøver økonomisk aktivitet fra UK, og fiskeskibe, hvis ejer er et partrederi, som ikke er dansk og som har valgt en bestyrende reder, som er UK statsborger eller selskab.

4) Skibe, der inden 31-12-2020 er bareboat-ud registreret til UK, på et tidspunkt, hvor UK var omfattet af listen over godkendte lande i kraft af medlemskab af EU.

Skibsregistret vurderer, at der aktuelt ikke er registreringer omfattet af nogen af de 3 ovennævnte kategorier. Det er ikke muligt med sikkerhed at identificere alle relevante registreringer tilbage i tid. Du/I opfordres derfor til at rette henvendelse til Skibsregistret, hvis du/I mener at være omfattet af en registrering eller afgørelse fra Skibsregistret, som berøres af en af de beskrevne situationer. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os om andre konkrete spørgsmål.

Kontakt

Skibsregistret