Kapsejlads

Det kan være risikofyldt at holde kapsejlads i et trafikeret farvand, hvor der sejler store skibe. Kapsejladser må ikke vanskeliggøre sejlads for større skibe, som skal navigere i et snævert farvand.

Risikoen for kollision, påsejling eller grundstødning er større ved et kompliceret trafikbillede. Her kan du læse mere om, hvilke regler og forholdsregler du bør følge, hvis du skal arrangere en kapsejlads.

Som arrangør af en kapsejlads skal du senest fire uger før start fremsende oplysninger om arrangementet til Efterretninger for Søfarende, EFS@dma.dk, så skibsfarten kan blive informeret i god tid.

Oplysningerne skal indeholde information om tidspunkt, sted, rute og antal deltagere.

Meddel hurtigst muligt til evt. VTS og til Efterretninger for Søfarende (efs@dma.dk), hvis kapsejladsen skulle blive aflyst eller afbrudt.

Udlægning af afmærkning skal godkendes af Søfartsstyrelsen.

Det gælder dog ikke for afmærkning af en kapsejladsbane, der udlægges og inddrages samme dag

Kryds trafikruter, sejlrender eller sejlløb i en så vinkelret vinkel som muligt på sejlretningen, så kapsejlerne hurtigst muligt pa.

Hvis det er inden for et VTS-område, bør passagen foregå i samråd med VTS.

Hvis arrangementet starter eller slutter uden for Danmark eller foregår på flere landes søterritorier, bør du forhøre dig om de pågældende landes regler.

Hvis kapsejladsen planlægges inden for et VTS-område, holdes VTS-centeret løbende orienteret om alt af relevans for sejladssikkerheden herunder start- og slutmelding til VTS.

Kontakt VTS

Orientér myndigheder såsom brovagter, VTS, havnemyndigheder, politi, lodser og lignende i nærheden af området for arrangementets afvikling. Hvis der gøres indsigelse, vil Søfartsstyrelsen vurdere indsigelsen.

Du skal ikke søge Søfartsstyrelsen om tilladelse til at afholde kapsejladser.

Hvis arrangementet er af et omfang, der kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads, skal Søfartsstyrelsen vurdere sagen med henblik på, om det er nødvendigt at udstede konkrete forbud eller påbud til sikring af sejladsen eller forebyggelse af fare.

Til vurdering af sejladssikkerheden skal du gennemgå generelle retningslinjer for entreprenøropgaver til søs.

Normalt opretter vi ikke særlige områder.

Hvis du vil arrangere en kapsejlads, skal du være opmærksom på, at Søfartsstyrelsen som udgangspunkt ikke opretter områder med restriktioner for den frie sejlads. Der vil altså normalt ikke kunne oprettes områder med forbud mod sejlads af hensyn til kapsejladser.

Søfartsstyrelsen kan af hensyn til sejladssikkerheden normalt ikke acceptere, at der gennemføres kapsejladser, der krydser trafiksepareringssystemer, eller som er nærmere end en sømil fra enderne af et trafiksepareringssystem eller dybvandsrute på dansk søterritorium.

Du kan finde de relevante oplysninger i officielle søkort.

Planlæg din kapsejlads i et område, hvor trafik med større skibe er begrænset.

Du skal være klar over, at i snævre farvande eller løb må små skibe ikke vanskeliggøre sikker passage for store skibe, som kun kan sejle sikkert i selve farvandet eller løbet.

Små skibe skal i god tid og med en tydelig manøvre vise, at de ikke vil vanskeliggøre sikker passage for store skibe.

Det er beskrevet i søvejsreglernes regel 8 og 9.

Undersøg forhold omkring vejr og strøm inden start.

Du kan bl.a. finde oplysninger på www.dmi.dk.

Kontakt

Efterretninger for Søfarende
Sikre farvande