Broer og broreglementer

Storebæltsbroen

Der er retningslinjer for opførelse af nye broer over sejlbart vand, vedligeholdelses- og reparationsarbejde på eksisterende broer og vejledning omkring broreglementer.

Hvem skal jeg søge tilladelse hos? Før du går i gang med arbejdet, skal du søge om tilladelse hos den ansvarlige myndighed:

  • Kystdirektoratet: faste installationer, broer og geotekniske undersøgelser på søterritoriet
  • Transportministeriet: Større broprojekter for eksempel etablering af en ny Storstrømsbro beskrives i en anlægslov.

For vurdering af sejladssikkerheden i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder af broer skal du følge de generelle retningslinjer for entreprenøropgaver til søs

Påvirkning af sejladssikkerheden ved etablering af nye broer:

Indgående analyse af de sejladssikkerhedsmæssige risici er nødvendig ved opførelse af nye broer, der placeres over sejlbart farvand. Det skal koordineres med hensyn til andre interessenter på søterritoriet og kræver normalt en VVM-redegørelse en (Vurdering af Virkning på Miljøet)

Når Søfartsstyrelsen anmoder bygherren om en større sejladsrisikovurdering, skal den udføres ud fra den vejledning (IMO - Formal Safety Assessment), som FN's internationale søfartsorganisation (IMO) har udgivet.

Det er som udgangspunkt nødvendigt at foretage en særskilt analyse for henholdsvis anlægsfasen og driftsfasen.

Søfartsstyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1457 af . december 2023 om broreglementer for broer i danske farvande.

Bekendtgørelse giver retningslinjer med at forbedre sejladssikkerheden omkring broer.

Da broerne generelt er meget forskellige, både med hensyn til udformning og skibstrafik gennem broen, er det ikke muligt at fastsætte detaljerede regler, som kan anvendes på samtlige broer. Derfor indeholder bekendtgørelsen ingen regler eller konkrete anvisninger for sejlads gennem broer.

Formålet med bekendtgørelsen er derfor at sikre, at der for den enkelte bro bliver udarbejdet et hensigtsmæssigt broreglement, hvor reglerne for passage mv. for broen er beskrevet. Bekendtgørelsen indeholder derfor procedure for nye og for ændring af eksisterende broreglementer. I denne procedure indgår en høring af farvandets brugere og andre interessenter.

Eksisterende broreglementer i den danske havnelods​

Bekendtgørelse af ændrede og nye broreglementer

Søfartsstyrelsen vil bekendtgøre en meddelelse om nye broreglementer eller de godkendte ændringer i Efterretninger for Søfarende for skibsfarten og informere Geodatastyrelsen, der vedligeholder www.danskehavnelods.dk og sejladshåndbøger, hvor de officielle broreglementer findes. ​

  • Det er vigtigt, at den normale eller aftalte gennemsejlingsbredde og -højde bevares
  • Arbejdet skal være til mindst mulig gene for farvandets brugere
  • Nedfald i forbindelse med arbejdet kan være en risiko. Det skal sikres, at der ikke opstår fare for passerende skibe

Ved vedligeholdelses- og reparationsarbejder skal der ligeledes foretages en vurdering af, om det kan medføre fare eller gener i forhold til skibstrafikken i området. Det kan være i tilfælde af:

  • reduktion i den fri gennemsejlingshøjde eller bredde
  • restriktioner for broer der kan åbnes
  • trafik ved broen med arbejdsfartøjer eller lignende

Du skal indsende en beskrivelse af arbejdet til Søfartsstyrelsen (sifa@dma.dk) med tid/periode, sted, forventet påvirkning af skibstrafikken og beskrivelse af de forventede restriktioner for sejladsen. Der vedlægges også svar fra høring af de berørte parter. Direkte spærring af skibstrafikken ved faste broer, eller broer som kan åbnes, f.eks. i Limfjorden, skal undgås, og vil under alle omstændigheder kræve tilladelse fra Søfartsstyrelsen på forhånd. I de tilfælde, hvor det ikke kan undgås, skal arbejdet tilrettelægges, så behørige varslingsfrister i forhold til Efterretninger for Søfarende overholdes. Der kan forventes længere varslingsfrister på 6 måneder i forbindelse med spærring af gennemsejlingsfarvande.

Kontakt

Sikre Farvande