Høring af vandets brugere

Du kan medvirke aktivt til at gøre behandlingen af din sag så kort som mulig ved, at du selv undersøger om nogen har noget imod din aktivitet på havet.

Uafklarede sejladsmæssige indsigelser fra farvandets brugere er vigtige til sagens oplysning, og for Søfartsstyrelsens vurdering af en sag.

Her er en liste over nogle af dem, som kunne har interesse i aktiviteter på søterritoriet (listen er ikke udtømmende):

 • Kystdirektoratet (ved placering af faste installationer eller havne projekter).
 • Værnfælles Forsvarskommando, Marinestaben (søredning og Skibstrafiktjenester, VTS mv.)
 • Naturstyrelsen (arbejder på havbunden).
 • Energistyrelsen (søkabler og undersøiske rørledninger, olieboreplatforme, havvindmølle mv.)
 • Geodatastyrelsen (søkort, havnelodsen, søopmåling mv.)
 • Kommuner (lokalplaner, broer mv.)
 • Rederier (fri og sikker sejlads)
 • Havnemyndigheder (fri og sikker sejlads, manøvremuligheder og havnens søområde mv.).
 • Lodser (fri og sikker sejlads og manøvremuligheder).
 • Brovagter (fri og sikker sejlads, broreglementer mv.).
 • Interesseorganisationer
 • Lokale fritidssejlere og Dansk Sejlunion.
 • Danmarks Fiskeriforening
 • Landbrugsstyrelsen (fiskerettigheder).
 • Søkabel-eller rørledningsejere
 • Vejdirektoratet, BaneDanmark (broer) m.f​

Kontakt

Sikre Farvande