Større passagerskibe

På denne side kan du få mere information om, hvordan Søfartsstyrelsen syner større danske passagerskibe. Større passagerskib sejler typisk i international fart.

I 2014 ændrede Søfartsstyrelsen sin måde at afholde passagerskibssyn på. Sikkerhedsledelse, betjening og vedligeholdelse er efter Søfartsstyrelsens opfattelse flere sider af samme sag.

Derfor omfatter synet tekniske forhold (fornyelsessyn), sikkerhedsledelse (ISM) og søfartssociale forhold (MLC).

Det betyder, at skibets fornyelsessyn, ISM-audit og MLC-syn er lagt sammen til et syn.

Maritim sikring (ISPS) synes særskilt, men kan dog godt foregå i samme tidsrum.

Alle passagerskibe skal leve op til gældende konventioner og lovgivning. Synsområderne er derfor opbygget på baggrund af de eksisterende krav fra konventioner og love. Hvert synsområde kan dække flere specifikke krav og er derfor at betragte som overordnede områder.

Synet består af en række moduler, som udføres i den rækkefølge, der passer bedst med skibets drift. Nogle moduler gennemføres løbende under hele synet – fx samtalerne med forskellige besætningsmedlemmer om søulykke, arbejdsmiljø, MLC og ISM.

Rederiet skal planlægge minimum en operationel øvelse, som tager udgangspunkt i årets tema. Rederiet har ansvaret for planlægningen, afholdelsen og udførelsen af øvelsen, og den skal afspejle, hvordan rederiet arbejder med sikkerhed til daglig. Efter øvelsen skal besætningen evaluere øvelsen, for at Søfartsstyrelsen kan vurdere rederiets sikkerhedsledelse i praksis.

Bemærk, at en teknisk test som fx udsætning af en redningsbåd ikke betragtes som en operativ øvelse. En operativ øvelse skal kunne verificere besætningens effektivitet, kommunikation, interaktion og fortrolighed med håndtering af udstyret under hensyntagen til skibets procedurer og den menneskelige faktor. En teknisk test er afprøvning af udstyr for at påvise korrekt operation og funktion af udstyret.

 • Søfartssociale forhold (MLC)
 • Sikkerhedsledelse (ISM)
 • Certifikater
 • Øvelser
 • Vedligeholdelsessystemer
 • Sikkerhedsledelse
 • Sikkerhedskommunikation
 • Arbejdsmiljø
 • Journaler, dagbøger og registreringer
 • Stabilitet
 • Tilstandsevaluering
 • Hejsbare platforme
 • Kendskab til nødprocedurer
 • Personlige kompetencer og ansvar
 • Konstruktiv brandsikring
 • Brandbekæmpelsesudstyr
 • Forebyggelse af forurening
 • Redningsudstyr og flugtvej til evakuering
 • Sejladsens sikkerhed
 • Skibsberedskabsplan ved olieforurening (Ship Oil Pollution Emergency Plan – SOPEP)
 • Farligt gods (IMDG)
 • Klassekontrol
 • Vandtæt integritet
 • Nødsystemer
 • Alarmer og indikationer
 • Nødstop – maskineri

Opstartsmøde

 • Søfartsstyrelsen giver en introduktion til synet.
 • Skibsledelse og besætning (f.eks. sikkerhedsrepræsentanter/tillidsmænd) skal være repræsenteret.
 • Der informeres om besætningens involvering i synet, og skibsledelsen orienterer om scenariet for den planlagte operative øvelse.
 • Gennemgang af plan for synet.

Tema – søulykke

 • Løbende samtaler med skibsledelsen og forskellige besætningsgrupper om tekniske og operative forhold i forbindelse med årets tema om søulykke.

Tema – arbejdsmiljø

 • Løbende samtaler med skibsledelsen og forskellige besætningsgrupper om årets tema om arbejdsmiljø.

Operativ øvelse

 • I relation til årets tema afholdes der en operativ øvelse med henblik på at evaluere besætningens kompetencer.

