Dispensation for lodspligt i Grønland

Af Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1697 for Grønland om skibes sikre sejlads fremgår følgende: "Skibe med flere end 250 passagerer om bord skal ved sejlads på det indre og det ydre territorialfarvand ved Grønland (dvs. ud til 3 sømil fra basislinjen) benytte lods, der er certificeret til at lodse i det pågældende område."

Skibe kan opnå tilladelse til sejlads uden lods, hvis rederiet dokumenterer, at navigatørerne har de nødvendige kvalifikationer og erfaring med at sejle i de pågældende farvande."
Ansøgning om dispensation til sejlads uden lods

Der skal ansøges om dispensation for en konkret sejlads med et konkret skib med en konkret besætning. Det er rederiet, der skal ansøge om dispensation til sejlads uden lods.

Skal et lodspligtigt skib opnå dispensation til at sejle uden lods, skal det sikres, at den relevante del af brobesætningen har passende erfaring med den ansøgte skibstype, solid erfaring med sejlads i polare områder, længerevarende erfaring med sejlads i grønlandske farvande (herunder isforhold, farvandets beskaffenhed og vejrforhold) og indgående kendskab til det ansøgte sejladsområde.

For at opnå dispensation fra lodspligten skal det rederi, der ansøger, derfor dokumentere, at den relevante del af brobesætningen* opfylder følgende:

  • Vedkommende navigatør skal have 2 års sejladserfaring som seniorofficer i skibe, hvor der som minimum stilles krav om sønæringsbevis på samme niveau som til det ansøgte skib.
  • Vedkommende navigatør skal som udgangspunkt mindst have udført 360 sejldøgn som navigatør i polare områder eller områder af tilsvarende karakter inden for de seneste 5 år. Heraf skal mindst 180 sejldøgn have fundet sted i grønlandske farvande.
  • Vedkommende navigatør skal som udgangspunkt have forestået sejladsen** som skibsfører eller navigatør med ansvar for sejladsen i det ansøgte sejladsområde mindst 10 gange. Dette er for at sikre et tilstrækkeligt lokalkendskab.

Der er mulighed for, at et rederi kan søge om en længerevarende dispensation (op til et kalenderår) for skibe, der har mindst 120 sejldage om året i grønlandsk farvand.

* For at sikre, at hviletiden kan overholdes på den ansøgte sejlads, kan det være nødvendigt, at ansøgningen omfatter flere medlemmer af brobesætningen, da der kontinuerligt skal opholde sig en vagtgående navigatør på broen, som opfylder kriterierne, så længe skibet befinder sig i de lodspligtige områder.

** En sejlads er defineret som en gennemsejling af det ansøgte lokale sejladsområde eller som en ankomst til eller afgang fra en havn/bygd i det ansøgte sejladsområde.

Læs vejledningen om at søge om dispensation for lods i Grønland.

Har du brug for et ansøgningsskema, så skriv til lodstilsyn@dma.dk 

Kontakt

Lodstilsyn
Sikre farvande