Materiale der skal indsendes ved projekter på søterritoriet

I denne vejledning kan du læse om det materiale, som du skal indsende, hvis din aktivitet til søs kunne forringe sejladssikkerheden.

I denne vejledning kan du læse om det materiale, som du skal indsende, hvis din aktivitet til søs kunne forringe sejladssikkerheden.

Du indsender følgende materiale og oplysninger til (sifa@dma.dk):

 1. Kontaktoplysninger om den ansvarlige og eventuel stedfortræder,
 2. en beskrivelse af aktiviteten,
 3. søkortudsnit med simpel skitse af aktivitetens placering på søterritoriet,
 4. geografiske længde/bredde positioner for aktiviteten (WGS84 datum (f.eks. 57°25,86' N 10°42,75' Ø)
 5. periode for aktiviteten,
 6. uafklarede sejladsmæssige indsigelser fra farvandets brugere, sammen med liste over de hørte parter,
 7. en vurdering af påvirkningen af sejladssikkerheden og den fri sejlads i forbindelse med aktivitetens forskellige faser,
 8. oversigt over planlagte forebyggende foranstaltning og
 9. en fortegnelse over arbejdsfartøjer, som tænkes anvendt ved aktiviteten.

Vurdering af hvordan sejladssikkerheden eller den frie sejlads påvirkes

Hent skabelon til vurdering af sejladssikkerheden her (den udfyldte skabelon indeholder punkterne herover)

Eksempler på forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger, som skal godkendes hos myndighederne:

 • Fastsættelse af fartbegrænsninger eller andre restriktioner for skibe, behandles af Søfartsstyrelsen
 • ny eller ændret farvandsafmærkning, herunder fyr, sømærker, båker, lys og skiltning mv., behandles af Søfartsstyrelsen
 • etablering af særlige skibsruter, behandles af Søfartsstyrelsen
 • oprettelse af forbudsområder, behandles af Søfartsstyrelsen
 • tilladelse til uddybning eller opfyldning, behandles af Kystdirektoratet
 • fysiske ledeværker, spærringer og fast placering af andre genstande, behandles af Kystdirektoratet
 • søopmåling eller søkortfremstilling, behandles af Geodatastyrelsen
 • andre forebyggende foranstaltninger, der kræver myndighedsgodkendelse.

Eksempler på forebyggende foranstaltninger som den ansvarlige selv kan implementere:

 • Varsling, oplysning og vejledning til farvandets brugere
 • uddannelse af de der medvirker ved en aktivitet
 • anvendelse af afviser- eller ledsagefartøjer
 • særlig overvågning eller monitering
 • sejladskoordinering som f.eks. koordinerede sejlplaner, samsejlads eller gensidig støtte
 • kommunikationsplanlægning
 • beredskabsplaner
 • sikring af at en aktivitet kan bringes til ophør, og at området kan være frit og sikkert for sejlads, før et skib ankommer til området.

Risikovurdering i forbindelse med større anlægsarbejder foretages bedst efter de retningslinjer, som FN's internationale søfartsorganisation (IMO) har udgivet - IMO Formal Safety Assessment.

Du skal underbygge de analyser, vurderinger eller skøn, som du indsender til sagen, så det klart fremgår, hvordan du er kommet frem til konklusionerne.

Det er vigtigt, at du altid får alle relevante forhold beskrevet detaljeret, sådan at Søfartsstyrelsen har oplysninger nok til at vurdere sagen. Hvis der er særlige forhold, der skal belyses eller uddybes, vil Søfartsstyrelsen bede om dette.

Udtalelser fra farvandets brugere og interessenter i området, der på baggrund af deres lokale erfaring og kendskab til blandt andet farvandets beskaffenhed, vejrforhold, strømforhold, skibstyper og størrelser kan medvirke til at dokumentere aktivitetens påvirkning af sejladssikkerheden eller den frie sejlads er vigtige elementer i sagens oplysning.

Foretag derfor en høring af farvandets brugere og interessenter i området, se denne høringsliste.

Oplysninger om sejladsaktivitet mv. kan indhentes gennem konsulentrapporter, analyse af skibstrafikmønstret baseret på skibes Automatiske Identifikations System (AIS), oplysninger fra Danmarks Statistik, simuleringer, oplysninger fra havnemyndigheder, lodser og andre myndigheder eller fra andre relevante organisationer eller kilder som fiskeriorganisationer eller fritidssejlere mm.

Ved angivelse af positioner er det vigtigt, at de indsendes i det format, som skibsfarten arbejder i, dvs. geografiske koordinater angivet i grader, minutter og decimaler af minutter, i system WGS84 datum: eksempelvis: 57°25,862'N 10°42,753'Ø

Det er vigtigt, at der indsættes en skitse af projektets placering på søterritoriet i skabelonen, så aktiviteten kan ses i sammenhæng med det omkringliggende farvand.

Det er vigtigt, at det er et søkort, og ikke andre kort, så alle forhold i farvandsområdet kan indgå i vurderingen.

Kontakt

Sikre Farvande