AIS datamanagementpolitik

Søfartsstyrelsen er forpligtiget til at drive det danske landbaserede AIS-system som følge af implementeringen af direktiv 2002/59/EF (Overvågningsdirektivet).

Søfartsstyrelsen ejer det danske landbaserede AIS-system, der indsamler og sender data. En del af driften og vedligeholdelsen af systemet varetages af en ekstern leverandør, mens Statens It er ansvarlig for opbevaring af data.

Opbevaring af data

Søfartsstyrelsen opbevarer danske AIS-data efter følgende retningslinjer:

  • AIS-data opbevares i real-time AIS-systemet i op til 24 mdr.
  • Data ældre end 24 mdr. pakkes og opbevares på ekstern disk samt lægges ud som åbne data i en afgrænset periode.

Eksterne brugeres adgang til AIS-data

Søfartsstyrelsen giver adgang til AIS-data på baggrund af lov nr. 596 af 24/06/2005 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (PSI-loven). Det betyder, at alle kan få adgang til at se danske AIS-data.

Ansøgning om adgang til AIS-data foregår via bestillingsformular på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Opkrævning af betaling

Ifølge bemærkninger på Finansloven må Søfartsstyrelsen opkræve betaling for "farvandsafmærkning i danske farvande salg af AIS-data" som indtægtsdækket virksomhed. Priserne fastsættes på baggrund af Budgetvejledningens regler om, at der skal ske fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet hermed, således at der tilstræbes balance over en løbende 4-årig periode.

De forskellige adgangstyper er nærmere beskrevet nedenfor. Webadgang og onlinedatastrøm afregnes ved opkrævning af årlig abonnementsbetaling, mens virtuel AIS-afmærkning afregnes efter faktisk timeforbrug. De aktuelle priser fremgår af Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Webadgang til online AIS-data

Med en webadgang kan der logges ind ved hjælp af et personligt login. På websiden er det muligt at følge, hvordan AIS-udstyrede skibe sejler i tilnærmelsesvis realtid inden for det danske dækningsområde.

Alle brugeradgange er personlige eller organisationsbaserede. Hvor der er givet en organisationsbaseret brugeradgang, kan den stadig kun bruges et sted af gangen (en browser). Såfremt der er behov for, at flere personer skal kunne anvende systemet samtidigt, kræver det flere adgange.

Online AIS-datastrøm (proxyadgang)

Denne løsning består af en AIS-datastrøm af rå AIS-data. Adgang gives via en subscriber-proxy-applikation, som skal installeres på kundens computer. Kunden skal selv anskaffe det nødvendige præsentationsprogram til visning og behandling af data.

Ansvarsbegrænsning

Søfartsstyrelsen står ikke inde for rigtigheden af de udsendte AIS-data og er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af anvendelsen af AIS-data, uanset hvordan de er forårsaget. Søfartsstyrelsen er ikke ansvarlig i tilfælde af forsinkelse, afbrydelse eller tab af data som følge af svigt i de anvendte transmissions- og kommunikationsfaciliteter eller af andre årsager, som ligger uden for Søfartsstyrelsens kontrol.

Iagttagelse af følgende betingelser er en forudsætning for brugeradgang til modtagelse af AIS-data fra Søfartsstyrelsens landbaserede AIS-system:

  • Datamodtageren er ansvarlig for, at de modtagne data behandles forsvarligt og i overensstemmelse med lovgivningen.
  • Data må ikke sammenkøres med andre data på en måde, så der opstår personidentificerbare data, uden at der foreligger tilladelse hertil fra Datatilsynet. I den forbindelse er datamodtageren at regne for den dataansvarlige i persondatalovens forstand.
  • Ved misligholdelse af disse ovenstående betingelser er Søfartsstyrelsen berettiget til øjeblikkeligt og uden varsel at afbryde for modtagelsen af AIS-data. En afbrydelse af dataadgang kan være midlertidig eller permanent.

Søfartsstyrelsen kan til enhver tid og uden varsel ændre karakteren af den modtagne datastrøm, f.eks. ved ændring af opdateringsfrekvens, dækningsområde, sikkerhedsopdateringer, force majeure-situationer m.v.

Kontakt

AIS-data
Sikre farvande