Arbejds-, afviser- og ledsagefartøjer

Skibe, der er beskæftiget med arbejde i forbindelse med aktiviteter til søs, har normalt et andet sejladsmønster end skibe i rutefart.

For at øge synligheden og sikre god kommunikation for arbejds-, afviser- og ledsagefartøjer skal disse:

  • Vise de foreskrevne lyssignaler og figurer i overensstemmelse med de internationale søvejsregler,
  • følge reglerne for sejlads i nationale indre farvande som fastsat i Bekendtgørelse nr. 656 af 20. maj 2020, herunder hvis de er beskæftiget med dykning,
  • udføre dykkerarbejde efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelser om erhvervsdykning,
  • være i stand til at kommunikere med skibstrafikken på de maritime VHF-kanaler,
  • holde konstant lyttevagt på VHF kanal 16,
  • hvis de er under 12 meter, skal de være udstyret med radarreflektor (passiv reflektor eller aktiv transponder),
  • skibe, hvis de arbejder i trafikeret farvand og er over 12 meter, som udgangspunkt skulle kunne udsende Automatisk Identifikations System (AIS-A) signal, når der arbejdes på havet,

Arbejdsfartøjer skal til enhver tid have overblik over trafikken i området, herunder overblik over skibe, der sejler ud fra nærliggende havne, fjorde, sejlløb med videre, således at skibe, der skal passere, kan vejledes om sikker passage, og skibe der eventuelt er på kollisionskurs eller vil komme faretruende nær kan advares. Hvis arbejdsfartøjer ikke kan varetage dette, skal der anvendes afviserfartøj, som kan opfylde dette.

Meddelelse til skibsfarten om fartøjerne

Senest 4 uger, før du går i gang, skal du oplyse Efterretninger for Søfarende (EfS)(EFS@dma.dk) om skibenes navne og kaldesignaler, hvilke VHF-kanaler der lyttes på, og øvrige relevante oplysninger vedrørende aktiviteten, sådan at de søfarende kan blive gjort bekendt med aktiviteten. Efterfølgende ændringer meddeles løbende og snarest til EfS.

Kontrolbesøg

Søfartsstyrelsen kan gennemføre kontrolbesøg på danske skibe og udføre "Port State Control" på udenlandske skibe i danske farvande, som f.eks kan omfatte certifikater, arbejdsmiljø om bord, tekniske syn, udstyr, redningsmidler, bemanding og uddannelse.

Teknisk godkendelse af fartøjer, der medvirker ved arbejdet, aftales med Søfartsstyrelsens (SKIBE): CFS@dma.dk.

Afviserfartøjer

Når du gennemfører et projekt eller en aktivitet i dansk eller grønlandsk farvand, som kan påvirke sejladssikkerheden eller den frie sejlads, skal der normalt være et tilstrækkeligt antal afviserfartøjer til stede, så den skibstrafik, der nærmer sig området, kan varskos om arbejdet/aktiviteten og mulighederne for passage.

Antallet af afviserfartøjer fastsættes i samråd med Søfartsstyrelsen. Afviserfartøjer skal:

  • Være særlig opmærksomme på havne i nærheden og eventuel trafik til og fra disse,
  • såfremt de sejler på prajehold af et andet skib, sikre sig, at dette foregår sådan, at vigepligten i henhold til søvejsreglerne hele tiden holdes på afviserfartøjets side,
  • være opmærksomme på, at de ikke udøver myndighed, men at de alene vejleder om, hvordan området kan passeres sikkert. Anmeldelse af overtrædelser af søvejsreglerne eller sejlads i forbudsområder sker til politiet (politi@politi.dk).

Kontakt

Sikre Farvande