Forsyningsbidrag

Lodsloven pålægger DanPilot at forsyne den nationale og internationale skibsfart med lodser døgnet og året rundt overalt i danske farvande inden for et givet varsel, jf. lodslovens § 19 (forsyningspligten).

Forsyningspligten indebærer, at DanPilot er forpligtet til at stille lods til rådighed for skibe, som måtte ønske det, eller som er omfattet af lodspligt. Forsyningspligten indebærer derved, at DanPilot skal varetage de lodsopgaver, som private lodserier ikke kan eller vil udføre.

Med lodsloven gives der mulighed for, at der i visse tilfælde kan opkræves et såkaldt forsyningsbidrag, jf. lodslovens § 22 a. Forsyningsbidraget skal sikre, at alle skibe, der modtager lodsassistance på dansk søterritorium, bidrager til opretholdelse af forsyningssikkerheden. Det er derfor alle lodserier, der foretager lodsning på det danske søterritorium, der i givet fald skal betale bidraget. Forsyningsbidraget skal kompensere DanPilot for forsyningspligten, såfremt det viser sig, at der er udækkede meromkostninger forbundet hermed.

Forudsætningerne for at aktivere forsyningsbidraget er, at DanPilot har en tiltrækkelig dårlig økonomi. Der er fastsat nogle kriterier, der skal være opfyldt, før bidraget aktiveres. Disse er, at DanPilot samlet set har underskud i et regnskabsår, og at DanPilots soliditetsgrad skal være under 30 pct. i regnskabsåret med underskud. Soliditeten angiver, hvor stor en andel af virksomhedens aktiver, der udgøres af egenkapitalen.

I den nuværende situation er der ikke grundlag for at aktivere forsyningsbidraget. Søfartsstyrelsen vil stå for opkrævning og udbetaling af forsyningsbidraget i tilfælde af, at dette aktiveres.

Forsyningsbidraget beregnes for hver lodsning, idet skibets størrelse og type samt længden af den lodsede distance indgår i beregningen sammen med et startgebyr for lodsningen.

Kontakt

Lodstilsyn
Sikre farvande