Råd, nævn og udvalg

Søfartsstyrelsen har beføjelser til at ændre bestående retsforskrifter eller udfærdige nye inden for sit arbejdsområde. Det gør vi i samarbejde med erhvervets parter. Derfor er der nedsat et antal råd, hvor både arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer er repræsenteret.

Der er også nedsat nævn, som virker som ankeinstans for visse af Søfartsstyrelsens afgørelser.​

Ankenævnet for Søfartsforhold nu er en del af Nævnenes Hus.

Derfor finder du nu informationer om nævnet på Nævnenes Hus' hjemmeside.

Åbningstid for telefoniske henvendelser: kl. 9.00-15.00

Telefon: +45 72 40 56 00

E-mail: Anke@naevneneshus.dk

Kontaktudvalget for Maritim Forskning's opgave er at udvikle dialogen mellem erhvervsorganisationer, de maritime professionsskoler og universiteter.

Det er også udvalgets opgave at etablere konkrete projektideer, som efter behov kan danne grundlag for udarbejdelse af ansøgninger til offentlige og/eller private forsknings-finansierede råd og fonde.

Søfartsstyrelsen varetager formandsposten

Udvalget er repræsenteret af erhvervsorganisationer, universiteter, maritime professionsskoler, Forsknings- og Undervisningsministeriet og Søfartsstyrelsen.

Skibsfartsnævnet er et dansk nævn, der er nedsat som led i NATO-samarbejdet og har til opgave at kontrollere eller sikre sig anvendelsen af relevante dele af handelsflåden i tilfælde af krig eller truende krigsfare.

Det kan enten være til fælles internationale forsvarsforanstaltninger eller til brug for varetransport og samfærdsel. Det kræver imidlertid, at nævnets virksomhed skal indgå i et skibsfartsorgan, der er oprettet af NATO - et såkaldt Defence Shipping Authority.

Nævnet kan dog forinden overtage brugsretten til danske skibe, mod at statskassen erstatter rederen samtlige udgifter og tab, som opstår i den forbindelse. Nævnet består af en formand og tre medlemmer, som er udpeget af erhvervsministeren, samt tre medlemmer, som er udpeget af Danske Rederier.

Skibsfartsnævnet sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen.

 • Formand
  • Executive Vice President and CEO of Fleet & Strategic Brands Henriette H. Thygesen, A.P. Møller – Mærsk A/S
 • Medlem
  • CEO Jacob Meldgaard, TORM A/S
 • Medlem
  • CEO Torben Carlsen, DFDS A/S
 • Medlem
  • CEO Jan Rindbo, NORDEN A/S
 • Medlem
  • Direktør Sune Blinkenberg, Søfartens Ledere
 • Medlem
  • Keld Bækkelund Hansen, Metal Søfart
 • Medlem
  • Direktør Andreas Nordseth, Søfarts​styre​ls​en
 • Suppleant
  • Juridisk chef Kristina Ravn, Søfartsstyrelsen
 • Sekretær
  • Fuldmægtig Kristian Bruun Sørensen, Søfartsstyrelsen

Skibstilsynsrådets opgave er at rådgive Erhvervsministeriet og Søfartsstyrelsen i spørgsmål inden for lov om sikkerhed til søs.

Rådet skal også følge den tekniske udvikling inden for lovens område og fremsætte ønsker og forslag vedrørende lovgivningen om skibes sikkerhed med videre og den dertil knyttede administration.

Rådet er nedsat i henhold til § 26 i lov om sikkerhed til søs.

Forretningsorden for Skibstilsynsrådet

Formand

 • Vicedirektør Rikke Wetter Olufsen, Søfartsstyrelsen

Næstformand

 • Kontorchef Malene Loftager Mundt, Søfartsstyrelsen

Sekretær 

 • Fuldmægtig Julie Gjedsig Grauslund, Søfartsstyrelsen

Underudvalg

Fiskeskibsudvalget

Kommissorium for Fiskeskibsudvalget

Formand

 • Kontorchef Malene Loftager Mundt, Søfartsstyrelsen

Sekretær

 • Skibsinspektør Nanna Hahn, Søfartsstyrelsen

 

Sølovsudvalget er med til at sikre en moderne og hensigtsmæssig regulering af danske søfartsforhold.

Udvalget bistår ministeren i spørgsmål vedrørende søloven, særligt ved afgivelse af betænkninger og ved udarbejdelse af udkast til lovforslagsændringer i søloven.

Sølovsudvalget har tidligere blandt andet afgivet betænkning om transport af gods og ansvar ved forureningsskade forvoldt af bunkerolie opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer.

Sølovsudvalget blev nedsat 21. december 1977 som et fast udvalg af den daværende handelsminister og har fungeret som udvalg lige siden.

Udvalget er nedsat af repræsentanter indstillet af Danske Rederier, Færgerederierne, Metal Maritime, 3F, Forsikring & Pension, Assuranceforeningen Skuld, Dansk Industri, Danske Advokater og Justitsministeriet. Udvalgets formand er udpeget af erhvervsministeren.

Udvalget mødes pt. 1-2 gange om året.

Sølovsudvalget sekretariatsbetjenes af Søfartsstyrelsen.

Søsportens Sikkerhedsråd er nedsat af Handelsministeriet i 1967. Rådet har til opgave at virke for større sikkerhed for menneskeliv til søs i fritidsbåde i danske farvande og er rådgivende for Søfartsstyrelsen på det område.

Søsportens Sikkerhedsråds hjemmeside

 • Formand
  • Jan Thorn, kontorchef
 • Daglig leder
  • Sten Emborg​​, specialkonsulent

Kontakt

Maritim regulering og jura

Kontakt

Søfartsstyrelsen

Kontakt

Søsportens Sikkerhedsråd