Syn af turbåde

På denne side kan du få mere information om, hvordan Søfartsstyrelsen syner mindre passagerskibe (turbåde), som sejler i havne, på søer og åer, vikingeskibe samt skibe til særlige formål, som medtager mere end 12 passagerer.

Synets indhold

I 2014 ændrede Søfartsstyrelsen den måde, et passagerskibssyn blev afholdt på. Sikkerhedsledelse, drift og vedligeholdelse er efter Søfartsstyrelsens opfattelse flere sider af samme sag.

Derfor omfatter synet tekniske forhold (fornyelsessyn), sikkerhedsledelse (ISM) og søfartssociale forhold (MLC).

Det betyder, at skibets fornyelsessyn, ISM-audit og MLC-syn er lagt sammen til et syn.

Søfartsstyrelsen anbefaler, at rederiet aftaler en plan for afholdelse af synet senest 14 dage før synet i samarbejde med den skibsinspektør, som skal udføre det.

Udgangspunktet er, at synet skal foretages, når skibet er i drift og har passagerer om bord. Såfremt dette ikke er muligt fx på grund af skibets størrelse, kan der laves en individuel aftale. Rederiet skal sørge for, at skibet er klargjort til sejlads, og at en besætning er til rådighed under synet. Synet kan fx ikke gennemføres, hvis skibet er oplagt for vinteren, eller skibet ligger til kaj, og kun rederen er til stede.

Rederiet skal planlægge minimum en operationel øvelse, som tager udgangspunkt i årets tema. Det er rederiet, der har ansvaret for planlægning, afholdelse og udførelse af øvelsen, og den skal afspejle, hvordan rederiet arbejder med sikkerhed til dagligt.

Bemærk, at en teknisk test som fx test af alarmer ikke betragtes som en operativ øvelse. En operativ øvelse skal kunne verificere besætningens effektivitet, kommunikation, interaktion og fortrolighed med håndtering af udstyret under hensyntagen til skibets procedurer og den menneskelige faktor. En teknisk test er afprøvning af udstyr for at påvise korrekt operation og funktion af udstyret.

Rederiet skal ikke indsende skibets SMS (sikkerhedsstyringssystem) til Søfartsstyrelsen før synet, da dette vil blive drøftet og verificeret gennem stikprøvekontrol under synet. Skibets SMS skal derfor være til rådighed. Efter individuel aftale mellem Søfartsstyrelsen og rederiet kan det aftales, at dokumentation indsendes før synet. Det kan fx være resultatet af seneste interne audit af skibet og rederiet.

Skibets og besætningens certifikater og anden dokumentation fx ansættelseskontrakter skal ligeledes være til rådighed under synet.

Rederiet skal endvidere være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen ikke udsender kontrolskemaer som forberedelse til synet.

Opstartsmøde

Synet starter med et opstartsmøde, hvor skibsinspektørerne og besætningen er til stede. På mødet aftales den endelige plan og rammerne for synet, herunder fx scenariet for den planlagte operative øvelse.

Rundtur og sejlads

Efter opstartsmødet afsejler skibet.

Under sejladsen går skibsinspektørerne rundt på skibet, kigger på det tekniske udstyr og taler med besætningsmedlemmerne. Samtalerne med besætningsmedlemmerne tager udgangspunkt i de enkelte personers arbejdsområde og ansvar og kan fx omhandle arbejdsmiljø (kemikalier, tunge løft eller fald), søulykker, vedligehold, arbejdsvilkår (MLC) samt certificering, uddannelse og træning.

Under sejladsen afholdes endvidere den operative øvelse. Efter øvelsen skal besætningen evaluere øvelsen, for at Søfartsstyrelsen kan vurdere rederiets sikkerhedsledelse i praksis. Derudover foretages tekniske tests ved stikprøvekontrol. Det kan fx være test af batterier, alarmer og højtalere.

Afslu​tningsmøde

På det afsluttende møde får rederiet en rapport, som bl.a. består af en samlet evaluering, hvor der lægges lige så meget vægt på de forhold om bord, der fungerer godt, som på de forhold, hvor noget kan blive bedre. Evalueringen diskuteres med besætningen.

Evalueringen består af følgende punkter:

  1. Besætningens håndtering af søulykke (kompetencer og kvalitet af øvelser og træning)
  2. Sikkerhedsledelse og –kommunikation (hvordan er sikkerhedskulturen om bord?)
  3. Styring af vedligeholdelse

Rapporten vil også indeholde evt. krav og afvigelser, som måtte være fundet under synet.

Kontakt

Sikre skibe