Ansættelsesaftaler (hyrekontrakter) for søfarende

Som søfarende skal du have en skriftlig ansættelsesaftale (hyrekontrakt), når du skal arbejde på et skib. Ansættelsesaftalen skal senest være indgået, når du tiltræder tjenesten om bord på skibet. Aftalen indgås mellem dig og skibsføreren/rederiet eller en anden arbejdsgiver, der ikke er rederiet.

Ansættelsesaftalen skal mindst indeholde:

 1. Dit fulde navn, fødselsdato og år samt fødested. Hvis du ikke kender dit fødeår, kan din alder fremgå i stedet.
 2. Arbejdsgiverens navn og adresse.
 3. Sted og dato for indgåelse af ansættelsesaftalen.
 4. Den stilling, du er antaget til.
 5. Tidspunktet for tiltrædelsen af stillingen.
 6. Dagen, fra hvilken hyren skal løbe.
 7. Den aftalte hyres størrelse.
 8. Fratrædelsessted og opsigelsesfrist. Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, skal dette anføres tillige med oplysninger om, hvornår aftalen vil ophøre.
 9. Rettigheder med hensyn til ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.
 10. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
 11. Ret til hjemsendelse.
 12. Rederens og arbejdsgiverens forpligtigelse til sundhedsbeskyttelse og social sikring af den ansatte.
 13. Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst eller aftale, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis overenskomsten eller aftalen er indgået af parter uden for virksomheden, skal der oplyses om disse parters identitet.

Når ansættelsesforholdet ophører, skal opsigelsesdato/afskedsdato og fratrædelsesdato gives skriftligt. Årsagen til ophøret skal også angives.

Det er nok, at ansættelsesaftalen henviser til den relevante regulering, herunder lovgivning og overenskomster. Oplysningerne i punkt 6-12 ovenfor kan således fremgå af gældende lovgivning, f.eks. lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og feriereglerne. De kan også fremgå af en kollektiv overenskomst, f.eks. hyrens størrelse. Oplysningerne behøver derfor ikke direkte at være nedskrevet i ansættelsesaftalen.

Den søfarende har krav på et eksemplar af ansættelsesaftalen, der er underskrevet af arbejdsgiveren.

Den søfarende skal medbringe en kopi af ansættelsesaftalen til skibsføreren, når tjenesten tiltrædes. Skibsføreren skal opbevare aftalen, så længe den søfarende gør tjeneste om bord. Aftalen kan opbevares elektronisk.

Den søfarende skal have mulighed for at gennemgå ansættelsesaftalen og søge råd om dens indhold, inden den underskrives. Det er frit for den søfarende, hvem man søger råd hos, men man skal selv dække eventuelle udgifter i den forbindelse.

Kontakt

Søfarende og certifikater