IMO audit

Danmark er i 2021 blevet auditeret af den internationale søfartsorganisation, IMO, for at undersøge om Danmark lever op til sin forpligtelser efter de internationalt vedtagne konventioner om søsikkerhed og beskyttelse af havmiljøet.

Konklusionen på det såkaldte IMO audit er, at Danmark lever op til sine forpligtelser.

Du kan læse mere om undersøgelsen her

Den internationale søfartsorganisation, IMO, har indført et obligatorisk tilsyn (IMO audit) med medlemslandenes efterlevelse af de internationale søsikkerheds- og havmiljøkonventioner. Der er 175 medlemslande, som skal have et såkaldt IMO audit, hvor internationalt udpegede eksperter gennemgår landenes opfyldelse af de mange forpligtelser som følger af de internationale regler. Det omfatter en bred vifte af forpligtelser som for eksempel

  • udarbejdelse og håndhævelse af lovgivning,
  • syn på skibe, uddannelse af søfarende,
  • kontrol med forbud mod udledning af olie og affald,
  • etablering af rednings- og nødradiotjenester og
  • farvandsafmærkning.

Formålet er, foruden at sikre en global og harmoniseret gennemførelse af konventionerne, løbende at forbedre sikkerheds- og miljøstandarderne for skibsfarten samt fremme en global kapacitetsopbygning og give teknisk assistance til medlemslandene.

Kontakt

Søfartsstyrelsen