Afdelingerne

Søfartsstyrelsen har 13 afdelinger. Læs her om hver enkelt afdeling.

ADM skal sikre, at Søfartsstyrelsens ressourcer udnyttes effektivt og passer til opgaveløsningen. Det omfatter forvaltning af styrelsens økonomi, medarbejderstab, tekniske hjælpemidler og de fysiske rammer.

ADM har ansvaret for:

 • forvaltningen af styrelsens økonomi, herunder
  • finanslovsarbejde og budgettering,
  • regnskab, bogholderi, kreditor- og debitoradministration
  • økonomi- og ressourcestyring
 • udbud og kontrakter
 • administration og forvaltning af HR
 • bygningsadministration, dog ikke fyrtårne og lampesteder,
 • administration af tekniske hjælpemidler (IT, AV-udstyr, telefoner, transportmidler mv.)
 • intern service, herunder
  • indretning og rengøring,
  • post- og varemodtagelse
  • kundemodtagelse
  • kantinedrift
  • servicering af mødecenter inkl. AV-udstyr.

DATA er en stabsfunktion, der skal bistå direktionen med at sikre, at styrelsens forretning styres, forvaltes og dokumenteres i overensstemmelse med strategier, regler og politikker.

DATA har ansvaret for:

 • styrelsens data-management, dvs. den overordnede styring af styrelsens data og den databaserede ledelsesrapportering
 • at bistå faglinjerne med at anvende data.

DIS er ansvarlig for Søfartsstyrelsens direktions-, departements- og ministersager. DIS er også omdrejningspunkt for en professionel kommunikation eksternt og internt og er styrelsens indgang for pressen.

DIS har ansvaret for:

 • Betjening af direktionen
 • Koordination og kvalitetssikring af minister- og direktionssager, herunder vejledning og assistance til faglinjerne
 • Koordination af styrelsens Mål- og resultatplan
 • Ekstern kommunikation, herunder presse, hjemmesiden og sociale medier
 • Intern kommunikation, herunder intranettet.

Havplansekretariatet er ansvarlig for koordinering og forvaltning af Danmarks Havplan, herunder den nationale forvaltning og udvikling samt interessevaretagelse internationalt.

Havplansekretariatet har herunder ansvaret for:

 • Sekretariatsbetjening af erhvervsministeren og Folketinget i relation til havplanen samt koordinering og betjening af den tværministerielle arbejdsgruppe og styregruppe for havplanlægning
 • Løbende justering af Lov om Maritim Planlægning og opfølgning på den politiske aftale vedr. Danmarks Havplan samt løbende betjening af aftalekredsen herom
 • Administration af havplanen, herunder håndtering høringer, henvendelser, interessentinddragelse, havplansredegørelsen, juridisk koordinering mv.
 • Vedligehold og videreudvikling af den digitale havplan (havplan.dk), herunder behandling af geodata samt leverandørstyring af Atkins, SDFI og Statens IT
 • Søfartsstyrelsens internationale arbejde i relation til havplanen, herunder EU Member State Expert Group, North Sea Collaboration Group, referencegruppen for bæredygtig havøkonomi i regi af Nordisk Ministerråd og tværnationale MSP samarbejder mv.

IDU skal sikre, at styrelsens it-forretningssystemer drives, vedligeholdes og udvikles i overensstemmelse med digitaliseringsstrategien, så systemerne de til enhver tid passer til forretningens behov.

IDU har herunder ansvaret for:

 • Drift og vedligehold af IT-forretningssystemer
  • application management
  • driftsstyring og koordination i forhold til SIT’s services til styrelsen
  • daglig support og brugeradministrationen på styrelsens systemer og den fysiske IT-infrastruktur, som ikke er dækket af SIT.
 • IT-sikkerhed
  • it-arkitektur og systemporteføljen
  • dokumentation og rapportering til Statens IT-råd mv.
  • cyber- og informationssikkerhed i forretningssystemerne
  • at styrelsens forretningssystemer overholder tekniske minimumskrav, gældende standarder mv.
 • Udvikling af IT-forretningssystemer
  • projektledelse af it- og digitaliseringsprojekternes tekniske arbejdspakker, herunder med behørigt projektgrundlag og business cases
  • at beslutninger dokumenteres og træffes på et oplyst grundlag, fx i styre-grupper
  • at sikre, at udviklingsprojekter understøtter forretningens behov og er i overensstemmelse med digitaliseringsstrategien
  • at styrelsens forretningssystemer er veldokumenterede og i tråd med krav til bl.a. life-cycle-management.

Enheden for klima og grøn omstilling er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats på klimaområdet og arbejdet med den grønne omstilling. Enheden skal blandt andet drive klimaengagementet i styrelsens projekter og klimaforhandlingerne nationalt såvel som internationalt.

KOGO har ansvaret for:

 • Den nationale klimaindsats
 • Klimaindsatsen og forhandlinger i IMO
 • Klimaindsatsen i EU
 • Sekretariatet for Shipping Missionen
 • Søfartsstyrelsens indsats i shipping missionen
 • Den tekniske udvikling af klimareguleringen
 • Arbejdet med den generelle grønne omstilling i de maritime erhverv.

LOF er en projektenhed som samler forskellige strategiske stabsfunktioner og projekter, der hver for sig bistår direktionen med ledelses- og forretningsudvikling. Funktionerne eller projekterne kan være fast tilknyttet eller indstationeret i kortere eller længere tid.

Funktionerne omfatter bl.a.:

 • Strategisk ledelsesudvikling
 • Strategisk kompetenceudvikling
 • Kvalitetsstyring og auditering, herunder ISO 9001og ISO 27001
 • Udvikling af metoder til forretningsudvikling.