Vedligeholdelsessamtale

 • Besætningen skal forklare, hvordan de ved hjælp af deres vedligeholdelsessystemer sikrer, at skibet opfylder gældende bestemmelser og vedligeholdes tilfredsstillende.

Teknisk test ved stikprøvekontrol

 • Det kan f.eks. være blackout-test, test af nødlys, batterier, alarmer, højtalere, branddøre, pumper, nødgenerator og sprinkler eller udsætning af hurtiggående mand-over-bord-båd (FRB).

Dokumentation – certifikater

 • Skibets certifikater og anden dokumentation.
 • Besætningens personlige certifikater.

Afslutningsmøde

 • Drøftelse af rapport med rederi, skibsledelse og besætning

Søfartsstyrelsen anbefaler, at rederiet indsender en plan for afholdelse af synet senest 14 dage før dets afholdelse. Planen skal sendes til den skibsinspektør, som skal udføre synet.

Ved planlægning af synet skal der tages hensyn til hviletid for alle involverede personer, herunder skibets besætning og Søfartsstyrelsens skibsinspektører. Rederiet skal i den forbindelse være opmærksom på, at Søfartsstyrelsens skibsinspektører er underlagt de landbaserede hviletidsbestemmelser.

Sikkerhedsrepræsentanterne/tillidsmændene på skibet skal så vidt muligt være til stede under synet.

Rederiet skal ikke indsende skibets SMS (sikkerhedsstyringssystem) til Søfartsstyrelsen før synet, da dette vil blive drøftet og verificeret gennem stikprøvekontrol under synet. Søfartsstyrelsen og rederiet kan indgå en individuel aftale om, at dokumentation indsendes før synet. Det kan fx være skibets sikkerhedsplan (ISPS) eller resultatet af det seneste interne audit på skibet og rederiet.

Rederiet skal endvidere være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen ikke udsender kontrolskemaer som forberedelse til synet.

Eksempel 1

2. juni 2015

Tid Aktivitet SFS Rederi
0900 - 0930 Opstartsmøde SFS 1
SFS 1
DP, skibsledelse, tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter
0930 - 1100 Rundtur på dæk og i catering + dialog SFS 1 Besætning
0930 - 1100 Rundtur i maskinen + dialog SFS 2 Besætning
1100 - 1130 Check af certifikater (skib + besætning) SFS 1 Skibsfører
1130 – 1200 Interview med sikkerhedsrepræsentanterne SFS 1 Sikkerhedsrepræsentanter
1100 – 1200 Teknisk test – vandtætte døre SFS 2 Besætning
1200 – 1230 Frokost    
1230 - 1430 Operativ øvelse – brand på vogndæk
Eksplosion/brand i lastbil med farligt gods samt flere alvorligt tilskadekomne passagerer
SFS 1
SFS 2
Besætning
1430 - 1500 Evaluering af den operative øvelse SFS 1
SFS 2
Besætning
1500 - 1530 SFS skriver dagsrapport   Ingen
1530 - 1600 Afsluttende møde SFS 1
SFS 2
DP og skibsledelse
2000 - 2010 Opstartsmøde SFS 3 DP og skibsledelse
2010 - 2345 Teknisk test — Blackout, lys, nødlys, batterier, skumudstyr, branddøre, pumper, nødgeneratorer og sprinklertest SFS 3 Besætning
2345 - 2400 Afsluttende møde og natmad SFS 3 DP og skibsledelse

 3. juni 2015

Tid Aktivitet SFS Rederi
0800 - 0815 Opstartsmøde
Gennemgang af udestående
SFS 1
SFS 2
DP og skibsledelse
0815 – 1000 Rundtur på dæk, i catering og maskine + dialog SFS 1
SFS 2
Besætning
1000 – 1100 Teknisk test — Udsætning af hurtiggående mand-over-bord-båd (FRB) SFS 1 Besætning
1100 - 1200 Teknisk test — Udsætning af redningsbåd SFS 1 Besætning
1000 - 1200 Rundtur på dæk, i catering og maskine + dialog SFS 2 Besætning
1200 - 1230 Frokost    
1230 - 1400 Hvad der end måtte mangle    
1400 - 1520 Rapportskrivning Ingen Ingen
1520 - 1550 Afsluttende møde i konferencerum SFS 1
SFS 2
DP, skibsledelse, tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter

 

Eksempel 2

Tirsdag den 15. november 2016

09:00              
Skibet ankommer til Havneby

09:15
Afgang Havneby
Opstartsmøde i konferencelokalet og aftale om den endelige plan for synet Scenariet for den operative øvelse gennemgås af skibsledelsen.

