Bjærgning af vrag

Foto af skibsforlis

Det er tilladt at dykke, fotografere mv. på alle vrag i danske farvande, medmindre der er nedlagt dykkerforbud på vraget eller i det område, det befinder sig i.

Områder med dykkerforbud fremgår af danske søkort og af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 135 af 4. marts 2005 med senere ændringer.

Det er kun tilladt at bjærge vrag eller genstande fra vrag, hvis du har tilladelse fra Søfartsstyrelsen. Du skal ligeledes have tilladelse fra os til at ændre ved vrag eller omgivelser (fx spuling eller sprængning).

Udlægning af eventuel midlertidig afmærkning mv. i forbindelse med bjærgningen, må kun ske efter godkendelse fra Søfartsstyrelsen, og kun på de betingelser, som Søfartsstyrelsen stiller.

Søfartsstyrelsen eller den danske stat har intet ansvar for skader i forbindelse med bjærgningen, uanset skadens art. Skader påført f.eks. skib, mandskab, materiel eller tredjeperson eller dennes ejendom er altså bjærgerens eget ansvar. Skader som følge af bjærgningsarbejdet eller transporten til eller fra bjærgningsstedet samt eventuel håndtering og bortsprængning af ammunition mv. er ligeledes bjærgerens eget ansvar.

Hvis vraget eller dele heraf synker, strander, tabes eller henlægges i forbindelse med bjærgningen inden for dansk område, hæfter bjærgeren i enhver henseende for statens udgifter i forbindelse med afmærkning, undersøgelse og eventuel fjernelse af vraget eller dele deraf, herunder ammunition.

Udgifter til fjernelse af eventuelle vragrester, fremmedlegemer fra bjærgning eller andet, som kan henføres til denne tilladelse, betales af bjærgeren, medmindre han selv foretager fjernelsen efter Søfartsstyrelsens anvisninger.

Ved optagelse af vrag eller vragdele må bundforholdende ikke ændres væsentligt, herunder medføre dybdeforringelser. Løse dele fra vraget må ikke spredes på bunden, men skal optages og fjernes fra havbunden.

Kontakt Søfartsstyrelsen, hvis du vil vide, om der er dykkerforbud på et vrag, om dykning generelt kan anses for sikkert, eller om tredjemand har souvenir- eller bjærgningstilladelse til vraget.

Der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til at bjærge vrag, der er beskyttet af museumsloven. Loven omfatter alle vrag, der er forlist for mere end 100 år siden, eller vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning.

Bjærgningstilladelse søges til et enkelt vrag eller dele deraf. Kan søges af privatpersoner, organisationer og firmaer.

Souvenirtilladelse kan søges til et enkelt vrag. Tilladelsen kan søges af privatpersoner eller dykkerklubber, som i ikke-erhvervsøjemed ønsker at opsamle genstande fra vraget.

Læs mere om souveniroptagelse her.

Den opsamlede souvenir må ikke gøres til genstand for salg.

En bjærgningstilladelse må ikke under nogen form overdrages til andre uden Søfartsstyrelsens skriftlige tilladelse.

Søfartsstyrelsen kan kræve sikkerhed i form af en bankgaranti, som kan dække det beløb, der vil være forbundet med at fjerne vraget, hvis bjærgeren taber det på et sted, hvor det er til fare for sejladsen.

Kontakt

Sikre Farvande