Havneanlæg og ordensreglementer

havn

Her finder du oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med arbejder ved havneanlæg, etablering og ændringer af havnes søområder og ordensreglementer.

Før du går i gang med arbejdet, skal du søge om tilladelse til arbejdet hos den ansvarlige myndighed:

Har arbejdet indvirkning på sejladssikkerheden, eller er du i tvivl skal du følge de generelle retningslinjer for entreprenøropgaver til søs.

Ved større havneombygninger analyseres sejladsrisikoen

Ved ombygninger og udvidelser i trafikerede havne skal det vurderes, om skibstrafikken fortsat kan foregå sikkert, og om der er behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger. Særskilt analyse for anlægs- og driftsfasen er ofte nødvendigt ved større projekter.

Evt. dykkerarbejde udføres efter Søfartsstyrelsens bekendtgørelser om erhvervsdykning. Efter projektets fuldførelse skal www.danskehavnelods.dk og ordensreglementet for havnen opdateres. Havnen skal sikre, at oplysninger til brug for sikker besejling af havnen er opdaterede og fyldestgørende.

Disse oplysninger kan være fysiske forandringer i havnens udformning, det søområde, som er godkendt i havnens ordensreglement, længste skib, som havnen kan modtage, vanddybder i havnen, eventuelle fartbegrænsninger inden for havnens søområde, eventuelle særlige forhold omkring ankring i havnens søområde, andre oplysninger af sejladssikkerhedsmæssig betydning og havnens kontaktoplysninger, e-mail og internetadresse

Oplysninger indsendes til Geodatastyrelsen (GST@gst.dk), som vedligeholder danskehavnelods.dk, søkort og andre nautiske publikationer. Samtidig skal eventuelle nye oplysninger for havnens ordensreglement, herunder eventuelt ændret søområde for havnen, indføres i ordensreglementet. Vær opmærksom på at nyt eller opdateret ordensreglement for en havn først træder i kraft 14 dage efter offentliggørelse i Efterretninger for Søfarende.

Kontakt

Sikre Farvande