Entreprenørmateriel i havne

Skib bliver losset i havn

På denne side kan du læse om grænsefladeafklaring mellem Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen i forbindelse med anvendelsen af flydende entreprenørmateriel i havne mv.

Nedenstående gælder udelukkende i danske havne.

Generelt gælder:

 • Når pramme er til søs (udenfor havneområder) er de altid omfattet af Søfartsstyrelsens regler om arbejdsmiljø.
 • Når der pågår lastning og losning, er pramme omfattet af Arbejdstilsynets regler.

Grænsefladen mellem Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynet opstår, når pramme udfører entreprenørarbejde:

 • Mens de er fast fortøjet til land – på en mere eller mindre permanent basis
 • Mens de er fortøjet til land
 • Mens de er i umiddelbart nærhed af land
 • Når de er i umiddelbar nærhed af land og er fortøjet til bundfast enhed.

Følgende er aftalt mellem Arbejdstilsynet og Søfartsstyrelsen

Omfattet af Arbejdstilsynets regler om arbejdsmiljø:

 • Hvor der pågår lastning og losning af pramme
 • Når pramme er fortøjet til land på en permanentlignende basis, dvs. fortøjet på en sådan måde, at det ikke umiddelbart er muligt indenfor kort tid at lade prammen gå. I sådanne tilfælde anses pramme som værende en forlængelse af landsiden
 • Når pramme er fast fortøjet til land, og det arbejde der pågår om bord må anses som værende en forlængelse af arbejde, der pågår på land.

Omfattet af Søfartsstyrelsens regler om arbejdsmiljø:

 • Når pramme ikke er fast fortøjet til land (herunder også i umiddelbar nærhed af land)
 • Når pramme er fast fortøjet til bundfast enhed, som ikke er at betragte som værende en fast del af land (endnu ikke færdig etableret)
 • Hvor pramme er fast fortøjet til land, og der om bord pågår arbejde, som ikke umiddelbart kan betragtes som en forlængelse af det arbejde, der pågår på land.

Ved tvivlsspørgsmål afklares ansvarsfordelingen ved aftale mellem Søfartsstyrelsen og Arbejdstilsynets lokalrepræsentanter. Afklaringen meddeles altid bygherren.

Definitioner

Hvor der anvendes løst entreprenørmateriel (gravko, pælerammer osv.), skal dette som udgangspunkt altid opfylde reglerne for samme udstyr i land, herunder registrering, kontrolforanstaltninger, sikkerhedsbestemmelser, tilsyn mv.

Hvis udstyret er anbragt om bord på permanent basis, skal det anses som værende en del af prammen, og er omfattet af Søfartsstyrelsens regler. Hvis Søfartsstyrelsens ikke har regler for det pågældende udstyr, er det omfattet af reglerne i land for tilsvarende udstyr.

Det er som udgangspunkt altid Søfartsstyrelsen, der har tilsynspligten for udstyr, der anvendes om bord. Dog, hvor det anses som værende Arbejdstilsynet, der er ansvarlig for arbejdsmiljøet, kan Arbejdstilsynet vælge også at kontrollere løst entreprenørmateriel, samt stille krav dertil.

Prammen ligger langs kaj (el.lign.) og er fortøjet til land på en sådan måde, at den under de foreliggende omstændigheder og forhold er så forsvarligt forbundet med land, at der ikke påkræver assistance fra andre fartøjer for at forblive langs kaj. Hvor prammen er fortøjet til en anden pram, som må anses som værende fast fortøjet til land, anses denne også som værende fast fortøjet til land.

Det pågående arbejde er en del af det arbejde, der udføres på land. Dette betyder ikke, at arbejdet er af samme art, blot at det er en del af samme entreprise, og at arbejdet i land og om bord på prammen, udføres nogenlunde samtidigt. Hvor der udføres en operation, som ikke umiddelbart har tilknytning til det på land pågående, anses dette ikke som værende en forlængelse af arbejde, der udføres på land.

Hvor Søfartsstyrelsen har ansvaret for arbejdsmiljøet, skal sikkerhedsorganisationen om bord være i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens regler.

Det kan dog tillades, at der ved entreprenørarbejder hvor en stor del af arbejdet pågår fra land (herunder etablering af havne, kajanlæg og moler), og hvor antallet af personer der arbejder om bord ikke overstiger 14, at sådanne pramme kan anses som værende omfattet af sikkerhedsorganisationen, der er oprettet på land i forbindelse med entreprisen.

Dette kræver dog, at der i sikkerhedsorganisationen på land er taget hensyn til de særlige forhold, der er om bord på pramme, samt at der i sikkerhedsorganisationen er medtaget mindst en repræsentant for de personer, der arbejder om bord.

Kontakt

Sikre Farvande