MEV er ansvarlig for skibsfartspolitikken, herunder den maritime vækstpolitik, nationalt såvel som internationalt.

MEV har herunder ansvaret for Søfartsstyrelsens indsats inden for:

 • Det Blå Danmarks vækstvilkår, herunder de økonomiske rammebetingelser
 • International og EU skibsfartspolitik
 • CSG, handelspolitik, investeringsscreeninger og sanktioner
 • Havneområdet, herunder erhvervshavneudvalget
 • Bilaterale samarbejdsrelationer og myndighedssamarbejde med tredje lande
 • Samarbejde i Norden og i Østersøregionen
 • Integreret Maritim Politik, herunder samarbejde i EU

MRJ er ansvarlig for, at love og regler på Søfartsstyrelsens ansvarsområde er tidssvarende og tilgængelige, nyder opbakning i erhverv og samfund og fremmer vækst og sikkerhed til søs. MRJ er også styrelsens juridiske sekretariatet og yder juridisk rådgivning internt i styrelsen.

MRJ har ansvaret for:

 • forhandling og implementering af internationale regler
 • funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde i internationale organisationer, herunder IMO og ILO
 • funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde med regler for skibsfart i EU
 • maritim sikkerhed, herunder pirateri og cybersikkerhed
 • Arktis og koordinering af samarbejdet med Grønland
 • Søfartsstyrelsens lovarbejde, herunder udvikling og implementering af regler
 • juridisk rådgivning internt, herunder aktindsigt og forvaltningsret.

SIFA er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for sikkerhed i farvandene, herunder farvandsafmærkningen, navigationshjælpemidler samt lodssystemet i Danmark. SIFA skal sikre fremsynet udnyttelse af teknologi samt føre effektivt tilsyn med bl.a. lodser og lodserier, så sikkerheden i danske, grønlandske og færøske farvande er i top.

SIFA har ansvaret for:

 • Farvandsafmærkning i hele Rigsfællesskabets farvande
 • Tilsyn med lodsområdet
 • Drift og vedligehold af fyr og fyrtårne
 • Udsendelse af Maritime Safety Information (MSI), herunder navigationsadvarsler og efterretninger for søfarende
 • Drift af inspektionsskibet 'POUL LØWENØRN'
 • Radionavigationssystemer herunder DGPS, Racons, AIS og NAVTEX
 • Funktionen som kontaktpunkt og koordinator for Søfartsstyrelsens arbejde i IALA
 • Udvikling og implementering af ny teknologi til afmærkning og navigation
 • Sekretariat for Søsportens Sikkerhedsråd.

SISK er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for, at dansk skibsfart med rette kan betegnes som kvalitetsskibsfart kendetegnet ved et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. SISK er ansvarlig for effektiv forvaltning og håndhævelse af regler vedrørende danske skibes bygning, udstyr og drift.

SISK har ansvaret for:

 • Certificering af skibe
 • Tilsyn med danske skibe
 • Tilsyn med arbejdsmiljø og søfartssociale forhold
 • Havnestatskontrol af udenlandske skibe i dansk havn
 • Tilsyn med klassifikationsselskaber samt autoriserede virksomheder og personer
 • Tilsyn med maritime skoler og kurser
 • Besætningsfastsættelse
 • Sygdomsbehandling til søs, herunder Radio Medical samt Center for det Maritime Sundhedsvæsen og sygdomsbehandlerkurser
 • Forvaltning af erhvervsdykkerområdet, herunder opklaring af ulykker.

SRG er ansvarlig for, at registrering af rettigheder og matrikulering af danske og grønlandske skibe og fartøjer sker korrekt og serviceorienteret og løbende udvikles i tråd med tiden.

SRG har ansvaret for:

 • Rettighedsregistrering og matrikulering af skibe og fartøjer
 • Drift af Dansk Skibsregister, Dansk Internationalt Skibsregister og Fartøjsfortegnelsen, herunder løbende sikre, at de optagne skibe og fartøjer lever op til betingelserne for registrering
 • En løbende udvikling af skibsregistreringen
 • Udstedelse af nationalitetsbeviser og Continuous Synopsis Records.

 

SOC er ansvarlig for Søfartsstyrelsens indsats for de søfarendes forhold på danske skibe. SOC er ansvarlig for forvaltning og løbende udvikling af det søfartssociale område, herunder håndhævelse af reglerne og udstedelse af beviser til søfarende, fiskere, lodser og fritidssejlere.

SOC har ansvaret for:

 • Service til rederier, søfarende, fiskere mv. i søfartssociale sager
 • Udstedelse af sønæringsbeviser, anerkendelsesbeviser, kaldesignalsbeviser, fritidssejlerbeviser og lodscertifikater
 • Koordination af yachtskipperprøver og SRC-radioprøver
 • Forvaltning af sygesikring og dagpenge for søfarende
 • Forvaltning og håndhævelse af regler vedrørende de søfarendes helbredsmæssige egnethed og arbejdsskader
 • Mønstringsoplysninger for danske skibe
 • Behandling af klager vedrørende lægeattest, ansættelsesforhold, hviletid og forhold om bord
 • Autorisering af søfartslæger og dykkerlæger.

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Kontakt

Administrationssekretariat

Kontakt

IT-drift og Udvikling

Kontakt

Direktionssekretariatet

Kontakt

Havplansekretariatet

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik

Kontakt

Maritim regulering og jura

Kontakt

Sikre Farvande

Kontakt

Sikre Skibe

Kontakt

Skibsregistret

Kontakt

Søfarende og certifikater