10:00-12:00
Samtaler med skibsledelsen og forskellige besætningsgrupper, herunder sikkerhedsrepræsentanterne
12:00 Frokost

12:30-17:00
Operativ øvelse – Mistet styring
Evaluering af den operative øvelse i konferencelokalet
Teknisk test – udsætning/sejlads med mand-over-bord-båd (MOB)

15:00-15:30
Kaffepause i konferencelokalet

17:00
Ankomst Havneby

17:00–21:00
Pause, skibsinspektørerne tager til deres hotel

21:00–01:00
Færgen lægger op fra kl. 21.00 – 05.00
Teknisk test – Blackout, sprinklerprøve, pumper, alarmer og højttalere Natmad

 

Onsdag den 16. november 2016

09:00
Skibet ankommer til Havneby

09:15
Afgang Havneby
Opstartsmøde i konferencelokalet samt opfølgning på dag 1

09:45-12:00
Samtaler med skibsledelsen og forskellige besætningsgrupper
Dokumentation og certifikater (skib og besætning)

12:00
Frokost

12:30-13:00
Færgens besætning holder onsdagsøvelse.

13:00-14:00 
Fortsættelse af de manglende ting

14:00-15:00
Evaluering, udstedelse af certifikater samt afslutningsmøde

Kl. 15:00
Ankomst Havneby

 

26.  april 2014, Havneby

09:00
Ankomst Søfartsstyrelsen ved check-in i terminalen

09:15
Opstartsmøde med Søfartsstyrelsen, skibsledelsen og sikkerhedsrepræsentanterne på broen

09:40
Operativ øvelse: Stor evakueringsøvelse efter en kollision med 2-rumsskade

11:00
Evaluering af øvelse (i Dansesalen), hvor alle deltager

11:30
Teknisk test – Sejlads i redningsbåd og hurtiggående mand-over-bord-båd (FRB)

12:30
Frokost

13:30
Teknisk test: Blackout-test

Eftermiddag
Rundtur på dæk, i catering og maskinen samt dialog med besætningen

16:00
Dagens syn afsluttes

20:00
Afgang Havneby mod Port Town

 

27.  april 2014, Port Town

09:00
Opstartsmøde med Søfartsstyrelsen og skibsledelsen på broen

09:15
Fortsat rundtur på dæk, i catering og maskinen samt dialog med besætningen

10:00–14:00
Bundsyn med dykker

11:00
Teknisk test: Sprinklertest på vogndækket

12:30
Frokost

Eftermiddag
Rundtur på dæk, i catering og maskinen samt dialog med besætningen

16:00
Rapportskrivning

17:30
Afslutningsmøde med Søfartsstyrelsen, skibsledelsen og besætningen på broen

18:00
Syn afsluttes

 

28.  april 2014, Havneby

08:00
Ankomst Havneby

Efter synet får rederiet en rapport, som består af en samlet evaluering, hvor der lægges lige så meget vægt på de forhold om bord, der fungerer godt, som de forhold, hvor noget kan blive bedre. Evalueringen drøftes med besætningen på et afsluttende møde.

Evalueringen består af følgende punkter:

 1. Besætningens håndtering af søulykke (kompetencer og kvalitet af øvelser og træning)
 2. Sikkerhedsledelse og –kommunikation (hvordan er sikkerhedskulturen om bord?)
 3. Styring af vedligeholdelse

Rapporten indeholder også evt. krav og afvigelser, som måtte være fundet under synet.​