Ansættelsesaftaler (hyrekontrakter) for fiskere

Som fisker skal du have en skriftlig ansættelsesaftale, når du skal arbejde på et fiskeskib. Ansættelsesaftalen skal senest være indgået, når du tiltræder tjenesten om bord på skibet.

Ansættelsesaftalen skal mindst indeholde:

 1. Arbejdsgiverens og den ansattes identitet.
 2. Arbejdsstedet angivet med skibets navn og og havnekendingsnummer.
 3. Den stilling, den ansatte er antaget til.
 4. Tidspunkt og sted for kontaktens indgåelse.
 5. Tidspunktet for den ansattes tiltrædelse af stillingen.
 6. Den eller de rejse(r), den ansatte er antaget til, hvis dette kan bestemmes på tidspunktet for indgåelse af aftalen.
 7. Dagen fra hvilken hyren skal løbe.
 8. Den aftalte hyres størrelse.
 9. Hvad der er aftalt om fratrædelsessted eller opsigelsesfrist. Hvis ansættelsesforholdet er af midlertidig karakter, skal dette anføres.
 10. Oplysninger om rettigheder med hensyn til:
  1. Minimumshviletid.
  2. Ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.
  3. Den sundhedsmæssige og sociale sikringsdækning og fordele.
  4. Den beskyttelse, der dækker den ansatte i tilfælde af sygdom, personskade eller død i forbindelse med tjeneste, og
  5. Hjemsendelse.
 11. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 12. Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis overenskomst eller aftale er indgået af parter uden for virksomheden, skal der oplyses om disse parters identitet.

Når ansættelsesforholdet ophører, skal opsigelsesdato/afskedsdato og fratrædelsesdato gives skriftligt. Årsagen til ophøret skal også angives.

Det er nok, at ansættelseskontrakten henviser til den relevante regulering, herunder lovgivning og overenskomster. Oplysningerne i punkt 8-12 kan således fremgå af gældende lovgivning, f.eks. lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. eller feriereglerne. De kan også fremgå af en kollektiv overenskomst, f.eks. hyrens størrelse. Oplysningerne behøver derfor ikke at være nedskrevet direkte i ansættelseskontrakten.

Ansættelseskontrakten skal være underskrevet af begge parter og skal opbevares om bord i fysisk eller digital format.

Fiskeren har krav på en kopi af ansættelseskontrakten, der er underskrevet af sin arbejdsgiver.

Fiskeren skal have mulighed for at gennemgå ansættelsesaftalen og søge råd om dens indhold, inden den underskrives. Det er ikke fastlagt, hvem fiskeren kan søge råd hos, men man skal selv dække eventuelle udgifter i den forbindelse.

Kontakt

Søfarende og certifikater